PL EN


2020 | 2(80) | 22-39
Article title

Konteksty (nie)widzialności w polskich migracjach do Niemiec. Przykład Berlina

Content
Title variants
EN
Dimensions of (in)visibility in the context of Polish migration to Germany. The case of Berlin
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami migracji Polaków do Niemiec również przypisana im niewidzialność wykazuje znamienną ewolucję: od intencjonalnego ukrywania się do świadomego wtapiania się w lokalne struktury społeczno-przestrzenne. Szczególnym laboratorium różnorodności zachowań społecznych polskich migrantów jest Berlin, uchodzący za wielokulturową metropolię, przyciągający nowych obywateli, nie tylko w celach zarobkowych, ale coraz częściej – samorealizacji. O ile niewidzialność migrantów zarobkowych wynika raczej z wyobcowania w nowym kraju, o tyle przedstawiciele lifestyle migration świadomie wtapiają się i integrują z różnorodną kulturowo społecznością berlińską. Celem artykułu jest identyfikacja obecności i form codziennego funkcjonowania polskich migrantów w Berlinie w kontekście niewidzialności
EN
Along with time-related changes in the migration of Poles to Germany, the invisibility that has been ascribed to them has also evolved: from intentional hiding to deliberate merging into local social and spatial structures. The city of Berlin, perceived as an open, modern and multicultural metropolis, is an exceptional laboratory of transformations and diversity of social behaviours shown by Polish migrants. It attracts new citizens who not only want to make a living here, but also – and more frequently – to achieve self-fulfilment. While the invisibility of the economic migrants is mainly a result of their alienation in a new country, the representatives of lifestyle migration deliberately merge into the culturally diverse society of Berlin and they try to identify with other social groups. The aim of this article is to identify the existence and forms of every-day functioning of Polish migrants in Berlin in the context of invisibility.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
References
 • Andrejuk K., 2017, „Czy istnieje zjawisko lifestyle migration do Polski? O badaniu przyczyn mobilności migrantów wewnątrzunijnych mieszkających w RP”, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, t. 1, nr 163, s. 259–283.
 • Arandelovic B., Bogunovich D., 2014, „City profile: Berlin”, Cities, t. 37, s. 1–26.
 • Arbeitsagentur, 2019, Arbeitsmarkt im Überblick – Berlin, Bundesland, https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/PolitischeGebietsstruktur/Berlin-Nav.htmlhttps://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/
 • Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Berlin-Nav.html (dostęp: 8.03.2019).
 • Benson M., O’Reilly K., 2009, „Migration and the search for a better way of life: a critical exploration of lifestyle migration”, The Sociological Review, t. 57, nr 4, s. 608–625.
 • Benson M., Osbaldiston N., 2014, „New horizons in lifestyle migration research: theorising movement, settlement and the search for a better quality of life”, w: M. Benson, N. Osbaldiston N. (red.), Understanding Lifestyle Migration. Theoretical Approaches to Migration and the Quest for a Better Way of Life, Migration Diasporas and Citizenship Series, New York: Palgrave Macmillan, s. 1–26.
 • Chmielewska I., Panuciak A., Strzelecki P., 2019, Polacy pracujący za granicą w 2018 r. Raport z badania, Warszawa: NBP Departament Statystyki.
 • Domański T., 2017, „Migracje zarobkowe Polaków w Unii Europejskiej”, w: T. Domański (red.), Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 69–86.
 • Gałka J., 2016, Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Gandziarowska J., 2006, Polacy w Berlinie. Uwarunkowania aktywności stowarzyszeniowej polskich imigrantów, CMR Working Paper, 10/68, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 • Garapich M.P., 2008, „The migration industry and civil society: Polish immigrants in the United Kingdom before and after EU enlargement”, Journal of Ethnic and Migration Studies, t. 43, nr 5, s. 735–752.
 • Garapich M.P., 2009, „Wyjechałem ot tak… I nie jestem emigrantem. Polski dominujący dyskurs migracyjny i jego kontestacje na przykładzie Wielkiej Brytanii”, Przegląd Polonijny, t. 4, s. 41–65.
 • Garapich M.P., 2012, „Between cooperation and hostility – constructions of ethnicity and social class among Polish migrants in London”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, t. 4, nr 2, s. 31–45.
 • Göle N., 2016, Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2017, 2018, Warszawa: GUS.
