PL EN


Journal
2017 | 2 (67) | 7-37
Article title

O dopuszczalności drogi sądowej w sprawie o zapłatę z tytułu niewypłaconej kwoty wolnych środków funduszu stabilizacyjnego z powództwa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Content
Title variants
EN
On the admissibility of the legal action by the Bank Guarantee Fund against the National Association of Co-operative Savings and Credit Unions (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa) for payment of unpaid amount of money from the available stabilization fund
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wieloaspektową argumentację za przyjęciem stanowiska, że Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje w ramach postępowania cywilnego żądanie rozstrzygnięcia o tzw. roszczeniu prawnym polegającym na zasądzeniu od Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej kwoty pieniężnej z tytułu niewypłaconej kwoty wolnych środków funduszu stabilizacyjnego na wypłaty środków gwarantowanych deponentom tej Kasy. U jego podstaw leżą przepisy uchylonego już art. 55 ust. 1a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz nieobowiązującego art. 38r ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wynika to z faktu, że pojęcie drogi sądowej winno się rozumieć możliwie szeroko, co oznacza, iż działaniem lub zaniechaniem, którego skutki mogą być rozpoznawane na drodze sądowej, jest także akt administracyjny wywołujący skutki w zakresie prawa cywilnego, ale też z samego charakteru stosunku prawnego pomiędzy BFG a Krajową Kasą, wynikającego z instytucji prawnej wypłaty wolnych środków funduszu stabilizacyjnego. Za reprezentowanym poglądem świadczą jednocześnie istota funduszu stabilizacyjnego, funkcje bankowego systemu gwarantowania depozytów oraz ratio legis analizowanych uregulowań.
EN
This paper presents a multi-faceted argumentation in favour of the position that the Bank Guarantee Fund (BFG) is entitled, under the civil proceedings, to require the arbitration of the so-called legal claim resulting in adjudication from the National Association of Co-operative Savings and Credit Unions (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa) the unpaid amount of money from the available stabilisation fund funds for the reimbursement of guaranteed deposits to depositors of the National Association. Provisions of already repealed Article 55 paragraph 1a of the Act of 5 November 2009 on Associations of Co-operative Savings and Credit Unions as well as of the no longer legally binding Art. 38r paragraph 2 of the Act of 14 December 1994 on Bank Guarantee Fund constitute the foundation of this claim. It results from the fact that the concept of legal action should be understood as widely as possible. It means that an administrative act, causing consequences in terms of civil law, also constitutes action or omission, effects of which can be recognised at the court. However, it is also an issue of the very nature of the legal relationship between the BFG and the National Association of Co-operative Savings and Credit Unions, resulting from the legal institution of free payment of the stabilisation fund. At the same time – the essence of the stabilisation fund, functions of the bank deposit guarantee system as well as ratio legis of the analysed regulations – speak in favour of represented opinion.
Journal
Year
Issue
Pages
7-37
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
References
 • Bińkowska-Artowicz B., Prawne aspekty informacji przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 4(61).
 • Golec M., Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, „Bezpieczny Bank” 2014, nr 3(56).
 • Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i w Polsce, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Jaroszyński M., Ogólne zagadnienia organizacji administracji, [w:] Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
 • Kulesza M., Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – recydywa zapomnianego pojęcia, „Glosa” 2000, nr 10.
 • Lipski J., O możliwości łączenia mandatu parlamentarzysty lub radnego jednostki samorządu terytorialnego z zasiadaniem w radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, „Ekspertyzy i opinie prawne. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2001, nr 1(42).
 • Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Srokosz W., Instytucje parabankowe w Polsce, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Sura R., Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący, Wyd. KUL, Lublin 2013.
 • Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1995. Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Wierzbowski M. (red.), Warszawa 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79bde8fd-b8ed-477c-b872-d70c0ddc4a5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.