PL EN


2017 | 9(45) | 4 | 19-66
Article title

Świadectwa potocznych odbiorów sztuk fabularnych

Title variants
EN
The Colloquial Reception of Fictional Arts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy psychospołecznych praktyk recepcji literatury, dramatu, filmu, fikcji telewizyjnych. Tekst wpisuje się w tak zwaną estetykę recepcji lub odpowiedzi czytelnika, ale jest zakorzeniony filozoficznie. Kompiluje poglądy postmodernistycznej krytyki i pragmatyzmu z fenomenologią literatury (R. Ingarden), hermeneutyki (H.-G. Gadamer) i spojrzenia współczesnych kontynuatorów. W drugiej części tekst sugeruje typologię 12 stylów potocznych, nieprofesjonalnych praktyk odbioru fikcji artystycznych.
EN
The paper is interested in the psychosocial practices of reception literature, drama, film, television fictions. The text fits in so-called reception aesthetics or reader response, is rooted philosophically. Compiles the views of postmodern criticism and pragmatism with the phenomenology of literature (R. Ingarden) and hermeneutics (H.-G. Gadamer) and with the glances of contemporary followers. In the second part the text suggests the typology of 12 styles of colloquial, nonprofessional practices of the reception of art fictions.
Year
Volume
Issue
4
Pages
19-66
Physical description
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
 • Barthes R., From work to text: Textual strategies, ed. J.V. Harari, Ithaca: Corney University Press 1970.
 • Barthes R., The Pleasure of the Text, New York: Hill and Wang 2004, https://emberilmu.files. wordpress.com/2011/08/roland-barthes-the-pleasure-of-the-text.pdf (dostęp: 12.02.2017).
 • Becker H., Art as collective action, „American Sociological Review” 39 (1974), No. 6, s. 767-776.
 • Berio A.G., A Theory of the literary text, Berlin–New York: Walter de Gruyter 1992.
 • Burzyńska A., Markowski M., Teorie literatury XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Znak 2006.
 • Carroll N., A philosopy of mass art, Oxford: Clarendon Press 2005.
 • Coover R., Literary Hypertext: The Passing of the Golden Age, 29 October 1999, Keynote Address, Digital Arts and Culture, Atlanta, Georgia, http://www.nickm.com/vox/golden_ age.html (dostęp: 12.04.2016).
 • Danto A., Świat sztuki: pisma z filozofii sztuki, tłum. L. Sosnowski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006.
 • Dickie G., Art Circle: A Theory of Art, Chicago: Spectrum Press 1997.
 • Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa: Czytelnik 1994.
 • Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja, tłum. T. Biedroń, Kraków: Wydawnictwio Znak 2008.
 • Eco U., Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, tłum. P. Salwa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1994.
 • Fish S., Interpretive Communities, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1980.
 • Fish S., Is There A Text in This Class: The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1980.
 • Fizer J., Psychologizm i psychoestetyka. Historyczno-krytyczna analiza związków, tłum. J. Stawiński, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991.
 • Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Kraków: Inter Esse 1993.
 • Głowiński M., Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977.
 • Gołaszewska M., Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986.
 • Golka M., Socjologia artysty nowożytnego, Poznań: Ars Nova 2012.
 • Griswold W., Recent moves in the sociology of literature, „Annual Review of Sociology” 19 (1993), No. 1, s. 455-467.
 • Helman A., Metafora ekranu w psychoanalitycznej teorii filmu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2001.
 • Holland N., The Dynamics of Literary Response, New York: W.W. Norton & Company 1975.
 • Howard J.A., Allen C.,The gendered context of reading, „Gender and Society” 4 (1990), No. 4, s. 534-552.
 • Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960.
 • Ingarden R., Studia z estetyki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970.
 • Ingarden R., Szkice z filozofii literatury, Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Polonista” 1947.
 • Iser W., The Implied Reader: Patterns of communication in prose Fiction, Balitimore: J. Hopkins University Press 1984.
 • Jauss H.R., Toward an Aestetic of Reception, trans. T. Bahti, Minneapolis: University of Minnesota Press 1982.
 • Jenkins H., Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York: New York University Press 2006, 2008 (pol. Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2007).
 • „Journal of Research in Reading”, UK Literacy Association, Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679817.
 • Lem S., Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986.
 • Morin E., Kino i wyobraźnia, tłum. K. Eberhard, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972.
 • Radway J.A., Reading the Romance: Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature, Chapel Hill, N.C.: University North Carolina Press 1994.
 • Rogers F.M., Novels, Novelists and Readers, Albany: State Univeristy of New York Press 1991.
 • Social Performance, red. J.C. Alexander, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Sułkowski B., Powieść i czytelnicy. Społeczne warunkowanie zjawisk odbioru, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.
 • Sułkowski B., Ten przeklęty język ezopowy, w: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, t. II, red. J. Kostecki, A. Brodzka, Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992.
 • Sułkowski B., Koncepcja gry oraz psychodramy w studiach nad społeczną recepcją „Hamleta” Szekspira oraz „Tanga” Mrożka, w:, Problematyka brytyjska – studia interdyscyplinarne, red. K. Kujawińska-Courtney, Łódź: The British Research and Studies Centre 1997.
 • Sułkowski B., O osobliwościach uprawiania socjologii literatury, „Przegląd Socjologiczny” 48 (1999), nr 3, s. 127-149.
 • Sułkowski B., Hamletyzowanie nasze. Socjologia sztuki, polityki i codzienności, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006.
 • Sułkowski B., Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006.
 • Van Maanen H., How to Study Art Worlds: On the Societal Functioning of Aesthetic Values, Amsterdam: Amsterdam University Press 2009.
 • Zimnica-Kuzioła E., Światła na widownię. Socjologiczne studium publiczności teatralnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003.
 • Zimnica-Kuzioła E., Potoczne wykonanie przedstawienia teatralnego, „Przegląd Socjologiczny” 2006, nr 2, s. 65-75.
 • Fandom, In books, https://en.wikipedia.org/wiki/Fandom#In_books (dostęp: 15.05.2017).
 • Reader-response criticism, https://en.wikipedia.org/wiki/Reader-response criticism (dostęp: 10.08. 2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a3a63cd-2f91-4d2f-8c26-5866fb69aa36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.