PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 174-187
Article title

Międzynarodowy wymiar dziedzictwa kulturalnego

Authors
Content
Title variants
EN
The international dimension of cultural heritage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poprzez analizę aktów normatywnych ukazuje dziedzictwo kulturalne, jako bezcenne świadectwo odzwierciedlające dorobek kulturowy minionych pokoleń. Podkreśla fakt, że stanowi ono zbór myśli, pracy i talentu wielu społeczności, stanowiąc tym samym o materialnym i niematerialnym dowodzie dziejów każdego narodu świadczącym o ciągłości i kolejach jego istnienia. Niniejszy artykuł porusza także kwestię wzrostu świadomości społeczeństw, areny międzynarodowej w zakresie dziedzictwa kulturalnego i jego ochrony. Świadczy o tym chociażby ilość dokumentów prawnych ukazujących dążenie zarówno państw, jak i organizacji międzynarodowych do wypracowania jak najbardziej precyzyjnego określenia tego, co ma być chronione poprzez regulacje prawne.
EN
The article by analyzing the normative acts shows the cultural heritage as a priceless testimony reflecting the cultural heritage of past generations. It highlights the fact that it is a congregation of thought, work and talent of many communities. Thus providing of tangible and intangible proof of the history of every nation. Demonstrating the continuity and railways of its existence. This article also addresses a growing awareness of the international arena societies in the field of cultural heritage and its protection. About as evidenced by the number of legal documents. Showing the desire of both countries as and international organizations to develop the most precise definition of what is to be protected by the regulations.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • Konwencja dotycząca utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wycho-wania, Nauki i Kultury przyjęta w Londynie dnia 16 listopada 1945 roku, Dz. U. 1958, Nr 63, poz.311.
 • Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona w Paryżu 19 grudnia 1954 r., Dz. U. 1990 r., Nr 8, poz.44.
 • Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r., przez Konferencję Generalną Organi-zacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemna-stej sesji, Dz. U. 1976, Nr 32, poz. 190.
 • Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 października 1985 r., Dz. U. 2012, poz. 210.
 • Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) spo-rządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 roku, Dz. U. 1992, Nr 120, poz. 564.
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Dz. U. 2003, Nr 172, poz. 1018.
 • Kowalski W., Konwencja UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego przyjętej dnia 2 listopada 2001 roku, na 31 Konferencji Generalnej UNESCO w Pa-ryżu, [w:] Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury, Zalasińska K., (red.), Lex, Warszawa 2014.
 • Przyborowska-Klimczak A., Rozwój dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynaro-dowym na przełomie XX i XXI wieku, UMCS, Lublin 2011.
 • Rouba M., Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej Polskiej. Ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • https://archiwum.dlapolski.pl/informacje/Czytaj-art-3886.html, 03.07.2015.
 • http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/d409b6d2-a85b-4bac-8d90-5eabadbd6010, 03.07.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a2390c2-b90b-4ff8-a89e-cef2db56c601
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.