PL EN


2016 | 5 (33) | 141-162
Article title

Utrata stypendiów sportowych wskutek nowelizacji ustawy o sporcie a ochrona praw nabytych

Content
Title variants
EN
Loss of sports scholarships as a result of the president’s signature communicated to amend the Law on the sport and the protection of acquired rights
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie zawodowe uprawianie sportu nieodłącznie wiąże się ze znaczącymi nakładami finansowymi. Stąd pomoc ze strony państwa w tym obszarze jest niezwykle ważna, a jej częścią są stypendia sportowe. Przy czym działając w oparciu o artykuł 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie i jej nowelizację ustawodawca zmienia status polskich związków sportów nieolimpijskich i tym samym pozbawia prawa do stypendiów uprawnionych do niego, nie przestrzegając ich praw nabytych. Niniejsza wypowiedź ma na celu przybliżenie problematyki ochrony praw nabytych oraz ukazanie kontrowersyjnych wątków wprowadzenia zmian w ustawie o sporcie doń odnoszących się.
EN
Modern professional sport involves significant financial outlay. Hence assistance from the State in this area is extremely important. Part of it is an athletic scholarship. Nevertheless the legislative, acting on the basis of the article 11 section 2 point 4 of the Law on the sport and amendment to the law on sport legislator changes the status of Polish non-Olympic sports associations and thereby deprive the right to grant entitled to it. Thus ignoring their acquired rights. This statement is designed to bring legislative deficiencies in this regard.
Year
Issue
Pages
141-162
Physical description
Dates
published
2016-10-31
Contributors
References
 • Bała P., Załucki M., Pozbawienie orderów i odznaczeń, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bień-Kacała A., Ograniczenie finansowania partii politycznych z budżetu a równowaga budżetowa w dobie kryzysu (uwagi na tle wyroku TK z 20 stycznia 2010, Kp 6/09), [w:] Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność, red. J. Oniszczuk, Warszawa 2010.
 • Blichta T., Podolak M., Żmigrodzki M., Zasady konstytucyjno-prawne państw demokratycznych, [w:] Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007.
 • Borski M., Zasada ochrony praw słusznie nabytych i jej miejsce we współczesnym kanonie zasad i wartości konstytucyjnych, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Chmielarz A., Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2011.
 • Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.
 • Czarnek P., Analiza zasady demokratycznego państwa prawnego, [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003.
 • Czarnek P., Zasada państwa prawa, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.
 • Działocha K., Zasada ochrony praw nabytych w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawa człowieka: Geneza, koncepcje, ochrona, red. B. Banaszak, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1993.
 • Florczak-Wątor M., O pojęciu „Ekspektatywa maksymalnie ukształtowana”, [w:] Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, red. P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Warszawa 2010.
 • Fuller L.L., Moralność prawa, Warszawa 1978.
 • Garlicki L., Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego za 1990 rok, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 3.
 • Jackowski M., Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Warszawa 2008.
 • Karaszewska I., Prawa nabyte w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Kordela M., Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Bydgoszcz-Poznań 2001.
 • Kuciński J., Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.
 • Makowiec A., Zasada trwałości decyzji administracyjnych według zasady ochrony praw nabytych, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Morawska E., Klauzula demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003.
 • Morawski L., Spór o pojęcie państwa prawnego, „Państwo i Prawo„ 1994, z. 4.
 • Niżnik-Dobosz I., Uwagi nad mechanizmem nabywania praw podmiotowych, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii
 • Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Nowacki J., Rządy prawa. Dwa problemy, Katowice 1995.
 • Oniszczuk J., Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady państwa prawnego), Warszawa 1996.
 • Patyra S., Podstawowe zasady ustroju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2009.
 • Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011.
 • Słysz A., Ochrona praw słusznie nabytych w gałęzi prawa podatkowego, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 2 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Stępień-Załucka B., Niewczas M., Dyskryminacja polskich związków sportów nieolimpijskich. Uwagi na tle artykułu 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 6.
 • Szewczyk H., Kategoria praw słusznie nabytych w prawie urzędniczym, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Ślebzak K., Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.
 • Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Wiącek M., Zasada demokratycznego państwa prawnego, [w:] Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008.
 • Witkowski Z., Bień-Kacała A., Równowaga budżetowa jako wartość konstytucyjna versus ochrona praw jednostki, [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, t. III, red. M. Grzybowski, Kraków 2014.
 • Wronkowska S., Zmiany w systemie prawnym (z zagadnień techniki i polityki legislacyjnej), „Państwo i Prawo” 1991, z. 5.
 • Wróblewska I., Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP, Toruń 2011.
 • Wyrzykowski M., Legislacja – demokratyczne państwo prawa- radykalne reformy polityczne i gospodarcze, „Państwo i Prawo” 1991, z. 5.
 • Zieliński T., Ochrona praw nabytych – zasada państwa prawnego, „Państwo i Prawo” 1992, z. 3.
 • Zięba-Białowąs G., Ochrona praw nabytych a sędziowski i prokuratorski stan spoczynku, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
 • Zięba-Załucka H., Zasada ochrony praw nabytych jako element zasady demokratycznego państwa prawnego, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a03f43c-f8ce-4766-a909-078f506c1f9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.