PL EN


2014 | 8/2014 | 101-117
Article title

Proces wychodzenia z uzależnienia alkoholowego – od ograniczeń i spętania ku lepszej jakości życia

Authors
Content
Title variants
EN
The process of recovery from alcohol addiction – from the limitations and fetters to a better quality of life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizując bogactwo polskiego piśmiennictwa na temat uzależnienia alkoholowego, można dojść do wniosku, że proces wychodzenia z uzależnienia alkoholowego jest zbadany i opisany fragmentarycznie. Niniejszy artykuł przedstawia jedno ze stanowisk podzielane przez sporą część terapeutów uzależnień (w Polsce i na świecie), ujmujące problemy alkoholowe jako chorobę oraz zawiera rozważania wokół kwestii radzenia sobie z nimi, w nawiązaniu do takiegoż modelu ich rozumienia. Choć zakłada się w nim, że choroba alkoholowa nie jest uleczalna i trwa do końca życia, to jednak proces zdrowienia może prowadzić do poprawy jakości życia, niekiedy nawet wyższej niż przed uwikłaniem się w uzależnienie.
EN
In analyzing the broadness of Polish literature on alcoholic addiction one can conclude that the process of getting out of alcoholic addiction is fragmentarily studied and described. This article presents one of the views shared by many therapists of addiction (in Poland and abroad), which recognizes the problems of alcoholism as a disease and contains considerations around the issue of coping with them, with reference to exactly this model of understanding them. Although this perception assumes that alcoholism is incurable and is life-long, the recovery process can lead to an improvement of the quality of life, sometimes even higher than before getting involved in the addiction.
Year
Issue
Pages
101-117
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • [1] Braniecki W., Cud przemiany. Z 30-lecia Anonimowych Alkoholików w Polsce, Media Rodzina, Poznań 2004.
 • [2] Brown S., Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1992.
 • [3] Chodkiewicz J., Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • [4] Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień – alkoholizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • [5] Czabała Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa 1997.
 • [6] Dodziuk A., Trudna nadzieja, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1993.
 • [7] Dodziuk A., Nałogowy człowiek w nałogowym społeczeństwie, [w:] Nałogowy człowiek, red. Dodziuk A., Kapler L., Toret, Warszawa 1999.
 • [8] Dodziuk A., Trzeźwienie jako droga życiowa, Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2006.
 • [9] Gierowski J.K., Lew-Starowicz Z., Mellibruda J., Psychopatologia zjawisk społecznych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, red. Strelau J., GWP, Gdańsk 2007.
 • [10] Goedhuys J., Thijs G. (2010), Trening motywacyjny w ochronie zdrowia i pomocy społecznej – materiały szkoleniowe, [w] Jak motywować do zmiany zachowania? Trening motywacyjny dla studentów i profesjonalistów, red. Wilczek-Rużyczka E., Czabanowska K., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • [11] Kaczmarczyk I., Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, „Eneteia” – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008.
 • [12] Kapler L., Model rozwoju uzależnienia i powrotu do zdrowia, „Świat Problemów” 1994, nr 7–8.
 • [13] Kapler L., Model rozwoju uzależnienia i powrotu do zdrowia, [w:] Nałogowy człowiek, red. Dodziuk A., Kapler L., Toret, Warszawa 1999.
 • [14] Kapler L., Poradnik lidera działań trzeźwościowych, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2008.
 • [15] Klingemann J.I., Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, t. XI, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • [16] Kucińska M., Motywowanie ku zmianie, [w:] Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna, red. Gąsior K., Chodkiewicz J., Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010.
 • [17] Marek R. OFM, Motywacje Anonimowych Alkoholików do abstynencji i życia w trzeźwości. Studium socjologiczne na podstawie województwa podkarpackiego, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2007.
 • [18] Melllibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka, Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2006.
 • [19] Mellibruda J., Włodawiec B., Zmiany funkcjonowania społecznego po terapii odwykowej pacjentów uczestniczących w programie badawczym APETA, „Alkoholizm i Narkomania” 1997, nr 3(28).
 • [20] Miller W.R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji: zalecenia do Optymalizacji Terapii, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009.
 • [21] Osiatyński W., Alkoholizm: grzech czy choroba?, Iskry, Warszawa 2005.
 • [22] Osiatyński W., Alkoholizm: i grzech, i choroba, i..., Iskry, Warszawa 2007.
 • [23] Pomianowski R., Uzależnienia – współczesną wersją „ucieczki od wolności”, [w:] Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia, red. Miluska J., Bonami, Poznań 1998.
 • [24] Prochaska J.O., DiClemente C.C., Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change, „Psychotherapy: Theory, Research and Practice” 1982, 19(3).
 • [25] Sztander W., Poza kontrolą, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1997.
 • [26] Tatala M.,Udział symbolu w zdrowieniu z alkoholizmu, [w:] Drogi rozwoju. Od uzależnienia do wolności, red. Tatala M., Karczewski J. OFMCap (red.), Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, Zakroczym 2007.
 • [27] Woronowicz B.T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina i Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009.
 • [28] Woydyłło E., Wybieram wolność czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień, Iskry, Warszawa 1991.
 • [29] Woydyłło E., Wyzdrowieć z uzależnienia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2004.
 • [30] Woydyłło E., Rak duszy. O alkoholizmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
 • [31] Zaworska D., Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79c60c60-a82b-4c75-9015-877d6b2f65e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.