PL EN


2017 | 1 (20) | 81-95
Article title

Nadzwyczajne środki wsparcia jako prawna ochrona unijnego rynku rolnego

Content
Title variants
EN
LEGAL PROTECTION OF EU AGRICULTURAL MARKET FOUNDED ON EXTRAORDINARY SUPPORT MEASURES
IT
LA TUTELA GIURIDICA DEL MERCATO AGRICOLO DELL’UE SULLA BASE DELLE MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO
Languages of publication
Abstracts
EN
This article deals with issues related to the use of extraordinary measures of support-ing agriculture in selected EU agricultural sectors, and in particular the financial support for milk producers and pig breeders whose activity is most exposed to market fluctuations. The aim of the deliberations was to determine the direction of EU support and to provide its evaluation. It has been found that the legal solutions adopted at the EU level may in the long run contribute to the improvement of the situation on the agricultural market. It is noteworthy that the EU legislator notices the need for an increased capacity of agricultural producers to manage risk and crisis situations, and for adopting new instruments to support their gains and reduce potential risks.
IT
L’articolo si propone di considerare l’impiego delle misure eccezionali di sostegno all’agricoltura in settori agricoli scelti dell’UE, in particolare l’aiuto finanziario concesso ai produttori agricoli che producono il latte e allevano i suini, la cui attività è soggetta alle fluttuazioni di mercato. L’articolo si prefigge di stabilire gli orientamenti per il sostegno previsto dal legislatore dell’UE e la sua valutazione. L’autrice sostiene che le soluzioni giuridiche adottate a livello dell’UE, vista la loro struttura, possano contribuire a miglio-rare la situazione del mercato agricolo sul lungo periodo. Il legislatore dell’UE riconosce la necessità sia di aumentare la capacità da parte degli agricoltori di gestire il rischio e le situa-zioni di crisi sia di definire nuovi strumenti atti a sostenere il reddito agricolo e a com-pensare potenziali danni in futuro.
Year
Issue
Pages
81-95
Physical description
Contributors
References
 • Kołoszycz E., Wilczyński A., Ekonomiczne skutki deregulacji rynku mleka oraz reformy WPR w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 2014-2020, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3, 2014.
 • Komunikat Komisji dla Rady w sprawie zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie, KOM (2005), 74 z 9 marca 2005 r. s. 2 [dostęp: 21.12.2014)].
 • Koźlakiewicz M., Pakiet mleczny – założenia i zakres obowiązywania w Polsce, „Biuletyn Informacyjny ARR”, nr 1, 2015.
 • Krawiec K., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Kulawik J., Wieliczko B., Ogólne spojrzenie na kolejną reformę WPR, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1, 2012.
 • Lewandowski-Lepak R., Komentarz do propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej w zakresie rynków rolnych po 2013 r., Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa 2012.
 • Lipińska I., Prawne instrumenty zarządzania kryzysowego w rolnictwie, „Przegląd prawa rolnego”, nr 2, 2014.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) - Lepiej zapobiegać niż leczyć COM(2007) 539 wersja ostateczna, Dz. U. UE C 151, 17.6.2008.
 • Państwa członkowskie popierają negocjacje w sprawie inwestycji i handlu pomiędzy UE a USA, Komisja Europejska – notatka, Bruksela 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_pl.htm [dostęp: 23.06.2015].
 • The World Dairy Situation 2016, Bulletin of the International Dairy Federation 485/2016,http://www.idfa.org/docs/default-source/d-news/world-dairy-situationsample.pdf [dostęp: 12.04.2017].
 • Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu”, nr 166, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79b56464-80ef-4877-a411-8b50ab09e4a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.