PL EN


Journal
2017 | 26 | 39-50
Article title

Obszary koncentracji bezrobocia w przestrzeni Łodzi

Title variants
EN
The areas of concentration of unemployment in the space of Łódz
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne miasto jest bardzo zróżnicowane społeczno - przestrzennie. Na podstawie badan wielu socjologów i geografów powszechnie znana jest teza o istnieniu silnych relacji miedzy bezrobociem i przestrzenia. Podstawowym pytaniem badawczym jest: w jaki sposób / za pomocą jakich narzędzi można skutecznie i obiektywnie zidentyfikować hotspoty bezrobocia w przestrzeni miasta? Obszarem badanym w poszukiwaniu hotspotów w Łodzi była Strefa Wielkomiejska. Jest to obszar stanowiący centrum miasta, który obejmuje swym zasięgiem zabudowę historyczną, stanowiącą obszar tożsamości miasta. W artykule dokonano przeglądu technik GIS, dzięki którym można dokonać wyróżnienia hotspotów. Okazało sie, że najlepiej dopasowane hotspoty uzyskano przy zastosowaniu grupowania hierarchicznego metoda najbliższego sąsiada oraz estymacji gęstości jądrowej. Zgodnie z oczekiwaniami najbardziej naznaczone bezrobociem okazało się ściśle centrum Łodzi. Ze wszystkich zidentyfikowanych w Strefie Wielkomiejskiej miejsc koncentracji najwięcej bezrobotnych mieszkało na obszarze hotspotu, którego centralne miejsce zajmuje ul. Wschodnia.
EN
The modern city is greatly socio-spatially diverse. On the basis of accom-plishments of many sociologists and geographers, it is a commonly known thesis that there exists a strong relationship between unemployment and space. The basic question of the research is: In what manner, or using what tools, can one effectively and objectively identify places of concentration (hotspots) of unemployment in city space? The part of Lódz studied in the study was the Metropolitan Area – the area which makes up the city centre and includes historical buildings that represent the city’s identity. In the arti-cle, a review of GIS techniques is made, thanks to which one can differenti-ate concentrations of unemployment. It turns out that the most accurate hot-spots were obtained by employing the hierarchical grouping method with the nearest neighbour technique and the kernel density estimation. In accor-dance with the expectations, the very centre of Lódz turns out to be affected by unemployment the most. Of all the places of concentrated unemploy-ment identified in the Metropolitan Area, the hotspot with the highest num-ber of unemployed was found in the area along Wschodnia Street.
Journal
Year
Issue
26
Pages
39-50
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bartnicki S., 1991, Percepcja zagrożenia przestępczością – wstępna prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 12 warszawskich osiedlach mieszkaniowych, „Conference Papers IGiPZ PAN” vol. 14.
 • Chainey S., Reid S., Stuart N., 2002, When is a hotspot a hotspot? A procedure for creating statistically robust hotspot map, [w:] Innovations in GIS 9: Socio-economic applications of geographic information science, eds. D. Kidner, G. Higgs, S. White, Taylor & Francis, London.
 • Chainey S., Thompson L., Uhlig S., 2008, The utility of hotspot mapping for predicting spatial patterns, „Security Journal” vol. 21(1–2).
 • Crime modeling and mapping using geospatial technologies, 2013, ed. M. Leitner, Springer, Dordrecht–New York.
 • Czekaj K., 1991, Mapy problemów społecznych jako narzędzie badawcze ekologii humanistycznej. Aspekty teoretyczne i  empiryczne, [w:] Zagrożenia ekologiczne, warunki życia, wizje przyszłości, red. J. Wódz, Śląsk, Katowice.
 • Eck J., Chainey S., Cameron J., Leitner M., Wilson R., 2005, Mapping crime: Understanding hot spots, National Institute of Justice, Washington.
 • Grotowska-Leder J., 2001, Przestrzeń miejska a zjawiska upośledzenia społecznego (na przykładzie Łodzi), [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Hart T., Zandbergen P., Effects of data quality on predictive hotspot mapping, National Justice Research Service, Washington.
 • Kotus J., 2005, Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 • Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mordwa S., 2014, Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, red. A. Suliborski, M. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Prawelska-Skrzypek G., Porębski W., 2003, Obszary deprywacji w Krakowie oraz zmiany w ich rozmieszczeniu w latach 1992–2001, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 2.
 • Skorupowa J., Czepczyński M., 1999, Relikty gdyńskich slumsów w przestrzeni miejskiej, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Stach A., Wysocka P., 2014, Zastosowanie metody krigingu Poissona w badaniach rozkładu przestrzennego problemów społecznych na przykładzie Poznania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” No. 16.
 • Uchwała nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+.
 • Wallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa.
 • Weltrowska J., Kisiała W., 2014, Obszary koncentracji ubóstwa w strukturze przestrzennej miasta (na przykładzie Poznania), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 331.
 • Węcławowicz G., 2001, Przestrzeń ubóstwa – nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski, „Przegląd Geograficzny” nr 73(4).
 • Zborowski A., 2010, Społeczny aspekt rewitalizacji, [w:] Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79daa569-cfe4-4dd2-9f47-9e806dcf018c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.