PL EN


2017 | 4 | 187-202
Article title

Wybrane problemy Republiki Mołdawii w świetle zmian w ładzie międzynarodowym

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Problems of the Republic of Moldova in the Light of the Changes in the International Order
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Republic of Moldova which is situated between the geopolitical west and east is still searching for its identity and faces a variety of economic and demographic problems. It has been looking for a model, vision and the direction of its development and transformation. After twenty five years of its independence the Republic of Moldova does not have an effective political and legal system or even a coherent idea of statehood. In the perspective of a changing role of a state in the international order the task of finding its place in the system of multidimensional global and European order seems to be even more complicated.
Year
Issue
4
Pages
187-202
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, aannaa4@op.pl
References
 • Baluk W., Geopolityczny wybór państw Europy Wschodniej, w: Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Bieleń S., Ład hegemoniczny w XXI wieku, w: Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. M.F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016.
 • Bieleń S., Rosyjski rewizjonizm geopolityczny w stosunkach międzynarodowych, w: Rosja. Rozważania imperiologiczne, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015.
 • Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2016.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Deklaracja szczytu walijskiego złożona przez Szefów Państw i Rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Walii 5 września 2014 r. opublikowana na stronie internetowej Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Dominikowska E., Naddniestrzańska Republika Mołdawska – pozostałość historyczna czy „uboczny efekt” transformacji systemowej w Europie Środkowo-Wschodniej? w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, z. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2015.
 • Grela M., Polityka wschodnia Unii Europejskiej: stara nazwa – nowe parametry? w: Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, red. M. Grela, Z. Rapacki, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016.
 • Napięcia mołdawsko-rosyjskie, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-05-31/napiecia-moldawsko-rosyjskie (dostęp 11.08.2017).
 • Kissinger H., Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017. Kłysiński K., Iwański T., Całus K., Ukraina, Mołdawia i Białoruś wobec Partnerstwa Wschodniego, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-11-22/ukraina-moldawia-i-bialorus-wobec-partnerstwawschodniego (dostęp 30.11.2017).
 • Konstytucja Republiki Mołdawii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/Moldawia_pol_01014.pdf (dostęp 5.08.2017).
 • Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2003.
 • Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016.
 • Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Difin, Warszawa 2013.
 • Muś J., Smogorzewski, Nikomu nie zależy na Mołdawii na tyle, żeby istotnie zmienić jej położenie, obserwatorfi nansowy.pl, https://www.obserwato finansowy.pl/tematyka/makroekonomia/nikomu-nie-zalezy-na-moldawii- na-tyle-zeby-istotnie-zmienic-jej-polozenie/ (dostęp 12.08.2017).
 • Program Rządu Republiki Mołdawii na lata 2016-2018 opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Republiki Mołdawii, http://www.gov.md/sites/default/fi les/document/attachments/government_of_republic_of_moldova_-_action_programme_of_the_government_of_republic_of_moldova_for_2016-2018.pdf (dostęp 10.08.2017).
 • Rajczyk R., Economic and Social Factors Infl uencing Moldovan Foreign and Domestic Policy, w: Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy: Domestic and Geopolitical Implications, red. A. Czajkowski,M. Herbut, R. Kunert-Milcarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • Solak J., Mołdawia. Republika na trzy pęknięta Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar zamrożonego konfliktu o Naddniestrze, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2009.
 • Umowa Stowarzyszeniowa Między Unią Europejską a Republiką Mołdawii, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(01) (dostęp 11.08.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79bec288-c3c1-4f06-87a8-ada346a3931c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.