Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 275-287

Article title

Oczekiwane efekty resocjalizacyjne a rzeczywiste mozliwości oddziaływania kuratorów sądowych

Title variants

EN
Expected effects of rehabilitation and the actual ability to influence probation officers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor dokonuje opisu wielości zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych w Polsce na tle obowiązujących przepisów. Odnosi się do rekomendacji i wniosków z wielu konferencji, a także badań z zakresu ewaluacji probacji i dotyczących jej efektywności. Dodatkowym atutem jest krótki raport z badań własnych dotyczących efektów oddziaływań resocjalizacyjnych oczekiwanych od kuratora sądowego, rzeczywistych możliwości tej służby, a także przeszkód w efektywności oddziaływań kuratora sądowego.
EN
The author describe the multiplicity of tasks performed by probation officers in Poland compared to the existing regulations. It refers to the recommendations and conclusions of the many conferences, as well as research in the field of probation and evaluation of its effectiveness. Another advantage is a short report of their research on the effects of the expected impacts of rehabilitation from a probation officer, the real possibilities of this service, as well as barriers to efficiency effects of a probation officer.

Year

Issue

Pages

275-287

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

References

 • Bałandynowicz A. (2012). Metodyka oddziaływania pedagogicznego a skuteczność procesu reintegracji społecznej w warunkach probacji (część I i II). Probacja 2, 3.
 • Bałandynowicz A. (2002).Probacja. System prawidłowego karania. Warszawa.
 • Dane Komisji Monitorowania Warunków Pracy Płacy i Obciążeń Obowiązkami Krajowej Rady Kuratorów za 2011 r.
 • Hołyst B. (2012). Elastyczność i selektywność oddziaływań resocjalizacyjnych jako warunki ich skuteczności. Probacja 2.
 • Jaszczuk M. (2012). Efektywność pracy kuratora rodzinnego. Probacja 3.
 • Jedynak T. (2010). Efektywność kuratorskiej służby sądowej w Polsce a standardy dotyczące sankcji i środków alternatywnych. W: Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 27–28 października 2008 r. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Opora R. (2006). Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich. Gdańsk.
 • Opora R. (2010). Złożoność pojęcia efektywności instytucji kurateli sądowej. Probacja 3.
 • Opora R. (2011). Efektywność i możliwość jej oceny w instytucji kurateli sądowej. Probacja 3.
 • Opora R. (2012). Kierunki współczesnych badań nad efektywnością oddziaływań resocjalizacyjnych. Probacja 3.
 • Pismo Krajowej Rady Kuratorów nr KRK 29/III/2011 z dnia 10.05.2011 r. dotyczące konsultacji projektu strategii „Sprawne Państwo 2011–2020”, skierowane do Ministra Sprawiedliwości i MSWiA.
 • Rekomendacja CM/Rec(2010) 1 Komitetu Ministrów Państw Członkowskich Rady Europy w sprawie reguł probacji (Przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 20 stycznia 2010 roku na 1075 posiedzeniu Zastępców Ministrów).
 • Rekomendacje Konferencji „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość”, Warszawa, 11 grudnia 2009 r.
 • Rekomendacje Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Ośrodki kuratorskie – szansa na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym”, Warszawa, 10 maja 2012 r.
 • Rekomendacje wynikające z konferencji „Polski system probacji stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich” Popów, 27–28 października 2008 roku.
 • Rekomendacje z Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”, Warszawa–Lublin, 12–13 maja 2011 r..
 • Samek A. (2012). Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy – rozważania teoretyczne. Probacja 1.
 • Sprawozdanie MS-S 40 za rok 2011 z dnia 5 marca 2012 r.
 • Urban B. (2007). Ocena rezultatów resocjalizacji. W: Urban B., Stanik J.M. Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. Warszawa.
 • Wizerunek wymiaru sprawiedliwości, ocena reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualny stan świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, raport przygotowany przez TNS OBOP dla Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Warszawa, lipiec 2011.
 • Wnioski i rekomendacje uczestników I Kongresu Kuratorskiego, Ustka, 15–17 czerwca 2009 r.
 • Wójcik D. (red.) (2010). Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. Warszawa.
 • http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9075/Strategia_Sprawne_Panstwo_20112020.html (27.02.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-79c73551-fb1d-41fe-9349-2fde481a497c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.