PL EN


2013 | 2 | 1 | 17-30
Article title

Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Content
Title variants
EN
Legal professional privilege in the draft amendment to the Act on Competition and Consumer Protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę krytycznej oceny rozwiązań w zakresie legal professional privilege, które zostały zaproponowane w toku procesu legislacyjnego oraz ostatecznie przyjęte przez twórców projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oprócz wskazania na liczne interpretacyjnie praktyczne trudności wiążące się z przyjętymi przez twórców tej nowelizacji rozwiązaniami, niniejszy artykuł proponuje również treść przepisów regulujących zasadę LPP, które mogłyby znaleźć się w znowelizowanej ustawie. W ocenie autorów rozwiązania te powinny być co do zasady zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi w unijnym prawie konkurencji.
EN
This article attempts to critically assess solutions related to the legal professional privilege proposed during the legislative process and finally adopted by the authors of the drafted amendment to the Act on Competition and Consumer Protection of 2007. However, aside from pointing out numerous interpretational and practical difficulties associated with the solutions chosen in the draft amendment act, proposed in this article is also an alternative content of the new Polish LPP provisions, which could be included in the amended Act. The authors of this article are of the opinion that Poland’s new solutions should basically be concurrent with those adopted in EU competition law.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
17-30
Physical description
Dates
published
2013-03-01
Contributors
author
 • WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
References
 • Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011
 • Kowalik-Bańczyk K., Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji i standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012
 • Morgan de Rivery E., Noël-Baron A., L’arrêt PUKE: un manière inquiétante de concevoir et de dire le droit de l’Union?, „La Semaine Juridique – Édition Générale”, nr 48 z 26.11.2012 r.
 • Róziewicz-Ładoń K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, Warszawa 2011
 • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011
 • Prawo konkurencji. Podstawowe pojęcia, UOKiK, Warszawa 2007
 • Turno B., Ciąg dalszy sporu o zakres zasady legal professional privilege – glosa do wyroku SPI z 17.09.2007 r. w połączonych sprawach T-125/03 i T-253/03 Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akcros Chemicals Ltd przeciwko Komisji WE, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 6.
 • Turno B., Zagadnienie tajemnicy adwokackiej na gruncie prawa konkurencji, [w:] C. Banasiński, M. Kępiński, B. Popowska, T. Rabska (red.), Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, UOKiK, Warszawa 2006
 • Turno B., Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2013
 • Turno B., Zawłocka-Turno A., Legal professional privilege and the privilege against self-incrimination in EU Competition Law after the Lisbon Treaty – Is it time for a substantial change?, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, 5(6)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79ca1310-9ec8-497e-960f-2d042f230aaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.