PL EN


2014 | 3(89) | 49-54
Article title

Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków

Content
Title variants
EN
Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland, municipalities play a key role in pursuing the housing policy focused on satisfying the housing needs of the local community. The housing stock of a municipality was separated mainly to satisfy the housing needs of households which achieve a relatively low income and are not able to cope with this task alone. Therefore, a municipality should take all actions which promote the effective use of the existing housing stock. However, because of burdens arising from the transformation of the previous economic system, actions taken by municipalities in respect of housing are often not able to meet the needs of part of the local community. In the article the authors indicate the specificity of the problems in the field of housing policy of Krakow Municipality (KM) and the ensuing KM activity in the management of the owned housing stock in the view of the applicable law.
W Polsce gminy odgrywają najważniejszą rolę w prowadzeniu polityki mieszkaniowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. Mieszkaniowy zasób gminy wyodrębniony został przede wszystkim w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających stosunkowo niskie dochody i nie będących w stanie sprostać temu zadaniu samodzielnie. Dlatego gmina powinna podejmować wszelkie działania sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu istniejącego zasobu mieszkaniowego. Jednak z racji obciążeń wynikających z transformacji poprzedniego systemu często działania gmin w zakresie mieszkalnictwa nie są w stanie doprowadzić do zaspokojenia potrzeb części lokalnej społeczności. W artykule autorki wskazują na specyfikę problemów z zakresu polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków (dalej: GMK) i wynikającej z niej aktywności GMK w zakresie gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Year
Issue
Pages
49-54
Physical description
Dates
published
2014-09-30
Contributors
 • et Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
References
 • Belniak S., Wierzchowski M., System finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych, Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2012 .
 • Jurek K., Majchrzak M., Lokalne strategie mieszkaniowe oraz programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Kraków 2001.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , Dz. U. z 1997 Nr 78 poz. 483.
 • Polak A., Rola samorzadów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej w: Roczniku Zyrardowskim, tom VIII, Wyzsza Szkoła Rozwoju Lokalnego w Zyrardowie, Zyrardów 2010.
 • Poradnik mieszkaniowy. Zarzadzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, pod red. E. Okraskiej, A. Rebowskiej, Tom II, Warszawa 2000.
 • Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan 2011 .
 • Raporty z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków za lata 2007–2013 .
 • Statut Zarzadu Budynków Komunalnych w Krakowie, §2 pkt. 1, załacznik do uchwały Nr XL VI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 roku .
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2011 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami, Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16 poz. 95.
 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczen na lata 2012 – 2017, wprowadzenie, załacznik do uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 pazdziernika 2012 roku .
 • Załacznik do uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2007 r. .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a120c8b-294a-43a1-ae99-7069fb104505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.