PL EN


2017 | 20 |
Article title

Zwolnienie podatkowe z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w orzecznictwie sądów administracyjnych

Title variants
EN
EXEMPTION, PURSUANT TO ARTICLE 4A OF THE ACT, FROM THE GIFT AND INHERITANCE TAX IN THE JURISPRUDENCE OF ADMINISTRATIVE COURTS
Languages of publication
Abstracts
PL
Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem majątkowym o specyficznych cechach. Wśród nich warto wymienić m.in. szeroki katalog przywilejów podatkowych. Do najistotniejszych z nich zaliczyć z kolei należy zwolnienie, o którym mowa w art. 4a ustawy. Można je bowiem uznać za najkorzystniejszy, w obecnie obowiązujących polskim systemie podatkowym, przywilej podatkowy. Jednocześnie regulacje prawne w omawianym zakresie wywołują wiele sporów interpretacyjnych, które finalnie są rozstrzygane przez sądy administracyjne. Powyższe przesłanki dały asumpt do podjęcia tytułowej problematyki. Analiza bogatego dorobku judykatury pozwoliła na ustalenie, które z postanowień ustawy w tym obszarze podlegają najczęściej wykładni dokonywanej przez sądy administracyjne, oraz na sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda.
EN
The gift and inheritance tax is a non-property tax with specific features. Among them, it is worth mentioning, i.a., the wide array of tax privileges. The most significant include the exemption referred to in Article 4a of the act. It can be considered the most beneficial tax privilege under the current tax system. At the same time, regulations in the scope in question cause a number of interpretation disputes that are eventually resolved by administrative courts. The above premises gave rise to undertaking the subject-matter in question. An analysis of the abundant judicature acquis allowed determining which of the act’s provisions in this field are most often subject to interpretation done by administrative courts and formulating the de lege lata and de lege ferenda conclusions.
Year
Issue
20
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Babiarz S., Zwolnienie podmiotowe z art. 4a oraz projekty zmian ustawy o podatku od spadków i darowizn, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 10.
 • Banach J., Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe, „Biuletyn Skarbowy” 2009, nr 6.
 • Biernacki K., Opodatkowanie zniesienia współwłasności, „Prawo i Podatki” 2009, nr 3.
 • Brzeszczyńska S., Podatek od spadków i darowizn, Warszawa 2009.
 • Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.
 • Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
 • Krawczyk I., Ulga dla najbliższej rodziny w podatku od spadków i darowizn, „Prawo i Podatki” 2007, nr 8.
 • Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2009.
 • Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005.
 • Rynkiewicz D., Przywileje podatkowe dla najbliższej rodziny zbywcy w podatku od spadków i darowizn, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13.
 • Smoleń P., Zmiany w podatku od spadków i darowizn, w: Księga Jubileuszowa Profesora
 • Ryszarda Mastalskiego, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r., nr 222, poz. 1629).
 • Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2008 r., nr 203, poz. 1267).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2060).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a15f7d5-c638-464e-b918-d34b86c62a43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.