PL EN


2014 | 1 | 155-169
Article title

HERBARTA AFIRMACJA CODZIENNOŚCI

Content
Title variants
EN
HERBART’S AFFIRMATION OF EVERYDAY LIFE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi wprowadzenie do lektury dwóch nietłumaczonych do tej pory na język polski pomniejszych rozpraw Johanna F. Herbarta. Ich osnową jest kategoria codzienności rozumianej jako transcendentny punkt odniesienia dla refleksji (teorii) pedagogicznej zarówno naukowej, jak i nienaukowej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej naświetlono tło historyczne powstania obu tekstów. W drugiej zrekonstruowano przedstawioną w jednym z nich koncepcję podmiotu. Po czym, w trzeciej części, odczytano współczesną kategorię codzienności w świetle Herbartowskiej idei nauczania wychowującego.
EN
The article is an introduction to the reading of two minor Johann F. Herbart’s texts, which have not been yet translated into Polish. They are focused on a category of everyday life understood as a transcendent point of reference for pedagogical reflection (theory) both scientific and non-scientific. The article is divided into three parts. In the first one the historical background of these two texts in analyzed. In the second one the conception of the subject, presented in one of them, is reconstructed. In the third one contemporary category of everyday life is described in the light of Herbart’s idea of upbringing education.
Year
Issue
1
Pages
155-169
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Anhalt E., Bildsamkeit und Selbstorganisation. Johann Friedrich Herbarts Konzept der Bildsamkeit als Grundlage für eine pädagogische Theorie der Selbstorganisation organismischer Aktivität, Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1999.
 • Asmus W., Johann Friedrich Herbart. Eine pädagogische Biographie, t. 1: Der Denker 1776–1809, Verlag Quelle–Meyer, Heidelberg 1968.
 • Benner D., Nieprzemijające znaczenie herbartowskiej koncepcji nauczania wychowującego, „Horyzonty Wychowania” 13 (2008).
 • Ehrenspeck Y., Versprechungen des Ästhetischen. Die Entstehung eines modernen Bildungsprojekts, Verlag Leske und Budrich, Opladen 1998.
 • Folkierska A., Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Gołuchowski J., Dumania nad najwyższemi zagadnieniami człowieka, poprzedzone historycznem rozwinięciem głównych systematów filozoficznych od Kanta do najnowszych czasów, t. 1, Wilno 1861.
 • Herbart J.F., Bemerkungen über die Ursachen, welche das Einverständniss über die ersten Gründe der praktischen Philosophie erschweren, [w:] J.F. Herbart´s Sämtliche Werke, red. K. Kehrbach, t. 3, Verlag Beyer und Söhne, Langensalza 1888.
 • Herbart J.F., Główne punkty metafizyki, tłum. z niem. D. Stępkowski, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 1 (2010).
 • Herbart J.F., Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, oprac. W. Henckmann, Meiner Verlag, Hamburg 1993.
 • Herbart J.F., Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, tłum. z niem. T. Stera, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Herbart J.F., Potrzeba etyki i religii w odniesieniu do filozofii, tłum. z niem. D. Stępkowski, „Paedagogia Christiana” 2 (2007).
 • Herbart J.F., Über Fichtes Ansciht der Weltgeschichte, [w:] J.F. Herbart´s Sämtliche Werke, red. K. Kehrbach, t. 3, Verlag Beyer und Söhne, Langensalza 1888.
 • Herbart J.F., Über Pestalozzi´s neueste Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrte. An drei Frauen, [w:] J.F. Herbart´s Sämtliche Werke, red. K. Kehrbach, t. 1, Verlag Beyer und Söhne, Langensalza 1882.
 • Kehrbach K., Vorrede des Herausgebers zum ersten Bande, [w:] J.F. Herbart´s Sämtliche Werke, red. K. Kehrbach, t. 1, Verlag Beyer und Söhne, Langensalza 1882.
 • Langewand A., Moralische Verblindlichkeit oder Erziehung. Herbarts frühe Subjektivitätskritik und die Entstehung des ethisch-edukativen Dilemmas, Verlag Alber, Freiburg–München 1991.
 • Nawroczyński B., Wstęp: życie i dzieło filozofa i pedagoga, [w:] J.F. Herbart, Pisma pedagogiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
 • Nietzsche F., Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków 2006.
 • Stępkowski D., Bycie a myślenie w metafizyce Herbarta, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 1 (2010).
 • Stępkowski D., Herbart i Platon, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4 (2009).
 • Stępkowski D., Między pedagogiką a filozofią Herbarta, „Roczniki Nauk Społecznych KUL. Zeszyt 2: Pedagogika” 36 (2008).
 • Stępkowski D., Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2010.
 • Szulakiewicz M., Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.
 • Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, t. 5, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79f26f1b-dca8-421b-bd25-b93d7c8e1314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.