PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 133-144
Article title

Idea zarządzania przez wartość dla pracownika

Authors
Content
Title variants
EN
The Idea of Value-Based Management for the Employee
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dwie dekady temu modnym i dominującym trendem w obszarze zarządzania był model CRM. Liczni autorzy podejmowali problematykę zarządzania relacjami z klientem i zwracali szczególną uwagę na ich znaczenie dla sukcesu ekonomicznego firmy. Dzisiaj podejmowana jest problematyka budowaniem relacji z pracownikami firmy i ich znaczenia w uzyskiwaniu przewagi kokurencyjnej. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na postawiony problem badawczy, czy employer brandingto tylko nowy modny trend, czy też nowa idea zarządzania przez wartość dla pracownika? W artykule przedstawiono trendy na rynku w kontekście procesów globalizacji i znaczenia nowych technologii teleinformatycznych w procesie zmian społeczno–ekonomicznych, w kontekście wyznań stawianych przed i przez młode pokolenia pracowników. Następnie zidentyfikowano koncepcję employer brandingjako działanie strategiczne oraz kluczowy czynnik sukcesu ekonomicznego firmy, który oparty jest na budowaniu pozytywnego wizerunki i marki pracodawcy. Omówiono również czynniki kształtujące employer branding, w tym: kształtowanie marki i wizerunku firmy, poprzez działania HR i PR, proces rekrutacji i budowanie wizerunku na portach społecznościowych. Rozważania kończy próba nakreślenia tendencji i trendów w zakresie employer brandinguoraz znaczenia profesjonalnego procesu rekrutacji.
EN
Two decades ago, the fashionable and dominating trend in the area of management was the CRM model. Numerous authors were undertaking the issues of customer relationships management and were paying a particular attention to their importance for an economic success of the firm. Today, there are undertaken the issues of building relationships with firm’s employees and their importance in gaining competitive advantage. The article is an attempt to answer the put forward research problem whether employer branding is merely a new fashionable trend or also a new idea of value-based management for the employee. In the article, the author presented the trends in the market in the context of globalisation processes and importance of new information and communication technologies in the process of socioeconomic changes in the context of challenges posed to and by the young generations of employees. Next, the author identified the concept of employer branding as a strategic measure and the key factor of firm’s economic success which is based on building a positive image and brand of employers. He also discussed the factors shaping employer branding, including formation of the firm’s brand and image by way of HR and PR activities, the process of recruitment and building the image on social portals. He ends his considerations with an attempt to outline the tendencies and trends in the area of employer branding and importance of the professional process of recruitment.
Contributors
author
 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Barrow S., Mosley R. (2005), The Employer Brand. Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley and Sons Ltd., New York.
 • Bołtuć M., Bołtuć P. (2015), Inne spojrzenie na nauczanie w oparciu o gry, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/43 [dostęp: 31.07.2015].
 • Cewińska J., Wojtaszczyk K. (2012), Realne zarządzanie zasobami ludzkimi w wirtualnym świecie, (w:) Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Figiel S. (2010), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Kalisz D. (2015), Zarządzanie marką, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p=&strona=biul_rep32&nr=39 [dostęp: 07.07.2015].
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding, Walters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wojtaszczyk K. (2012), Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • http://www.kompetencjemsp.parp.gov.pl/component/attachments/download/41.html [dostęp: 02.07.2015].
 • http://www.hrminstitute.pl/employer-value-proposition-evp-czyli-jak-sie-wyroznic [dostęp: 02.07.2015].
 • http://markapracodawcy.pl/strategiczne-spojrzenie-na-employer-branding/ [dostęp: 07.07.2015].
 • http://www.wizerunek-pracodawcy.com.pl/evp-jak-przygotowac-rzetelna-oferte-pracodawcy/ [dostęp: 31.07.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a145dc7-96ea-4ac9-9bef-35bf9fd977be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.