Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 53 | 421-430

Article title

Participation of the Ukrainian “Sokil” movement in a military-patriotic education of youth before the I World War

Authors

Content

Title variants

PL
UCZESTNICTWO UKRAIŃSKIEGO SOKOLSTWA W WYKSZTAŁCENIU WOJSKOWO-PATRIOTYCZNYM MŁODZIEŻY W PRZEDDZIEŃ PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
DE
DIE TEILNAHME DES UKRAINISCHEN SOKOLSTVO IN DER MILITÄRISCH-PATRIOTISCHEN ERZIEHUNG DER JUGEND AM VORTAG DES ERSTEN WELTKRIEGS

Languages of publication

PL EN DE

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono, jak przebiegało włączanie się ukraińskiego sokolstwa wojskowo-patriotycznego w proces wykształcenia młodzieży w przeddzień pierwszej wojny światowej. Analizie poddano przyczyny stworzenia spółek sokolskich i wpływ na nie sokolstwa czeskiego i polskiego. Uwydatniono także wpływ procesów społeczno-politycznych, które zachodziły na terenach zachodnio-ukraińskich w końcu XIX w. oraz omówiono założenia i rozwój sokolstwa. Ponadto przebadano rolę spółek studenckich „Watra” i „Bractwo Akademickie” w stworzeniu ukraińskich „Sokołów”. W opracowaniu wskazano główne drogi rozpowszechniania się sokolskiego ruchu gimnastyczno-sportowego. Zaakcentowano fakt, że ukraińskie „Sokoły”, powstając na wzór czeskich i polskich, zapożyczyły od sąsiednich narodów tylko nazwę i strukturę organizacyjną. Omówiono gimnastyczno-sportową, przeciwpożarową i kulturalno-oświatową działalność młodzieżowej ukraińskiej spółki „Sokół” we Wschodniej Galicji od końca ХІХ w. aż do początku ХХ w. Podkreślono, że system wykształcenia sokolskiego zachęcał Ukraińców swoją demokratycznością, harmonijnym połączeniem duchowości i cielesności oraz sprzyjał rozbudzaniu tożsamości narodowej. Ukazano także formy i środki kształtowania kultury fizycznej. Skupiono również uwagę na znaczeniu gimnastyki i sportu dla narodu ukraińskiego w przeddzień pierwszej wojny światowej. W opracowaniu pokreślono także rolę i wkład lwowskiej spółki „Sokół” w rozbudowę sieci spółek sokolskich. Zaakcentowano wybitną rolę W. Górskiego, W. Ławriwskiego, І. Boberskiego jako organizatorów ukraińskiego ruchu sokolskiego w udoskonaleniu działalności spółki i stworzeniu ośrodków sokolskich we Wschodniej Galicji od końca ХІХ w. aż do początku ХХ w.
EN
The article analyses the participation of the Ukrainian "Sokil" movement in a military-patriotic education of the youth before World War I. Reasons for Sokil societies creation and an influence of Czech and Polish Sokils are analyzed. This article discovers the influence of socio-political process, which happened on West Ukrainian lands at the end of XIX century, upon the birth and development of Sokil movement. It mentions the role of "Watra" and "Academic brotherhood" students' societies in Ukrainian Sokil creation. The main expansion ways of Sokil gymnastics and sport activity are determined. It is insisted that Ukrainian Sokil, being created ad exemplum of Czech and Polish ones, adopted only neighbors' names and organizational structure. There is also mention of organizational structure of Ukrainian Sokil. Sport, gymnastic, fire-prevention, cultural and educational activity of Ukrainian Sokil Youth Society in Eastern Galicia at the end of XIX – at the beginning of XX centuries are explored. It is highlighted that Sokil educational system encouraged Ukrainians by its democracy, harmonious unification of immaterial and bodily parts, promoted national self-affirmation. Forms and methods of physical education are highlighted. The emphasis is laid on the importance of gymnastics and sport for Ukrainian people on the eve of the First World War. The role and the meaning of the Lviv Sokil society in the widening network of the Sokil societies were enlightened in the article. It is underlined that V. Nahirnyj, V. Lavrivsjkyj, I. Boberskyj, being organizers of the Sokil movement, rank particularly in the improvement of society activities and in the creation of Sokil societies in the Eastern Galicia at the end of XIX – at the beginning of XX centuries.
DE
DerArtikel beschreibt die Teilnahme der ukrainischen Sokolstvo im militärisch-patriotischen Leben der Jugend am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Analysiert werden die Gründe für die Schaffung von sokolischen Gesellschaften und der Einfluss des Tschechischen und des polnischen Sokolstvo. Der Verfasser zeigt der Einfluss der sozio-politischen Prozesse auf die westukrainischen Territorien am Ende des XIX 20 Jahrhunderts und auf die Entstehung und Entwicklung von Sokolstvo. Es wurde die Rolle der studentischen Gesellschaften "Vatra" und "Akademische Bruderschaft" bei der Schaffung der ukrainischen "Falken" untersucht. Gefeiert wird die Struktur und der organisatorische Aufbau der ukrainischen "Falken". Der Schwerpunkt liegt hier auf der Bedeutung von Gymnastik und Sport für das ukrainische Volk am Vorabend des Ersten Weltkriegs.

Year

Issue

53

Pages

421-430

Physical description

Contributors

  • Wydział Historyczny, Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, ul. Vladimirska 60, Kijów, Ukraina

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7a347008-25d6-402a-b9aa-96c3a14c3e2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.