PL EN


2014 | 7 | 39-54
Article title

Odnowa kultury żydowskiej w polskim społeczeństwie

Authors
Content
Title variants
Renewed Jewish Culture in Polish society
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony problematyce mniejszości żydowskiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem efektów działalności Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. Autorka postawiła tezę, iż w Polsce, w ostatnich dwóch dekadach zauważalna jest zmiana samopostrzegania się mniejszości żydowskiej, jak i sposobu jej komunikowania się z otoczeniem. Chodzi tu przede wszystkim o transformację tożsamości współczesnej kultury żydowskiej (odnawianie się jej), od wspomnień powiązanych prawie wyłącznie z Holokaustem i dramatem II wojny światowej do pełnej partycypacji w życiu społecznokulturalnym polskiego społeczeństwa. Autorka przytacza konkretne przykłady ponownego włączania się społeczności żydowskiej we współczesną kulturę polską oraz czynnego w niej uczestnictwa.
The article was devoted to the issues of the Jewish minorities in Poland, considering the effects of the activity of the Jewish commune in Wrocław. The author claimed that, over the past two decades in Poland, there has been a noticeable change in selfperception of the Jewish minority as well as in the way of the commune’s communicating with the environment. The point being made here is mainly related to the transformation of the modern Jewish culture identity (their renewal), from memories generally related to Holocaust and the drama of the II World War to complete participation in the sociocultural life of the Polish society. The author brings specific examples of the contemporary active participation of the Jewish society in the modern Polish culture.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79cec45a-a221-4965-aa63-8989abfa2386
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.