Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 18 | 143-156

Article title

Myśliwi jako środowisko społeczne

Content

Title variants

EN
Hunters as social environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polski Związek Łowiecki to instytucja zrzeszająca szereg jednostek różniących się pod względem położenia społecznego. Myśliwi skupieni w kołach łowieckich to heterogeniczna społeczność z uwagi na zobiektywizowane kryteria takie jak wiek, wykształcenie i wykonywany zawód. Pomimo wyraźnego zróżnicowania mogącego stanowić barierę w tworzeniu i trwaniu społeczności, myśliwi funkcjonują jako środowisko społeczne. Możliwość stanowienia przez myśliwych środowiska społecznego jest uwarunkowane specyficzną konfiguracją wartości. Sfera aksjologiczna wyrażona poprzez zwyczaje, obyczaje, etos i etykę, umożliwia integrację społeczną pomimo występujących różnic w uwarstwieniu społecznym myśliwych. Wartości stanowią dla tej społeczności płaszczyznę porozumienia a także są czynnikiem środowiskotwórczym.
EN
Polish Hunting Union is an institution associating numerous units differing in the aspect of social position. Hunters assembling in hunting circles are heterogeneous community according to objective criteria such as age, education and practised profession. In spite of distinct differentiation which may be a barrier in creating and enduring the society, hunters function as social environment. The chance of being a social environment is conditioned by specific configuration of values creating axiological sphere. The axiological sphere expressed by customs, morals, ethos and ethics enables the social integration despite the differences existing in the social lamination of hunters. The values create the communication plane for the community and they also are the environment creating factor.

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bystroń J.S. 1994, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI–XVIII, PAN, Warszawa.
 • Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M. 1977, Socjologia języka, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Chwalba A. 2004, Uwagi wstępne, w: Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dynak W. 1993, Łowy, łowcy i zwierzyna, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Dynak W., Sokolski J. 2001, Staropolskie księgi o myślistwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Godlewski S. 2000, Vademecum myśliwego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Goffman E. 2006, Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grabias S. 1997, Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Grad J. 1993, Obyczaj a moralność, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Grad J. 2005, Zwyczaj, w: Encyklopedia socjologii, Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Hoppe S. 1966, Słownik języka łowieckiego, PWN, Warszawa.
 • Jóźwiak Z., Biały K. 1994, Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych, Wydawnictwo Łowiec Polski, Warszawa.
 • Korczak L. 2004, Wieki średnie, w: Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maisonneuve J. 1995, Rytuały dawne i współczesne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Ossowska M. 2000, Ethos rycerski i jego odmiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ossowska M. 1985, Moralność mieszczańska, Ossolineum, Wrocław.
 • Pacholski M., Słaboń A. 1997, Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Przybylski W. 1998, Łowiectwo: historia, obyczaje, etyka, kultura, Wydawnictwo Łowiec Polski, Warszawa.
 • Siciński A. 2002, Styl życia, w: Encyklopedia socjologii, t. IV, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Siciński A. 1976, Styl życia – Problemy pojęciowe i teoretyczne, w: A. Siciński (red.), Styl życia. koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa.
 • Szałapak E. 1995, Tradycje i zwyczaje w kole łowieckim, Wydawnictwo „Almapress”, Warszawa.
 • Szawiel T. 1998, Etos, w: Encyklopedia socjologii, t. I, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Sztompka P. 2002, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Weber M. 1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo Test, Lublin.
 • Weber M. 2002, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ziółkowski M. 1998, Język i komunikowanie, w: Encyklopedia socjologii, t. I, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Ziółkowski M. 2002, Wartości, w: Encyklopedia socjologii, t. IV, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7a1e5d1a-8392-4a4f-b999-ea8c833afcdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.