PL EN


2013 | 49 | 2(196) | 117-143
Article title

Rada badawcza jako agent i pryncypał – przykład relacji agencji w polityce naukowej

Content
Title variants
EN
Research council as agent and principal – an example of agency relation in science policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki relacji agencji w sferze polityki naukowej z uwzględnieniem konkretnego przykładu stosunków delegacji między rządem, radami badawczymi oraz uczonymi. W części pierwszej autorzy opisali podstawowe założenia i koncepcje teorii agencji podkreślając znaczenie zmiennych agencji na wybór formy kontraktu. W części drugiej rozpatrywane są relacje rady badawczej jako przykład delegacji w polityce naukowej w ujęciu teorii agencji. Autorzy proponują wykorzystanie dwóch odmiennych rodzajów kontraktów wynikających z charakteru delegacji zadań do opisu stosunków pomiędzy rządem a radą badawczą z jednej strony i radą a uczonymi z drugiej. Opisane są również istotne różnice pomiędzy grantami a kontraktami jako formami finansowania projektów badawczych. W kolejnej części przedstawiono przemiany założeń polityki naukowej oraz ewolucję modeli delegacji w triadzie rząd – rada – uczeni. Ostatnia część zawiera charakterystykę modeli delegacji oraz ich zestawienie z przedstawionymi wcześniej typami kontraktów. Wynikiem tego zestawienia jest dynamiczny obraz ewolucji zarówno zasad delegacji, jak i kontraktów w obustronnych relacjach rady badawczej.
EN
The aim of the article is to present the specification of agency relation in science policy taking into consideration the specific example of delegation relations among government, research councils and scientists. In the first part of the paper the authors describe basic assumptions and concepts of agency theory underlining the importance of variables of agency on selection of a contract form. In the second part, the relations of research councils as an example of delegation in science policy in the light of agency theory are discussed. The authors suggest using two different kinds of contracts deriving from the nature of task delegation to describe the relations between the government and research council on the one hand and the council and researchers on the other. Significant differences between grants and contracts are described as forms of financing research projects. In the following part, the transformation of science policy assumptions as well as the evolution of delegation models in the triad government-council-university are presented. The result of such juxtaposition is a dynamic picture of evolution of both delegation rules as well as contracts in reciprocal relations of a research council.
Year
Volume
49
Issue
Pages
117-143
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Becerra M., Gupta A., 1999, Trust Within the Organization, Integrating the Trust Literature Within Agency Theory and Transaction Costs Economics, „Public Administration Quarterly” 23: 177–204.
 • Bernal B., 1939, Social Function of Science, Londyn: Routledge 1939.
 • Bōhme G., 1983, Finalization in Science: The Social Orientation of Scientific Progress, w: red. W. Schäfer, Berlin: Springer 1983.
 • Bōhme G., 1978, The “scientification” of technology, w: The dynamics of science and technology, red. W. Krohn, Dordrecht: Reidel, s. 219 – 250.
 • Braun D., 1993, Who governs intermediary agencies? Principal-agent relations in research policy making, „Journal of Public Policy” 13: 135–62.
 • Braun D., 2003, Lasting tensions in research policy-making – a delegation problem, „Science and Public Policy” 30: 309–21.
 • Braun, D., Guston D. H., 2003, Principal-agent theory and research: an introduction, „Science and Public Policy” 30: 302–308.
 • Bush V., 1945, Science, the Endless Frontier, a report to the president on a program for postwar scientific research, Washington: National Science Foundation.
 • Caswill C., 2003, Principals, Agents and Contracts, „Science and Public Policy” 30: 337–346.
 • Dąbrowska-Szefler M., 1993, Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej, Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW.
 • van Duinen R. J., 1998, European Research Councils and the triple helix, „Science and Public Policy” 25: 381 – 386.
 • Elzinga A., Jamison A., 1995, Changing Policy Agendas in Science and Technology, w: Handbook of Science and Technology Studies, red. S. Jasanoff, G. Markle, J. Petersen, T. Pinch, Londyn: Sage, s. 572 – 597.
 • Eisenhardt K. M., 1989, Agency theory: An assessment and review, „Academy of Management Review” 14: 57–74.
 • Etzkowitz H., 1996, The triple helix. Academic-Industry-Government Relations. Implications for the New York Regional Innovation Environment. w: „Annals of The New York Academy of Sciences” 787: 67–86.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 1998, The Endless Transition: a Triple Helix of University-Industry-Government Relations, Minerva 36: 203–208.
 • Fernandez-Carro R., 2007, A Principal-Agent Model of Public Research with Retrospective Pay-off Rule, „Science and Public Policy” 34: 317–28.
