PL EN


2017 | 24 | 153-161
Article title

Refleksje o Kościele w perspektywie communio według Severino Dianicha

Authors
Content
Title variants
EN
Reflections on the Church in the Perspective of communio According to Severino Dianich
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Włoski teolog Severino Dianich poświęcił zagadnieniom eklezjologicznym wiele pu-blikacji. Znaczna część dotyczy komunijnego wymiaru Kościoła w kluczu przepowiadania. Przepowiadanie stanowi wydarzenie, które daje chronologiczny początek Kościołowi i jednocześnie dynamizuje jego rozwój. Dianich proponuje formułę: „Kościół urzeczywistnia przepowiadanie i przepowiadanie tworzy Kościół”. Kościół jako komunia może odpowiedzieć na jedno z zasadniczych pytań człowieka dotyczących możliwości poznania i zjednoczenia z Bogiem. Wcielenie Syna Bożego pozwala pokonać dysonans między Bogiem a człowiekiem i jednocześnie wypełnić lukę w koncepcji komunii z Bogiem według Starego Testamentu. Autor artykułu prezentuje powyższe zagadnienia w czterech punktach: istotne uściślenia; primum principium; perspektywa communio, ku podsumowaniu.
EN
Italian theologian Severino Dianich devoted many publications to the ecclesiological question. A significant part concerns the Communion of the Church in the key dimension of the preaching. Preaching is an event that gives a chronological beginning of the Church and at the same time a more dynamic development. Dianich proposes a formula”: “The Church realizes preaching and preaching makes the Church”. The Church as communion can answer on the one of the fundamental human questions regarding the possibility of cognition and union with God. The Incarnation of the Son of God overcomes the dissonance between God and man. At the same time it helps to fill a loophole in the concept of communion with God according to the Old Testament. The author of the article presents the above questions in four points: significant clarifications; primum principium; perspective of communio; toward the summary.
Year
Volume
24
Pages
153-161
Physical description
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Dianich S., A che punto è l’ecclesiologia, “Concilium” (I) 6 (1981), s. 158-168.
 • Dianich S., Appartenenza alla chiesa, w: Dizionario Teologico Interdisciplinare, Torino 1977, t. I, s. 411-419.
 • Dianich S., Chiesa comunione di fratelli, Bologna 2013.
 • Dianich S., Chiesa estroversa. Una ricerca sulla svolta dell’ecclesiologia contemporanea, Milano 1987.
 • Dianich S., Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, Roma 1985.
 • Dianich S., La Chiesa mistero di comunione, Torino 1975.
 • Dianich S., Una chiesa per vivere, Casale Monferrato 1979.
 • Dianich S., Comunità, w: Nuovo Dizionario di Teologia, Alba 1977, s. 148-165.
 • Dianich S., Comunione, comunità, istituzione, w: A. Colombo, red., Religione, istituzione, liberazione. Studi sul fatto religioso, Roma 1983, s. 286-291.
 • Dianich S., L’ecclesiologia in Italia dal Vaticano I al Vaticano II, w: Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia, Torino 1981, s. 162-180.
 • Dianich S., L’ecclesiologia fra sociologia e antropologia teologica, w: R. La Delfa, red., La Chiesa tra teologia e scienze umane, Roma 2005, s. 19-54.
 • Dianich S., Ecclesiologia. Questioni di metodo e una proposta, Milano 1993.
 • Dianich S., Indefettibilità della chiesa, w: Nuovo Dizionario di Teologia, Alba 1977, s. 643-658.
 • Dianich S., Questioni di metodo in ecclesiologia, w: A. Barruffo, red., Sui problemi del metodo in ecclesiologia. In dialogo con Severino Dianich, Cinisello Balsamo 2003, s. 21-53.
 • Dianich S., “Soggettività e Chiesa” e “Ecclesiologia e ecclesiogenesi”, “Rassegna di Teologia” 21 (1980), s. 415-418.
 • Dianich S., La struttura carismatica della chiesa, “Orientamenti Pastorali” 81 (1981), s. 9-29.
 • Dianich S., Teologia del ministero ordinato. Una interpretazione ecclesiologica, Roma 1984.
 • Dianich S.-Noceti S., Trattato sulla Chiesa, Brescia 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a06ec1d-3fad-43ac-80e9-5a44aa85895a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.