PL EN


Journal
2017 | 1 (66) | 129-148
Article title

Współczesny bank – między instytucją zaufania publicznego a przedsiębiorstwem

Content
Title variants
Contemporary Bank – Between an Enterprise and a Public Trust Institution
Languages of publication
Abstracts
PL
Tradycyjnie banki były uznawane za instytucje konserwatywne, działające w stabilnym otoczeniu. Obecnie jednak sytuacja jest inna. Czynniki takie jak dezintermediacja, deregulacja i globalizacja, przeobraziły sektor bankowy. Dominującą rolę odgrywają w nim teraz wielkie zdywersyfikowane konglomeraty finansowe, które zachowują się w wielu aspektach inaczej niż tradycyjne banki. Przypadki niewłaściwego zachowania tych konglomeratów prowadzą do erozji zaufania do banków. Taka sytuacja rodzi pytanie, czy współczesne banki nadal mogą cieszyć się statusem instytucji zaufania publicznego.
EN
Traditionally banks have been considered as conservative institutions which operate in a stable environment. But now the situation is different. Factors such as disintermediation, deregulation, and globalization have changed the banking sector. Nowadays, large diversified financial conglomerates play dominant role in it. This conglomerates behave in many aspects not as traditional banks. The cases of misbehaviour lead to erosion public trust in these institutions. Such situation raises the question of whether banks can be still treated as institutions of the public trust.
Journal
Year
Issue
Pages
129-148
Physical description
Contributors
 • Zakład Marketingu Wartości, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
References
 • 2007 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/trust/2007/ (dostęp: 07.12.2010).
 • 2008 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/trust/2008/ (dostęp: 07.12.2010).
 • 2009 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/trust/2009/ (dostęp: 07.12.2010).
 • 2010 Edelman Trust Barometer Executive Summary, http://www.edelman.com/ trust/2010/ (dostęp: 09.12.2010).
 • 2011 Edelman Trust Barometer Findings, http://www.edelman.com/trust/2011/ (dostęp: 09.10.2011).
 • 2012 Edelman Trust Barometer Executive Summary, http://www.edelman.com/ trust/2012/ (dostęp: 07.08.2012).
 • 2013 Edelman Trust Barometer. Annual Global Study, http://www.edelman.com/trust- -downloads/global-results-2/ (dostęp: 18.07.2013).
 • 2014 Edelman Trust Barometer, Global Result, http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/about-trust/ (dostęp: 18.04.2015).
 • 2015 Edelman Trust Barometer, Trust Around the World, http://www.edelman.com/ 2015-edelman-trust-barometer/trus-around-world/ (dostęp: 01.06.2016).
 • 2015 Harris Poll RQ. Summary Report. A Survey of the U.S. General Public and Opinion Elites Using the Reputation Quotient, Harris Interactive, February 2015.
 • Cohn A., Fehr E., Maréchal M.A., Business culture and dishonesty in the banking industry, „Nature” 2014, No. 516.
 • Contessi S., Li L., Russ K., Bank vs. Bond Financing Over the Business Cycle, „Economic Synopses”, Federal Reserve Bank of St. Louis, 2013, No. 31.
 • Dąbrowski T.J., Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Dziawgo L., Bank jako „instytucja BRAKU zaufania publicznego”, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelańczyk (red.), Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 • Flejterski S., Współczesny bank komercyjny – w poszukiwaniu równowagi między przedsiębiorstwem a instytucją zaufania publicznego, [w:] Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Księga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr. Władysława L. Jaworskiego, I. Różańska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Flejterski S., Wstęp do syntezy globalnego kryzysu finansowego, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelańczyk (red.), Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 • Flejterski S., Zioło M., Ordofinanse: w poszukiwaniu nowego ładu w nauce i praktyce finansów, „Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, 2015, nr 1(8).
 • Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Janiak A., Bank jako instytucja zaufania publicznego, „Glosa” 2003, nr 2.
 • Jaworski W.L., Szelągowska A., Służebna rola banków w polskiej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 10 (934).
 • Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Kuhara M., U.S. and European Financial Conglomerate Organizations and their Implications for Japan and Other Large Diversified Financial Firms in Asia, „Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies” 2006, Vol. 21, No. 4.
 • Małecki W., Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, „Ekonomista” 2014, nr 4.
 • Marcinkowska M., Cele działania banku, [w:] Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Księga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr. Władysława L. Jaworskiego, red. I. Różańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Masiukiewicz P., Rola państwa w przezwyciężaniu kryzysu banku, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelańñczyk (red.), Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 • Misztal B., Trust in Modern Societies, Polity Press Cambridge 1996.
 • Ostrowska E., Dylematy zrównoważonego rozwoju sektora finansowego w Polsce, [w:] Rynki finansowe. Mikrofinanse, E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Biblioteka Kwartalnika Naukowego „Pieniądze i Więź”, Fundacja na rzecz polskich związków kredytowych – Instytut Stefczyka, Sopot 2009.
 • Przygoda A., Znaczenie kryterium rynkowego i kryterium zaufania publicznego dla funkcjonowania współczesnego banku komercyjnego, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 3 (45).
 • Sobolewski P., Instrumenty pochodne na współczesnych rynkach finansowych, „Bank i Kredyt” 2009, nr 1, s. 2.
 • Szambelańczyk J., Stabilność systemu bankowego a paradygmat bankowości, „Finanse” 2010, nr 1 (2).
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • The 10th Annual RQ: Reputations of the 60 Most Visible Companies. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, December 2008–February 2009.
 • The 11th Annual RQ: Ahead of what’s next. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, December 2009–February 2010.
 • The 12th Annual RQ: Ahead of what’s next. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, April 2011.
 • The 13th Annual RQ: Ahead of what’s next. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, February 2012.
 • The Harris Poll 2013 RQ. Summary Report. A Survey of the U.S. General Public Using the Reputation Quotient, Harris Interactive, March 2013.
 • The 9th Annual RQ: Reputations of the 60 Most Visible Companies. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, February–March 2008.
 • The Harris Poll 2014 RQ. Summary Report. A Survey of the U.S. General Public Using the Reputation Quotient, Harris Interactive, April 2014.
 • Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 30 kwietnia 1999 r. III CZP 61/98, OSNC 1999, nr 12, poz. 201.
 • Węcławski J., Przekształcenia polskiego systemu bankowego w latach 1989–2014, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, 2015, Vol. 49, No.1.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2000 r., K 23/99 „Glosa” 2000, nr 12, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 89.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 stycznia 2001 r., K 19/01, OTK-A 2002, nr 1, poz. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79bed7e8-85ea-4e37-93b4-4cd14530e9dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.