PL EN


2015 | 16 | 127-139
Article title

Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Ma-zowszu

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of road safety improvement on the example of two bypasses in Mazovia region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza poprawy bezpieczeństwa drogowego na podstawie danych, dotyczących wypadków i kolizji na obszarze dwóch gmin w województwie mazowieckim, w których wybudowano obwodnice miast powiatowych w ciągu dróg ekspresowych (gmina Wyszków oraz gmina Garwolin). Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w kartach wypadkowych i gromadzonych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w ramach Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK) dla lat 2006-2012. Województwo mazowieckie pod względem poziomu wypadkowości nieznacznie odbiega od średniej krajowej. Jednak sytuacja wygląda dużo gorzej, jeżeli przyjrzeć się bliżej wskaźnikom śmiertelności, i to zarówno w relacji do liczby ludności, jak i w relacji do liczby wypadków. Nowe fragmenty S8 i S17, podobnie jak pozostałe drogi dwujezdniowe, znacznie poprawiają bezpieczeństwo, skutkując zmniejszonym ryzykiem indywidualnym wypadku. Analiza zmiany liczby osób poszkodowanych w wyniku oddania do użytku obwodnic Wyszkowa i Garwolina pokazała, że udział osób poszkodowanych w wypadkach w ciągach dróg krajowych DK8/S8 i DK17/S17 malał znacznie szybciej niż na pozostałych drogach w gminie Wyszków i Garwolin. Budowa obu obwodnic nie rozwiązała jednak problemów z bezpieczeństwem na pozostałych drogach na obszarze obu analizowanych gmin, co jest argumentem potwierdzającym tezę, iż drogi szybkiego ruchu, w tym obwodnice w ciągach dróg ekspresowych, znacząco poprawiają bezpieczeństwo w ciągach dróg krajowych, nie mają jednak dużego przełożenia na zmiany w poziomie wypadkowości na innych drogach.
EN
The purpose of this article is to analyze the changes in road safety based on data on accidents and collisions on the area of two municipalities (Wyszków and Garwolin) in the Mazowieckie voivodship. In these municipalities the expressway bypasses have been built surrounding their municipal cities. The study was conducted based on the data on accidents collected by the General Headquarters of Policja within the Accident and Collision Register System (System Ewidencji Wypadków i Kolizji - SEWIK ) for the years 2006-2012. Taking into account the number of accidents per capita Mazowiecke voivodeship slightly differs from the national average. However, the situation is much worse if we take a closer look on mortality rates, both in relation to the population and in relation to the number of accidents. The road safety in Mazowieckie voivodeship has improved due to the opening of new sections of expressways S8 and S17. Analysis of changes in the number of persons killed or injured as a result of opening bypasses of Wyszków and Garwolin showed that the proportion of people injured in accidents on national roads DK8/S8 and DK17/S17 diminish much faster than on other roads in the municipality of Wyszków and Garwolin. The bypasses did not solve the safety problems on other local roads. This is an argument proving the thesis that expressways including the ring roads significantly improve the safety of national roads, but do not have much impact on changes in the accident level on other roads.
Year
Issue
16
Pages
127-139
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
author
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
References
 • EU transport in figures, Statistical pocketbook 2012.
 • Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP. http://www.eurorap.pl/
 • Gaca S., 2002, Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, nr 75, Kraków.
 • Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., 2008, Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, WKiŁ, Warszawa.
 • Generalny Pomiar Ruchu, 2005, 2010, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (www.gddkia.gov.pl)
 • Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg woje-wódzkich, 2008, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S. (aut.), 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT 2005, 2005, Warszawa
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, 2013, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa.
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 r., 2009, (sprawozdanie), Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 2013, MTBiGM, Warszawa.
 • System Ewidencji Wypadków i Kolizji SEWIK, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
 • Śleszyński P., Rosik P., 2013, Struktura drogowego ruchu dojazdowego do Warszawy w świetle badań kordonowych, Transport Miejski i Regionalny, 7, s. 34-41.
 • Tracz M., Gaca S., 1995, Analysis of the effects of roadway and roadside design on road safety, Slovak Journal of Civil Engineering, STU, Bratislava.
 • Wypadki drogowe w Polsce, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Komenda Główna Policji, Warszawa.
 • Zarządzenie nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.
 • http://www.blognavi.pl/badania-naviexpert/332-rednio-jeden-pirat-drogowy-na-minut
 • http://www.eurorap.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79c9144d-f6a7-4efe-bb9d-f679c4413202
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.