PL EN


2013 | 33 | 197-210
Article title

Źródła nierówności społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w świetle prac Zygmunta Baumana

Authors
Content
Title variants
EN
Sources of social inequality and its effects on the labour market in works of Zygmunt Bauman
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione poglądy socjologa Zygmunta Baumana na temat nierów-ności społecznych. W swoich pracach Bauman wymienia kilka źródeł nierówności społecznych. Bazuje na kontraście pomiędzy „twardą” i „płynną” fazą nowoczesności. Według Bauman nie-równości społeczne wynikają z trzech zjawisk: tworzenia ładu społecznego, rozwoju gospodarcze-go i globalizacji. W „twardej” nowoczesności bezrobotni byli siłą rezerwą dla gospodarki. W dobie „płynnej” nowoczesności urzeczywistniła się idea zbędności. Co więcej, znalezienie się w sytuacji wykluczenia niemal całkowicie uniemożliwia powrót do pełnego funkcjonowania w społeczeń-stwie. Bauman nazywa osoby wykluczonych „ludźmi-odpadami”. Wzrost gospodarczy również znacznie przyczynił się do wykluczania całych grup osób. Większość prac przejmują maszyny, a ludzie stają się zbędni. Na wzrost liczby osób wykluczonych ma wpływ także zjawisko globali-zacji. W zglobalizowanym świecie, nastąpiło oderwanie władzy od kapitału. Lokalne samorządy nie mają wpływu na gospodarkę światową. Efektem jest to, że politycy nie są w stanie rozwiązać narastających problemów nierówności (np. ubóstwo, wzrost przestępczości). Bauman wprowadza również nową kategorię wykluczonych nazwaną przez niego „stratami ubocznymi”. Ostatnim elementem w twórczości Baumana dotykającym nierówności społecznych jest pogłębiająca się coraz bardziej polaryzacja bogactwa i ubóstwa.
EN
This article focuses on the views of the sociologist Zygmunt Bauman on social inequalities. In his works, Bauman lists several sources of social inequality. He shows the contrast between „solid” and „liquid” modernity. Social inequalities are created, according to Bauman, by establishing social order, economic development and globalization. In the „solid” modernity unemployed were reserve force for the economy. In the era of “liquid” modernity became the idea of redundancy. What's more, once you were among the excluded, it is almost impossible to return to full social functioning. Bauman called excluded people “wasted-lives”. An economic growth also excludes whole groups of people. Most of the work take over machines, and people become redundant. The increase of excluded people is also affected by globalization. In a globalized world, there has been a separation of money and power. Local governments have no impact on the global economy. The effect is that politicians are not able to solve the growing problems of inequality (eg, poverty, increased crime). Bauman is also introducing a new category of excluded: „collateral damage”. The final element is increasingly deepening polarization of wealth and poverty.
Year
Issue
33
Pages
197-210
Physical description
Contributors
  • Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Bauman Z., 1999, In Search of Politics, Polity Press, Cambridge.
  • Bauman Z., Tester K., 2003, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Bau-manem, Wydawnictwo Sic!, Warszawa. Bauman Z., 2004, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Bauman Z., 2008, Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-logiczne, Gdańsk.
  • Bauman Z., 2011, O zamieszkach londyńskich, czyli konsumeryzm zbiera swoje owoce, „Social Europe Journal”, 09.08.
  • Bauman Z., 2012, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Curtis P., Elliott L., 2009, Gap between Rich and Poor Widest since 60s, „Guardian”, 8 maja. Firebaugh G., 2003, New Geography of Global Income Inequality, Harvard University Press, Cambridge.
  • Gentleman And Want, „Guardian”, 12 maja.
  • Gonzales D., 2005, From Margins of Society to Centre of the Tragedy, „New York Times”, 2 września.
  • Kuta-Pałach M., Malicki K., Pokrzywa M., Wilk S., 2011, Wykluczenie społeczne i ubó-stwo w województwie podkarpackim, Rzeszów.
  • Łangalis M., 2012, Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie, Instytut Globalizacji, Gliwice. Szymańska J., Zgierski J., 2010, Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych w PO KL. Poradnik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tacik P., 2012, Socjologia Zygmunta Baumana, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010 C 83.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79f4fa08-c6c2-4d93-b775-2e4688b1977f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.