PL EN


2017 | 1 | 62-76
Article title

Zróżnicowanie podregionów Polski ze względu na zagrożenie ubóstwem

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie zróżnicowania rozwoju podregionów w Polsce ze względu na wybrane cechy oraz charakterystyka obszarów najbardziej zagrożonych ubóstwem. Podregiony Polski opisano przy użyciu danych dotyczących 2013 r., opisujących warunki ekonomiczne, społeczne i mieszkaniowe ludności oraz jej aktywność zawodową. Dane te poddano standaryzacji oraz — wykorzystując funkcję dyskryminacyjną — zgrupowano podregiony w 7 obszarach. Obszar I i II, na podstawie wartości funkcji dyskryminacyjnej, zaliczono do zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Następnie dla każdego obszaru oszacowano funkcje klasyfikacyjne. Dany podregion przyporządkowano do obszaru, w przypadku którego ma on największą wartość klasyfikacyjną. Stwierdzono, że największy wpływ na ostateczny podział podregionów miały następujące wskaźniki: stopa bezrobocia, liczba ludności przypadającej na 1 zatrudnionego oraz przeciętna powierzchnia mieszkania.
EN
This article aims to show the diversity of the development of sub-regions in Poland in view of the selected features and to characterize the areas with the highest risk of poverty. The Polish sub-regions were described using data for 2013, depicting economic, social and housing conditions of the Polish population as well as its economic activity. These data were standardized and — using discriminant function — sub-regions were grouped in 7 areas. The areas I and II, based on the value of the discriminant function, were classified as areas of the risk of poverty and social exclusion. Then, for each area classification functions were estimated. Each sub-region was assigned to the area for which it has the greatest classification value. It was found that the greatest impact on the final classification of sub-regions have following indicators: the unemployment rate, population per 1 employee and the average size of the apartment.
Year
Issue
1
Pages
62-76
Physical description
Dates
published
2017-01
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Frąckiewicz, L. (2005). Wykluczenie społeczne w skali makro- i mikroregionalnej. W: L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, s. 11—26, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: PWN.
 • Golinowska, S. (2010). Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu. Polityka Społeczna, nr 9, s. 7—13.
 • GUS (2015). Rocznik Statystyczny Województw 2014. Warszawa: GUS.
 • Krzyśko, M. (1990). Analiza dyskryminacyjna. Warszawa: WNT.
 • Krzyśko, M. (2004). Statystyka matematyczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nazarczuk, J. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Panek, T. (2014). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
 • Sen, A. (1992). Inequality Reexamined. Oxford: Publisher Oxford University Press.
 • Sobczyk, M. (2015). Statystyka. Warszawa: PWN.
 • Szarfenberg, R. (2012). Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce: pomiar, wyjaśnienie, strategie przeciwdziałania. Pobrano z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/uiws2012a.pdf (dostęp 15.05.2015 r.).
 • Szukiełojć-Bieńkuńska, A. (2011). Ubóstwo w Polsce na tle krajów UE — podstawowe fakty i dane. Pobrano z: http://www.eapn.org.pl/expert/files/Ubostwo_w_Polsce_na_tle_krajow_UE-A.Sz-B.pdf (pobrano 15.05.2015 r.).
 • Townsend, P., Gordon, D. (2000). Breadline Europe: the measurement of poverty. Bristol: Policy Press.
 • US Poznań (2014), Mapa ubóstwa na poziomie podregionów w Polsce z wykorzystaniem estymacji pośredniej. Pobrano z: http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/mapy-ubostwa-na-poziomie-podregionow-w-polsce-z-wykorzystaniem-estymacji-posredniej,4,1.html (pobrano 5.06.2015 r.).
 • Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, s. 116—129, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Zawadzki, J. (1999). Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej dla wielu populacji do badania kondycji finansowej firm. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 • Zeliaś, A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a41137e-8a6d-4c45-afd9-d50c73efdd5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.