PL EN


2013 | 16 | 1 | 63-105
Article title

Zmiany dobrostanu psychicznego, poczucia własnej skuteczności oraz strategii radzenia sobie ze stresem w trakcie stacjonarnej terapii osób uzależnionych od alkoholu

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Changes in well-being, self-efficacy, and coping strategies during residential treatment of alcohol-addicted patients
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem prezentowanych badań była odpowiedź na pytanie o zmiany poziomu poczucia własnej skuteczności, strategii radzenia sobie ze stresem oraz dobrostanu, ujmowanego pozytywnie jako satysfakcja z życia i negatywnie jako poziom depresji, zachodzące między początkiem a końcem stacjonarnej psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Podjęto również próbę poznania związków między tymi zmianami. W badaniach wzięło udział 60 osób uzależnionych od alkoholu, uczestniczących w stacjonarnej terapii odwykowej, prowadzonej w oparciu o ujęcie strategiczno-strukturalne. Pacjentów zbadano dwukrotnie - na początku i końcu terapii, tj. po 6 tygodniach. Zastosowano Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) R. Schwarzera i współpracowników, Kwestionariusz Radzenia Sobie (KRS) E. Gruszczyńskiej, Kwestionariusz Satysfakcji z Życia (SWLS) E. Dienera i współautorów oraz Inwentarz Objawów Depresyjnych A. T. Becka (BDI). Wyniki otrzymane za pomocą rozwojowych krzywych latentnych, uzupełnionych o metodę bootstrap, wskazują, iż na poziomie grupowym obniżeniu uległ poziom objawów depresyjnych, natomiast nasiliły się strategie zorientowane na problem, na znaczenie oraz na poszukiwanie wsparcia społecznego. Ponadto zmiany te były ze sobą skorelowane i sugerują, iż intensyfikacja radzenia sobie wiąże się z obniżaniem symptomów depresji. Wykazano również, że nasilenie radzenia sobie w pre-teście jest moderatorem zmian satysfakcji z życia: rośnie ona tylko w grupie osób o niskim początkowym nasileniu wszystkich sposobów zaradczych. W pozostałych wypadkach odnotowano wyraźne zróżnicowanie wewnętrzne grupy zarówno pod względem stanu początkowego zmiennych, jak i zakresu ich zmian. Rezultaty wskazują na konieczność analizowania zmian z uwzględnieniem średnich grupowych, jak i wariancji wokół tych średnich, ujmujących różnice indywidualne w badanym procesie.
EN
The aim of the study was to answer the question about changes in self-efficacy, coping strategies, and well-being during residential alcohol addiction psychotherapy. Correlations between these changes were also explored. The participants were 60 patients of a specialized alcohol addiction treatment center attending structural-strategic residential group therapy. Self-efficacy, well-being (two indicators: satisfaction with life and depression), and coping strategies (four indicators: problem-focused, emotion-focused, and meaning-focused strategies plus seeking social support) were assessed twice: at admission and then at the end of the treatment, i.e., six weeks later. The tools used for this purpose were, respectively: Schwarzer et al.'s Generalized Self-Efficacy Scale (GSES), Diener et al.'s Satisfaction With Life Scale (SWLS), Beck Depression Inventory (BDI), and Gruszczyńska's Coping Questionnaire (KRS). The results of bivariate latent growth curve analysis with bootstrapping show a decrease in depression as well as an increase in strategies focused on problem, on meaning, and on seeking social support. All these changes were positively correlated, which indicates that the intensification of coping is connected with a decrease in depression. Additionally, pretest coping intensity was shown to moderate changes in satisfaction with life, which increased only in the "low copers" group. For the remaining variables, significant interindividual variances were found regarding both the starting points and the rates of change. Thus, results indicate the need for analyzing changes during treatment from two perspectives: in terms of group means and in terms of variance around these means, which capture interindividual variability in the change process.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
63-105
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79e3bb8d-d579-4fcd-aeaa-5498c2476e51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.