PL EN


2015 | 16 | 3 | 37-47
Article title

KAPITAŁ LUDZKI UCIELEŚNIONY W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM NA TLE NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE. ANALIZA NA PODSTAWIE WIOD

Content
Title variants
EN
HUMAN CAPITAL EMBODIED IN THE POLISH FOREIGN TRADE. ANALYSIS BASED ON WIOD
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania jest określenie tendencji w zakresie zmian zawartości kapitału ludzkiego w polskim handlu zagranicznym na tle innych krajów Europy Środkowej. Ocena tego zjawiska polegała na oszacowaniu zawartości nakładów pracy w polskim eksporcie w podziale na pracę osób wysoko, średnio i nisko wykwalifikowanych. Podobnie, oszacowano struktury nakładów pracy zaoszczędzonych dzięki importowi. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu bilansów przepływów międzygałęziowych pochodzących z World Input-Output Database (WIOD), co umożliwiło stworzenie jednolitych szeregów czasowych.
EN
The aim of the study is to identify trends in the changes in the content of human capital embodied in Polish foreign trade. The way to estimate this phenomenon was to calculate the labor content of Polish exports, broken down by high-, medium-, and low-skilled workers. Similarly, the structure of labor saved thanks to imports was also estimated. Calculations were performed using input-output tables from the World Input-Output Database (WIOD), which allowed for creation of unified time series.
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
37-47
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki , micprz@uni.lodz.pl
References
 • Becker G. (1962) Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, Vol. 70.
 • Becker G. (1964) Human Capital: A theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Columbia University Press, New York.
 • Czarny E., Śledziewska K. (2009) Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M. S. (2001) Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Florczak W. (2007) Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, Ekonomista, nr 5.
 • Florczak W. (2011) W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Folloni G., Vittadini G. (2010) Human Capital Measurement: A Survey, Journal of Economic Surveys, No. 24.
 • Laroche M., Merette M., Ruggeri G. C. (1999) On the Concept and Dimensions of Human Capital in a Knowledge-Based Economy Context, Canadian Public Policy, Vol. XXV, No 1.
 • Leontief W. W. (1953) Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined. Proceedings of the American Philosophical Society, 97, pp. 332–349.
 • Marczewski K., Wysocka A. (2000) Dostosowania strukturalne polskiej gospodarki i handlu zagranicznego do członkostwa w Unii Europejskiej: Badanie za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, [w:] Kotyński J., Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Tom 1, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, str. 96-139.
 • Melitz M. J. (2003) The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, Econometrica, Vol. 71, No. 6, pp. 1695-1725.
 • Miller R. E., Blair P. D. (2009) Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Cambridge University Press.
 • OECD (2001) The New Economy: Beyond the Hype, Final Report on the OECD Growth Project, Paris.
 • Przybyliński M. (2012) Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Schultz T. W. (1961) Investment in Human Capital, American Economic Review, Vol. 51/5.
 • Sullivan P. H. (1998) Profiting from intellectual capital: Extracting value from innovation, Willey, New York
 • Sveiby K. E. (1989) The invisible balance sheet, http://www.sveiby.com/books/DenOsynligaEng.pdf.
 • Talar S. (2012) Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski w warunkach integracji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, Studia Ekonomiczne, nr 123.
 • Timmer M. P., Dietzenbacher E., Los B., Stehrer R. and de Vries G. J. (2015) An Illustrated User Guide to the World Input–Output Database: the Case of Global Automotive Production, Review of International Economics (DOI: 10.1111/roie.12178).
 • Tiwana A. (2003) Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, Placet, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79e7c4e5-ed59-4cc6-9464-cf16ddb8bef6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.