PL EN


2005 | 8 | 229-258
Article title

Czynności kierownika USC podejmowane przed zawarciem małżeństwa w formie wyznaniowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie dotyczące zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej doczekało się już wielu publikacji. Ciągle jednak jeszcze istnieje szereg wątpliwości dotyczących kwestii szczegółowych związanych nie tylko z samym zawarciem małżeństwa ale i z jego przygotowaniem. Do takich należą niewątpliwie: pouczenie o istocie małżeństwa i jego skutkach oraz tryb stwierdzania pomiędzy nupturientami braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Celem niniejszego opracowania będzie zatem ukazanie problemu dotyczącego pouczenia nupturientów o przepisach prawa polskiego dotyczących małżeństwa i jego skutków oraz ukazanie procedury związanej z przygotowaniem przez kierownika u.s.c. zaświadczenia o braku między stronami przeszkód do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • A. Mączyński, Konkordatowa i kodeksowa regulacja przeszkód małżeńskich, w: Prawość i Godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Lublin 2003, s. 169.
 • A. Mezglewski, Jedno małżeństwo czy dwa? Rzecz o istocie małżeństwa konkordatowego, „Monitor Prawniczy” 2003, nr18, s. 826-827
 • A. Mezglewski, Przepisy wprowadzające instytucję małżeństwa konkordatowego, „Roczniki Nauk Prawnych” 9(1999), z 1, s. 256-259;
 • A. Mezglewski, Uzyskanie skutków cywilnych małżeństwa konkordatowego, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, Lublin 2000, s. 354
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 180.
 • H. Chwyć, Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja w prawie polskim. Poradnik dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego, Lublin 1999, s. 17.
 • H. Misztal, Prawo małżeńskie, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala, Lublin-Sandomierz 1999, s. 171;
 • J. Boć, Imię i nazwisko obywatela, w: Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 418.
 • J. Ignatowicz, Nowa forma zawierania małżeństw (art. 10 Konkordatu), „Przegląd Sądowy” 1994, nr2, s. 7.
 • J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2000, s. 110
 • J. Krukowski, Ochrona małżeństwa i rodziny, w: Polskie prawo wyznaniowe, pod red. J. Krukowskiego, Warszawa 2000, s. 262;
 • J. Krukowski, Zawarcie małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi (art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską), „Roczniki Nauk Prawnych” 9(1999), z. 1, s. 231-233
 • J. Strzebińczyk, Zawarcie małżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu, „Rejent” 1999, nr4, s. 14
 • J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 44.
 • J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1996, s. 88
 • K. Konieczny, Nazwisko małżonków, „Przegląd Sejmowy” 2003, t. 5, s. 57.
 • M. Nazar, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, z. 2, s. 464
 • M. Pietrzak, Nowy Konkordat Polski, „Państwo i Prawo” 1994, nr 1, s. 25.
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 288
 • P. Kuglarz, F. Zoll, Małżeństwo konkordatowe. Analiza porównawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Rozważania na tle konkordatu z 28 lipca 1993 r., Kraków 1994, s. 54-55;
 • R. Sobański, Zaświadczenie urzędu stanu cywilnego a przesłanki małżeństwa „konkordatowego”, „Państwo i Prawo” 2003, z. 5, s. 31.
 • S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 62.
 • T. Smyczyński, Małżeństwo „konkordatowe” a konstytucja. (O potrzebie i zakresie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), „Państwo i Prawo” 1997, z. 5, s. 37.
 • T. Smyczyński, Nowelizacja prawa małżeńskiego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 1, s. 25.
 • T. Smyczyński, Odpowiedzialność odszkodowawcza duchownego z powodu naruszenia prawa przy zawieraniu małżeństwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, z. 2, s. 167.
 • T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 50-51.
 • W. Góralski, Małżeństwo konkordatowe (art. 10, ust. 1 umowy Stolicy Apostolskiej i Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r.), „Ateneum Kapłańskie” 1996, z. 1, s. 63-64;
 • W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998, s. 41.
 • Z. Łyko, A. Siciński, Informacja dla duchownych adwentystycznych w sprawie małżeństw kościelnych ze skutkami cywilnymi, Warszawa 1999.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1997, s. 132-136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a0e1b95-c228-4a44-a42a-fae6767a2213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.