PL EN


2016 | 10 | 59-78
Article title

Pinocciana w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Content
Title variants
EN
Pinocciana in the collection of the Ossoliński National Institute’s Early Imprints Department
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Hieronim Pinocci (1612-1676), włoski kupiec, rajca krakowski i dyplomata, posiadał jeden z cenniejszych wówczas w Polsce księgozbiorów. Książki, prawdopodobnie rozproszone niedługo po jego śmierci, posiadają charakterystyczne znaki biblioteczne (numerus currens i motta), dzięki którym udaje je się zidentyfi kować. Celem artykułu jest przedstawienie małej, lecz cennej, kolekcji Pinocciany zidentyfi kowanej przez autorkę w Ossolineum.
EN
Hieronim Pinocci (1612-1676), Italian merchant, councilman and diplomat, was also an owner of the one of the most precious book collection in Poland of that time. His books, probably dispersed not long after his death, have characteristic ownerships marks (numerus currens and mottos) which make them easy to identify. The aim of the article is to present small but valuable collection of Pinocci’s books recently identifi ed by the author at the Ossolineum library.
Contributors
 • Dział Starych Druków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
References
 • Karolina Targosz: Hieronim Pinocci. Studium z dziejów kultury naukowej w Polsce XVII w., Wrocław 1967.
 • K. Targosz, Pinocci Hieronim, [w:] PSB, t. 26, Wrocław 1981, s. 341–343.
 • M. Brahmer, O bibliotece Pinoccich, [w:] Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, Wrocław 1951
 • Z. Gajda, Jacek Augustyn Łopacki. Studium z dziejów kultury medycznej w Krakowie w XVIII w., Wrocław 1969
 • J. Szczepaniec, Udział drukarni Bertutowiców w akcji wydawniczej Merkuriusza Polskiego z 1661 r., „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1974, R. 9.
 • Ch. von Nettelbladt, Anecdota Curlandiae praecipue territorii et episcopatus Piltensis oder Sammlung verschiedener ... Nachrichten und Urkunden von dem Territorio und Bischoffthum Pilten…, Greypswald-Leipzig, 1736, s. 69-77.
 • J.A. Kosiński, Monumenta Zygmunta Augusta w zbiorach Ossolineum, „Roczniki Biblioteczne” 1967, R. 9 (z. 1-2), s. 407-423.
 • S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 2, Warszawa 1905
 • Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764: praca zbiorowa, t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964
 • M. Miławicki, „Magni nominis scriptor in scribendis libris indefessus”. Życie i twórczość dominikanina Szymona Okolskiego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2014, R. 13
 • J. Tazbir, Księgozbiór Stanisława Lubienieckiego, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1968, R. 4.
 • K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975.
 • A. Grabowski, Wspomnienia, t. 2, Kraków 1909.
 • K. Stefanicka, Dwóch Józefów Dzierzkowskich w historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Ze Skarbca Kultury”, 1967, t. 19 s. 62-98.
 • F. Radziszewski, Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych … w Królestwie Polskiem, Galicji, W. Ks. Poznańskiem i zachodnich guberniach państwa rosyjskiego, Kraków 1875.
 • Sprawozdanie z czynności Zakładu narodowego imienia Ossolińskich, czytane na posiedzeniu publicznem dnia 12 października 1866 roku przez Maurycego hr. Dzieduszyckiego kuratora-zastępcę, „Biblioteka Ossolińskich”, 1868, t. 10.
 • Spis darów uczynionych dla Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, oraz i dawców tychże w ciągu drugiej połowy roku 1866 i w roku 1867, „Biblioteka Ossolińskich”, 11: 1868.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a176275-cf96-4c04-935b-7740e80343d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.