PL EN


2019 | 4(61) | 11-23
Article title

Trzecia fala nacjonalizmu w XXI w. Populistyczne Partie Radykalnej Prawicy (PRRP) w państwach Unii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej

Content
Title variants
EN
The Third Wave of Nationalism in the 21st Century. Populist Radical Right Parties (PRRP) in the European Union Member States in Central and Eastern Europe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł dotyczy problemu wzrostu poparcia dla formacji nacjonalistycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy przeanalizowali przyczyny poparcia dla formacji prawicowych, głównie nacjonalistycznych, mieszczących się w określeniu Populistyczne Partie Radykalnej Prawicy w sześciu państwach postkomunistycznych (Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry) oraz trzech państwach posowieckich (Estonia, Litwa i Łotwa), które są członkami Unii Europejskiej. Wzrost postaw nacjonalistycznych związany jest z eurosceptycyzmem, natywizmem, wrogością wobec imigrantów, islamofobią, poparciem dla idei państwa narodowego oraz obawami przed pozostawaniem na marginesie UE.
EN
The article addresses the problem of increasing support for nationalist groups in the Central and Eastern European countries. The authors analysed the reasons for supporting the right-wing, mainly nationalist groups included in the defi nition of Populist Radical Right Parties in six post-communist countries (Bulgaria, the Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, Hungary) and three post-Soviet countries (Estonia, Lithuania and Latvia) that are Member States of the European Union. The rise of nationalist attitudes is associated with Euroscepticism, nativism, hostility towards immigrants, Islamophobia, support for the idea of a nation-state and fears of being on the periphery of the EU.
Year
Issue
Pages
11-23
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Wrocław 2003.
 • Auers D., Kasekamp A., Comparing Radical-Right Populism in Estonia and Latvia, w: Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse, red. R. Wodak, B. Mral, M. Khosravinik, London 2013.
 • Beyme von K., Political Parties in Western Democracies, Aldershot 1985.
 • Billig M., Banalny nacjonalizm, Kraków 2008.
 • Bonikowski B., Gheihman N., Nation-State as Symbolic Construct, w: The International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, red. J.D. Wright, 2nd ed., Cambridge 2015.
 • Hechter M., Containing Nationalism, Oxford 2000.
 • Jaskółowski M., Chojnicka K., Słownik historii doktryn politycznych, t. 5, R–Ś, Warszawa 2012.
 • Lewis P.G., Political Parties in Post-Communist Eastern Europe, London 2000.
 • Michaels W.B., Our America: Nativism, Modernism, and Pluralism, Durham, New York 1995.
 • Mudde C., On Extremism and Democracy in Europe, Abingdon 2016.
 • Mudde C., Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge 2007.
 • Mudde C., The Study of Populist Radical Right Parties. Towards a Fourth Wale, Oslo 2016.
 • Pacześniak A., Samoidentyfi kacja populistyczna frontu Narodowego jako strategia oddemonizowania partii skrajnej prawicy, w: Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna refleksja, red. F. Pierzchalski, B. Rydliński, Warszawa 2017.
 • Pankowski R., The Populist Radical Right in Poland: The Patriots: The Patriots, New York 2010.
 • Pirro A.L.P., The Populist Radical Right in Central and Eastern Europe. Ideology, Impact, and Electoral Performance, New York 2015.
 • Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann, J. Stromback, C. De Vreese, New York 2017.
 • Pytlas B., Radical Right Parties in Central and Eastern Europe: Mainstream Party Competition and Electoral Fortune, New York 2015.
 • Scruton R., Słownik myśli politycznej, Poznań 2002.
 • The Transformation of Nationalism in Central and Eastern Europe. Ideas and Structures, red. K. Cordell, K. Jajecznik, Warsaw 2015.
 • Transforming the Transformation? The East European Radical Right in the Political Process, red. M. Minkenberg, London–New York 2015.
 • van der Brug W., Meindert F., de Lange S., Baller I., Radical right parties: Their voters and their electoral competitors, w: Class Politics and the Radical Right, red. J. Rydgren, Abingdon 2012.
 • Ziętek-Wielomska M., Wielomski A., Nowoczesność. Nacjonalizm. Naród europejski. Dylematy samoidentyfi kacji Europejczyków, Warszawa 2017.
 • Bonikowski B., Three Lessons of Contemporary Populism in Europe and the United States, „The Brown Journal of World Affairs” 2017, No 23.
 • Gołębiewska I., Analiza komparatystyczna współczesnego nacjonalizmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2014, nr 36/2.
 • Faulkner G., Plattner G., Populist Radical Right Parties and EU Policies: How coherent are their claims?, „EUI Working Paper. Robert Schuman Centre for Advanced Studies” 2018, No 38.
 • Gunter R., Diamond L., Species of Political Parties, „Party Politics” 2003, Vol. 9, No 2.
 • Le FN, un national populisme, „Le Monde”, 5.10.2013.
 • Minkenberg M., The Rise of the Radical Right in Eastern Europe: Between Mainstreaming and Radicalization, „Georgetown Journal of International Affairs” 2017, Winter/Spring, Vol. XVIII, No 1.
 • O’Donnell G.A., Delegative Democracy, „Journal of Democracy” 1994, Vol. 5, No 1, January.
 • Rensmann L., The New Politics of Prejudice: Comparative Perspectives on Extreme Right Parties in European Democracies, „German Politics and Society” 2003, No 21(4).
 • Smolik B., Współczesny nacjonalizm w Europie – próba charakterystyki wybranych aspektów, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2015, nr 19.
 • Wielomski A., W Europie budzi się nacjonalizm. Jest to nacjonalizm trzeciej fali, https://nczas.com/2017/05/24/w-europie-budzi-sie-nacjonalizm-jest-tonacjonalizm-trzeciej-fali/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a23a8c0-d356-46e1-80f5-a3ebe8a33608
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.