PL EN


2016 | 63 | 6: Teologia pastoralna | 93-108
Article title

Idea humanizacji gospodarki według Gaudium et spes w wybranych rozwiązaniach organizacji przedsiębiorstw

Authors
Title variants
EN
The idea of humanizing the economy according to Gaudium et Spes in selected business organizational solutions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present selected examples of solutions for the organization and performance of business relationships with the idea of humanizing the economy, as postulated in the conciliar constitution Gaudium et Spes. After outlining the economic approach to the issues in this document, the author cites the example of the concept of Corporate Social Responsibility and the Employee Share Ownership Plan, to apply the solutions corresponding to the ideas contained in Gaudium et Spes.
PL
W artykule postawiono sobie za cel ukazanie na przykładzie wybranych rozwiązań organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw związków z ideą humanizacji gospodarki postulowaną w konstytucji soborowej Gaudium et spes. Po zarysowaniu ujęcia zagadnień gospodarczych w tym dokumencie autor wykazuje na przykładzie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz Planu Pracowniczej Własności Akcji zastosowanie rozwiązań korespondujących z ideami zawartymi w Gaudium et spes.
Contributors
 • Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, stanislaw.fel@kul.pl
References
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Warszawa: PWE 2009.
 • Argandoña A., La responsabilidad social de la empresa. A la luz de la ética, „Revista de Contabilidad y Dirección”, 7 (2008), s. 27-37.
 • Argandoña A., La responsabilidad social de la empresa en la encíclica “Caritas in Veritate”, IESE Business School – Universidad de Navarra, Documento de Investigación, 2010, s. 1-11.
 • Blasi J., Kruse D., The New Owners: The Mass Emergence of Employee Ownership in Public Companies and What It to American Business, New York: HarperBusiness 1991.
 • Brakelmann G., Arbeit, w: F. Böckle [i in.] (Hrsg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft (Enzyklopädische Bibliothek, Tl. 8), Freiburg–Basel–Wien 1980.
 • Brownlee E.R., Bruner R.F., The Leveraged ESOP as Takeover Defence: The Case of Polaroid Corporation, „Journal of M&A Analysis”, 1 (1990), vol. 1, s. 3-21.
 • Conte M.A., Lawrence H., Trends in ESOP’s, w: J.A. Tarner, D.L. Beller (red.), Trends in Pensions, Washington: GPO 1992.
 • Dylus A., Przedsiębiorstwo jako obywatel (Corporate Citizenship). Perspektywa nauk o polityce, w: S. Fel (red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 57-67.
 • Fel S., Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społeczno-gospodarczego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Fel S., Praca, kapitał, demokracja. Konsekwencje praktyczne zasady pierwszeństwa pracy przed kapitałem, Lublin–Stalowa Wola 2003.
 • Fel S., Social responsibility of the economy. An interdisciplinary view, w: S. Fel (red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 203-212.
 • Ferree W., Punkt zwrotny w historii, w: K. Ludwiniak (red.), Pracownik właścicielem, Lublin–Paryż: TN KUL 1989, s. 42-52.
 • Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011.
 • Fink U., Wie verändert sich die Stellung der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmehrs durch die Beteiligung am Produktivkapital?, w: Kirchenamt der evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Beteiligung am Produktiveigentum, Hameln: Sponholtz 1993, s. 139-145.
 • Frederick W.C., The Growing Concern Over Business Responsibility, „California Management Review”, 2(1960), s. 54-61.
 • Gaugler E., Vermögensbildung der privaten Haushalte, w: Kirchenamt der evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Beteiligung am Produktiveigentum, Hameln: Sponholtz 1993, s. 217-236.
 • Goodpaster K.E., Matthews Jr. J.B., Czy osoba prawna może mieć świadomość, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, praca zbior., Gliwice: Harvard Business Review/Helion 2007, s. 143-168.
 • Hengsbach F., Die Arbeit hat Vorrang, Mainz: M. Grünewald 1982.
 • Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (01.01.2000), „Społeczeństwo”. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła, 2000, nr 17, s. 191-200.
 • Kampka F., Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania Kościoła, Lublin: RW KUL 1995.
 • Kelso L., Adler M., The Capitalist Manifesto, New York: Random House 1958.
 • Kelso L., Karl Marx: the Almost Capitalist, „American Bar Association Journal”, marzec 1957 (przekład polski: Karol Marks prawie kapitalista, w: K. Ludwiniak (red.), Pracownik właścicielem, Lublin–Paryż: TN KUL 1989), s. 15-41.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, dnia 25.10.2011, KOM(2011) 681 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF [dostęp: 22.12.2015].
 • Leon XIII, Encyklika „Rerum novarum”, Wrocław 1996.
 • Leśniak M., Odpowiedzialność w świecie biznesu na podstawie nauczania społecznego Kościoła, w: M. Leśniak, G. Piątka, P. Król (red.), Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu, Kraków: UNUM 2012, s. 57-80.
 • Ludwiniak K., Własność pracownicza w USA, w: K. Ludwiniak (red.), Pracownik właścicielem, Lublin–Paryż: TN KUL 1989, s. 71-112.
 • Majka J., Rozważania o etyce pracy, Wrocław: TUM 1997.
 • Markiewicz A., Personalistyczne ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Studium socjologiczne, Lublin 2015, rozprawa doktorska przygotowana na Wydziale Nauk Społecznych KUL (mps archiwum KUL).
 • Mazurek F.J., Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, Lublin: RW KUL 1991.
 • Nawroth E., Humanisierung der Arbeitswelt. Würde, Ethik und Recht der menschlichen Arbeit, Köln: Bachem 1977.
 • Pius XI, Encyklika „Quadragesimo anno”, 15 V 1931, w: M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, t. I, Rzym–Lublin: Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, RW KUL 1987, s. 105-146.
 • Polski Komitet Normalizacyjny, ISO 26000. Społeczna odpowiedzialność, http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf [dostęp: 22.12.2015].
 • Radwan A., Regucki T., Analiza możliwości zastosowania konstrukcji „Stock Ownership Plan (ESOP)” w polskim obrocie gospodarczym, Kraków 2013, www.allerhand.pl [dostęp: 22.12.2015].
 • Rauscher A., Die Bedeutung breit gestreuten Produktivvermögens für den Menschen und für die Industriegesellschaft, w: Kirchenamt der evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Beteiligung am Produktiveigentum, Hameln: Sponholtz 1993, s. 57-77.
 • Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu, w: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, s. 423-432.
 • Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 • Schüller A., Vermögensbildung im Dienste des Aufbaus der Wirtschaft der neuen Bundesländer, w: Kirchenamt der evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Beteiligung am Produktiveigentum, Hameln: Sponholtz 1993, s. 72-116.
 • Strzeszewski Cz., Praca ludzka. Zagadnienie społeczno-moralne, Lublin: TN KUL 1978.
 • Ślipko T., Godność osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie”, 74 (1970), z. 2, s. 185-195.
 • Verdross A., Völkerrecht und Wirtschaft, w: E. Lagler, J. Messner (Hrsg.), Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Ordnung, Wien: Verlag Herold 1952, s. 115-120.
 • Wiemeyer J., Etyka przedsiębiorstwa w chrześcijańskiej perspektywie społeczno-etycznej, w: S. Fel (red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 17-38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a309b88-458a-4aaf-8bb6-90fb42724435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.