PL EN


2019 | 9 | 78-88
Article title

Wpływ lekkich konstrukcji naczep siodłowych na efektywność procesów logistycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy transportowe, będące zasadniczym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie łańcucha dostaw, powinny być przedmiotem szczegółowej analizy. Jednym z możliwych parametrów analizy jest efektywność procesów. Niniejsze opracowanie miało na celu ustalenie zależności pomiędzy masą własną użytych środków transportu, a wskaźnikami efektywności floty pojazdów przedsiębiorstwa transportowego. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienie efektywności procesów logistycznych. W części badawczej dokonano analizy porównawczej naczep o lekkiej konstrukcji różnych producentów. Analiza studium przypadku polegała na zebraniu danych dotyczących rocznego przejazdu dziesięciu typowych zestawów drogowych, wykorzystujących ciągniki siodłowe i standardowe naczepy kurtynowe. Obliczenia rzeczywistych wskaźników ładowności porównano z hipotetycznymi, które uzyskałoby przedsiębiorstwo, gdyby używane były naczepy o lekkiej zabudowie. W rezultacie analizy podjęto próbę oszacowania zysku dodatkowego, wynikającego z możliwości przewiezienia dodatkowych kilogramów ładunku.
EN
Transport processes, being an essential process ensuring the physical flow of the supply chain, should be subject of a detailed analysis. Efficiency of processes is one of such evaluation parameters. The paper presents relationship between the mass of used means of transport and efficiency indicator of vehicle fleet of transport company. The theoretical part presents the issue of the efficiency of logistics processes. In the research part, a comparative analysis of trailers with light construction from different manufacturers was made. Case study analysis consisted of collecting data on the annual travel of ten typical road sets, using tractor units and standard curtain semitrailers. Calculations of actual capacity indicators obtained were compared with a hypothetical ones if semi-trailers for light construction were used. As a result of the analysis, an attempt was made to estimate the additional profit resulting from the possibility of transporting additional kilograms of cargo.
Year
Issue
9
Pages
78-88
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79f2c006-b865-4b8c-a64e-ce7b567cf68a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.