PL EN


2014 | 1(55) | 93-117
Article title

Globalizacja obszarów wiejskich – na przykładzie MSP w Wielkopolsce

Content
Title variants
EN
The globalization of rural areas on the example of SMEs in Wielkopolska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza procesów lokalizacji i globalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Badano problem gospodarki wiejskiej jako miejsca lokalizacji umiędzynarodowionych i działających globalnie przedsiębiorstw. Na wstępie omówiono potencjalne czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach otwartej gospodarki. Następnie przedmiotem analizy były udziały kapitału zagranicznego i zagraniczna wymiana handlowa przedsiębiorstw działających w otoczeniu różniącym się poziomem zurbanizowania oraz występowaniem rolniczych i pozarolniczych funkcji gospodarczych. W badaniu posłużono się danymi sprawozdawczymi z lat 2008–2011 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz firm posiadających udziały za granicą, zebranymi przez GUS. Stwierdzono, że badane przedsiębiorstwa różniły się pod względem tempa i zaawansowania procesów globalizacji w zależności od poziomu urbanizacji i struktury gospodarczej różnych lokalizacji. Wyniki badań potwierdziły tezę, że globalizacja prowadzi do polaryzacji rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej.
EN
The aim of the paper is to analyze the processes of localization and globalization of small and medium-sized enterprises (SMEs) in rural areas in Wielkopolska. The author discusses the problem of rural economy as the place of localization of internationalized and globally active enterprises. First, she analyzes the potential factors of enterprises’ localization in the condition of open economy. Then, she focuses on shares of foreign capital and foreign exchange of enterprises operating in urban and non-urban environments and in agricultural and non-agricultural areas. The author analyzes the data reported in the years 2008−2011 by the Polish Statistical Office GUS concerning entities with foreign capital and firms with capital abroad. She shows that the pace and advancement of the globalization processes in the investigated enterprises differ according to the level of urbanization and the economic structure of different localizations. The results show that globalization leads to polarization of the development of regional and local economy.
Contributors
References
 • Bański J., 2009, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN.
 • Budner W., 1999, Lokalizacja przedsiębiorstw, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Cieślik A., 2005, Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGGW.
 • Daszkiewicz N., 2004, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współ-czesnej gospodarce, Gdańsk: Scientific Publishing Group.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Duliniec E., 2013, „Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw”, Gospodarka Narodowa, nr 1–2.
 • Etemad H., 2004, „Internationalization of small and medium-sized enterprises: a ground theoretical framework and an overview”, Canadian Journal of Administrative Sciences, t. 21, z. 1.
 • Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M., 2012, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012, Warszawa: Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych.
 • Godlewska-Majkowska H., Zarębski P., 2010, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010. Województwo wielkopolskie, Warszawa: Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.
 • Godlewska-Majkowska H., Zarębski P., 2011, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa: Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.
 • Gorynia M. (red.), 2005, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Warszawa: PWE.
 • Gorzelak G., 2005, Szanse polskich regionów w konkurencyjnej otwartej gospodarce, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 • Gorzelak G., 2009, „Fakty i mity rozwoju regionalnego”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 5–27.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, „Konkurencyjność regionów”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 7–24.
 • Halamska M., 2012, „Nowa gospodarka wiejska. Socjologiczna konceptualizacja i próba analizy zjawiska w Polsce”, w: A. Rosner (red.) Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Henry M., Drabenstott M., 1996, „A new micro view of the US rural economy”, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, nr 2.
 • Jarosiński M., 2012, „Urodzeni globaliści w badaniach na świecie i w Polsce”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 114.
 • Klamut M., 2008, „Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej”, w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kłodziński M., 2009, „Pozarolnicza przedsiębiorczość wiejska”, Roczniki Nauk Ekonomicznych, Seria G, t. 96.
 • Kłodziński M. (red.), 2000, Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Kłodziński M., Rosner A. (red.), 2000, Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Kuciński K. (red.), 2011, Glokalizacja, Warszawa: Difin.
 • Liberska B. (red.), 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa: PWE.
 • Marini M.B., Mooney P.H., 2006, „Rural Economies”, w: P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), The Handbook of Rural Studies, London: SAGE Publications.
 • Markowska-Przybyła U., 2005, „Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji”, w: J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Warszawa: SGH – Oficyna Wydawnicza.
 • Markowski T., Stawasz D. (red.), 2005, Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Murdoch J., 2000, „Networks – a new paradigm of rural development?”, Journal of Rural Studies, t. 16, z. 4.
 • Nowiński W., 2006, „Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw – nowy obszar badań”, Gospodarka Narodowa, nr 11–12.
 • Patora-Wysocka Z., 2012, Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 • Ratajczak M., 2010, „Kondycja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich Warmii i Mazur”, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, nr 9.
 • Rosenfeld S., 1992, Competitive manufacturing: new strategies for regional development, New Brunswick: Center for Urban Policy Research.
 • Smętkowski M., 2001, „Nowe relacje między metropolią a regionem w gospodarce informacyjnej”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 83–101.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, „Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 52–73.
 • Stanny M., 2013, „Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Stiglitz J.E., 2007, Globalizacja (tłum. H. Simbierowicz), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szacunek PKB per capita i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach oraz wskaźniki wyprzedzające koniunktury, 2011, Warszawa: BIEC.
 • Wiśniewska J., 2012a, „The location patterns of small and medium-sized enterprises’ international activities: the case of Poland”, w: E. Kaynak, T.D. Harcar (red.), Global Competitiveness in a Time of Economic Uncertainty and Social Change: Current Issues and Future Expectations, Hummelstown: IMDA.
 • Wiśniewska J., 2012b, „Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw na obszarach wiejskich”, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3.
 • Woods M., 2013, „Rural development, globalization and European regional policy: perspectives from DERREG project”, Geographia Polonica, t. 86, z. 2.
 • Woods M., McDonagh J., 2011, „Rural Europe and the world: globalization and rural development” (editorial), European Countryside, nr 3.
 • Zawisza S., 2010, „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy Gostynin”, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, nr 9
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a30e03a-e67c-4fcd-8a24-df4063bb9209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.