PL EN


2016 | 1(29) | 13-25
Article title

Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Identification of the desired competencies of employees on the example of the airline industry companies in Bielsko-Biała region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono pożądane kompetencje pracowników przedsiębiorstw branży lotniczej w regionie bielsko-bialskim. Na wstępie przedstawiono istotę kompetencji i różne podejścia w definiowaniu tego pojęcia zarówno w odniesieniu do literatury polskiej, jak i anglojęzycznej. W dalszej części pracy wskazano na relacje i zależności zachodzące między kompetencjami, umiejętnościami i kwalifikacjami. Zaprezentowano różne modele kompetencji i przeanalizowano kompetencje w zakresie ich struktury. W części empirycznej przedłożono wyniki badań przeprowadzonych pod koniec 2014 roku. Celem badań było zebranie informacji na temat zapotrzebowania na pracowników w bielsko-bialskim regionie przemysłowym oraz określenie pożądanych kompetencji pracowniczych, których oczekują pracodawcy. Podmiotem badawczym były przedsiębiorstwa branży lotniczej. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie luki kompetencyjnej u kandydatów do pracy, która w szczególności dotyczy umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych i znajomości specjalistycznych programów komputerowych. Wyniki powyższej analizy mogą posłużyć do doskonalenia procesu kształcenia kadr dla przedsiębiorstw branży lotniczej należących do Śląskiego Klastra Lotniczego.
EN
The article discusses the desired competencies of employees of companies in the airline industry in Bielsko-Biała region. In the introduction the essence of competencies and different approaches in defining this concept are presented, both in terms of Polish and English literature. The further part of the work indicates the relationships and dependencies among competencies, skills and qualifications. It presents different competence models by which the competencies have been analysed in terms of their structure. The empirical part presents results of the research carried out at the end of 2014. The aim of the research was to gather information concerning needs for employees in Bielsko-Biała industrial region and to define the desired employee competencies which employers expect. The airline industry companies were the subject of the research. As a research tool a questionnaire survey was used. The results indicate the presence of a competitive gap in candidates for the job, which in particular relates to practical skills, professional experience, knowledge of foreign languages and specialised computer programmes. The results of the above analysis could be used to improve the process of staff training for airline industry companies belonging to Silesia Air Cluster.
Year
Issue
Pages
13-25
Physical description
Dates
published
2016-03
Contributors
author
References
 • Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-171-4.
 • Banaszak, S. (2011). Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. ISBN 978-83-232-2306-1.
 • Baron-Puda, M., Kłóska, I. (2010). Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH. ISBN 978-83-62292-25-7.
 • Bendkowski, J. (2007). Kultura profesjonalizmu w kierowaniu zmianami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 978-83-7335-445-6.
 • Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John Wiley and Sons. ISBN 978-0-471-09031-1.
 • Burek, R.J. (red.). (1997). Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-7129-539-1.
 • Chełpa, S. (2003). Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7011-673-6.
 • Furmanek, W. (1997). Kompetencje. Próba określenia pojęcia. Edukacja Ogólnotechniczna Inaczej, 7, 14.
 • Jabłoński, M. (2006). Model rozwoju kompetencji menedżerskich. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 713, 71–85.
 • Jucevičienė, P., Lepaittė, D. (2004). Competence as Derived from Activity: The Problem of Their Level Correspondence. Kaunas: University of Technology Institute of Educational Studies.
 • Klemp, G.O., Jr. (1980). The Assessment of Occupational Competence. Report to the National Institute of Education. Washington: National Institute of Education.
 • Kowal, J. (2015). Kompetencje. W: Encyklopedia zarządzania [online, dostęp: 2016-01-06]. Dostępny w Internecie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Kompetencje.
 • Lewicki, J. (2013). Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju lokalnego. Przykład miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Kraków: AT Wydawnictwo. ISBN 978-83-63910-03-7.
 • Markowski, A., Pawelec, R. (2003). Słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa: Wilga. ISBN 978-83-7156-679-0.
 • Michalski, E. (2011). Paradygmat kompetencji kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 34, 125–136.
 • Mikuła, B. (2001). W kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-66-X.
 • Nogalski, B., Śniadecki, J. (2001). Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 83-7291-027-8.
 • Orczyk, J. (2009). Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 19–32.
 • Orlińska-Gondor, A. (2006). Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji. W: L. Zbiegień-Maciąg (red.). Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem (s. 168–191). Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 83-7484-028-5.
 • Piotrkiewicz-Karmowska, E., Karmowski, M. (2012). Praktyczny słownik wyrazów obcych z przykładami. Warszawa: Delta W-Z. ISBN 978-83-7175-782-2.
 • Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9.
 • Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Rakowska, A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: UMCS. ISBN 978-83-227-2690-7.
 • Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301131098.
 • Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at Work. New York: Wiley. ISBN 0-471-54809-X.
 • Stęchły, W., Tomaszuk, A., Ziewiec, G. (2013). Modernizacja kształcenia zawodowego w świetle celów polityki uczenia się przez całe życie. Raport o stanie edukacji 2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN 978-83-61693-14-7.
 • Śląski Klaster Lotniczy. (2016) [online, dostęp: 2016-02-01]. Dostępny w Internecie: http://www.aerosilesia.eu/.
 • Walkowiak, R. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Toruń: Dom Organizatora. ISBN 978-83-7285-327-1.
 • Woźniak, J. (2011). O pojęciu kompetencji jako podstawie modelu kompetencyjnego, czyli cztery znaczenia terminu „kompetencje” w naukach o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 34, 11–21.
 • Wójcik-Kośla, D. (2013). Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach o nasilonej konkurencji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1144(49), 149–160.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79e24777-6698-409c-9db9-c18d3bab9853
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.