 • Gibbons M., 1994, The New production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Londyn: Sage.
 • Gibbons M., 2005, Engagement with the community: the emergence of a new social contract between society and science. Prezentacja podczas the Griffith University, Community Engagement Workshop, South England campus Queensland 2005.<http://iru.edu.au/media/15781/mar %2005%20community-engagement-workshop-emergence-new-social-contract.pdf>.
 • Goćkowski J., 2006, Uczony i polityk: zbieżność i rozbieżność interesów oraz aspiracji, „Nauka” 4: 73–83.
 • Gorynia M., 1999, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista” 1999: 777–90.
 • Gulbrandsen M., 2005, Tensions in the science council-research community relationship, „Science and Public Policy” 32: 199–209.
 • Guston D. H.,1992, The Demise of the Social Contract for Science: Misconduct in Science and the Nonmodern World, Working Paper No 19, Program in Science, Technology and Society, Massachusetts Institute of Technology.
 • Guston D. H., 1996 Principal-agent theory and the structure of science policy, „Science and Public Policy” 23: 229–40.
 • Guston D. H., 2000, Between politics and science, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Guston D. H., 2003, Principal-agent theory and the structure of science policy, revisited: “science in policy and the US Report on Carcinogens”, „Science and Public Policy” 30: 347–57.
 • Irvine J., Martin B., 1984, Foresight in Science. Picking the Winners, Londyn: Frances Pinter.
 • Jabłecka J., 2002, Koordynacja badań akademickich. Teorie, koncepcje i rzeczywistość, Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski.
 • Jensen M. C., Meckling W. H., 1976, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, „Journal of Financial Economics” 3: 305–60.
 • Kivistö J., 2007, Agency Theory as a Framework for the Government-University Relationship, University of Tampere.
 • Klerkx L., Leeuwis C., 2008, Delegation of authority In research funding to networks: experiences with a multiple goal boundary organization, „Science and Public Policy” 35: 183–96.
 • Kline S., Rosenberg N., 1986, An Overview of Innovation, w: The Positive Sum Strategy, red. R. Landau, N. Rosenberg, Washington: National Academy Press, s. 275–306.
 • Latour B., Woolgar S., 1979, Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts, Beverly Hills: Sage.
 • Lepori B., 2007, Comparing the Evolution of National Research Policies, „Science and Public Policy” 34: 372–88.
 • Malecki J., Zadania i zakres studiów nad polityką naukową, „Życie Szkoły Wyższej” 7–8: 146–52.
 • Merton R., 1973, The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Invesigations, Chicago: University of Chicago Press.
 • Merton R., 1942, Science and Technology in Democratic Order, „Journal of Legal and Political Sociology” 1: 115–26.
 • van der Meulen B., Rip A., 1996, The postmodern Research system, „Science and Public Policy” 23: 343–52.
 • van der Meulen B.,2003, New roles and strategies of a research council: intermediation of the principal–agent relationship, „Science and Public Policy” 30: 323–36.
 • Morris N., 2003, Academic researchers as ‘agent’ of science policy, „Science and Public Policy” 30: 359–70.
 • Neal H. A., Smith T. L., McCormick J. B., 2008, Beyond Sputnik: U.S. Science Policy in the Twenty First Century, Michigan: The University of Michigan Press.
 • Nowotny H., 2001, Re-thinking Science Knowledge and the Public in the Age of Uncertainty, Cambridge: Polity Press.
 • Polanyi M., 1962, The Republic of Science, Its Political and Economic Theory, „Minerva” 1: 54–74
 • Poti B., Reale E., 2007, Changing allocation models for public research funding: an empirical exploration based on project funding date, „Science and Public Policy” 34: 417–30.
 • Ross S. A., 1973, The economic Theory of Agency: The principal’s problem, „American Economic Review” 63: 134–39.
 • Shapiro S., 2005, Agency Theory, „Annual Reviews of Sociology” 31: 81–97.
 • Shove E., 2003, Principals, Agents and Research Programs, „Science and Public Policy” 30: 371–81.
 • Sliperseter S., Lepori B., Dinges M., 2007, Between Policy and Science: Research Councils responsiveness in Austria, Norway and Switzerland, „Science and Public Policy”34: 401–15.
 • Weinberg A. M., 1963, Criteria for Scientific Choice, „Minerva” 1: 159–77.
 • Weinberg A. M., 1968, Criteria for Scientific Choice II, the Two Cultures, w: E. Shils: Criteria for Scientific Development Public Policy and National Goals, Cambridge MA: The MIT Press Massachusetts.
 • Wojtyna A., 2005, Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Ziman J., 1994, Prometheus Bound: Science in a Dynamic Steady State, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ziman J., 2000, Real Science, What it is, what it means, Cambridge: Cambridge University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a2252c6-b208-42f0-9396-20d0b6567bff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.