 • Korpela M., 2014, „Lifestyle of freedom? Individualism and lifestyle migration”, w: M. Benson, N. Osbaldiston N. (red.), Understanding Lifestyle Migration. Theoretical Approaches to Migration and the Quest for a Better Way of Life, Migration Diasporas and Citizenship Series, New York: Palgrave Macmillan, s. 27–46.
 • Krywult-Albańska M., 2011, Przyczyny i okoliczności emigracji z Polski w latach 1980. na przykładzie emigracji do Kanady, CMR Working Papers, 49/107, Warszawa: Ośrodek Badań and Migracjami UW.
 • Loew P.O., 2017, My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nowosielski M., 2012, „Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań”, Przegląd Zachodni, t. 3, s. 3–28.
 • Nowosielski M., 2016, Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Okólski M., 1994, „Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980–1989. Zarys problematyki badawczej”, Studia Demograficzne, t. 117, nr 3, s. 3–59.
 • O’Reilly K., Benson M., 2009, „Lifestyle migration: escaping to the good life?”, w: M. Benson, K. O’Reilly (red.), Lifestyle Migrations: Expectations, Aspirations and Experiences, Farnham: Ashgate, s. 1–13.
 • Praca za granicą, 2016, Komunikat z badań nr 175, Warszawa: CBOS.
 • Praszałowicz D., 2010, Polacy w Berlinie. Strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne. Przegląd badań, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Przecherska W., 2014, „Berlin – start-up w centrum Europy”, w: M. Jankowska (red.), Miasta z wizją, Warszawa: Instytut Obywatelski, s. 131–155.
 • Sakson A., 2000, „Uczestnictwo w życiu społecznym”, w: A. Wolff-Powęska, E. Schulz (red.), Być Polakiem w Niemczech, Poznań: Instytut Zachodni, s. 397–408.
 • Sakson B., 2002, Wpływ „niewidzialnych” migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, Monografie i Opracowania nr 481, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Schöll-Mazurek K., 2016, Między polityką integracyjną a polityką polonijną. Sytuacja najnowszych polskich migrantów w Niemczech w wybranych obszarach po 2011 roku, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Smechowski E., 2018, My, super imigranci, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Smith A.L. (red.), 2003, Europe’s Invisible Migrants, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Statistisches Bundesamt, 2018, Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny, https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Jahrbuch/statistisches-jahrbuch-2018-dl.pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 8.03.2019).
 • Statistisches Jahrbuch Berlin, 2001–2018, Berlin: Statistik Berlin Brandenburg, https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/produkte/Jahrbuch/jb2018/JB_2018_BE.pdf (dostęp: 8.03.2019).
 • Stryjakiewicz T., Sosiński P., 2018, „Obszary napływu Polaków do Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku”, Studia KPZK PAN, t. 183, s. 345–354.
 • Sword K., 1996, „Identity in flux: the Polish community in Britain”, SSEES Occasional Papers, nr 36, s. 1–241.
 • Sydow K., 2017, „(Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania”, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, t. 43, nr 2, s. 143–166.
 • Szczepaniak-Kroll A., 2012, „Polacy w Berlinie – granice i pogranicza”, Etnografia Polska, t. 56, nr 1–2, s. 43–64.
 • Szczepaniak-Kroll A., 2017, „Dawna i współczesna rola polskiego duszpasterstwa w środowisku Polaków w Berlinie”, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, t. 1, nr 163, s. 201–228.
 • Szczepaniak-Kroll A., 2018, „Przeobrażenia stylów życia polskich migrantów mieszkających w Berlinie (1980–2015)”, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, t. 2, nr 168, s. 111–133.
 • Szmytkowska M., 2011, „Polish migrants in urban space of Dublin”, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, t. 16, s. 139–152.
 • Unternehmen und Arbeitsstätten, 2017, Gewerbeanzeigen in den Ländern, Statistisches Bundesamt (Destatis).
 • White A., 2014, „Polish return and double return migration”, Europe-Asia Studies, t. 66, nr 1, s. 25–49.
 • White A., Goodwin K., 2019, Invisible Poles. A Book of Interview Extracts, London: University College London.
 • White A., Ryan L., 2008, „Polish ‘temporary’ migration: the formation and significance of social networks”, Europe-Asia Studies, t. 60, nr 9, s. 1467–1502.
 • Wolff-Powęska A., Schulz E., 2000, Być Polakiem w Niemczech, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Zamojska E., 2013, „Inny jako obcy. Imigranci w polskim dyskursie publicznym i edukacyjnym”, Studia Edukacyjne, nr 28, s. 191–207.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79ed794a-76dd-4451-81bf-c3d7462be3c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.