PL EN


2015 | 2(32) | 41-53
Article title

Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej

Content
Title variants
EN
Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Starzenie się społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzględniać zróżnicowanie osób starszych, a w związku z tym opracowywać i wdrażać wiele odmiennych działań skierowanych do tej grupy. Ponadto powinna zwracać uwagę na wizerunek starości w społeczeństwie. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia się sprawia, iż kluczowe jest wzmocnienie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarządowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla tej integracji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień „srebrnej gospodarki”, wykluczenia cyfrowego i robotycznego. W podsumowaniu pokazano możliwości rozwoju innowacji społecznych oraz kierunki dalszych badań.
EN
Ageing is a challenge that requires development and implementation of horizontal social policy, which should take into account the diversity of older adults and the division of interventions aimed at this population and on the image of old age. The complexity of the negative consequences of ageing shows that there is a need to enhance cooperation between the public sector, the commercial sector, the NGO sector, and the informal sector at all levels of social policy. The paper discusses models of multisectoral social policy and the possibilities of integrating social services. Its conclusions include directions for further research and social innovation.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Alter K. (2008). „Przedsiębiorstwo społeczne w szerszym kontekście”, w: J.J. Wygnański (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, s. 145–154.
 • Ambient Assisted Living Joint Programme, http://www.aal-europe.eu [dostęp: 20.03.2015].
 • Bednarski M., Kokoszczyński R. (1989). „Czwarty sektor”, Przegląd Organizacji, nr 1, s. 8–11.
 • Błędowski P. (2006a). „Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych”, w: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: ASPRA-JR, s. 309–318.
 • Błędowski P. (2006b). „Zasady polityki społecznej”, w: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: ASPRA-JR, s. 304–305.
 • Botero A., Paterson A., Saad-Sulonen J. (red.) (2012). Towards Peer Production in Public Services: Cases from Finland. Helsinki: Aalto University.
 • Capurro R., Nagenborg M., Weber J., Pingel Ch. (2007). Deliverable D4. Analysis of National and International EU Regulations and Ethical Councils Opinions Related with Technologies for the Integration of Human and Artificial Entities, http://ethicbots.na.infn.it/restricted/doc/D4.pdf [dostęp: 20.03.2015].
 • Cumming E., Henry W.E. (1961). Growing Old, the Process of Disengagement. New York: Basic Books.
 • Di Meglio R., Coumba D., Gasser M. (2011). Social and Solidarity Economy: Our Common Road Towards Decent Work. Turin: International Training Centre of the ILO.
 • Ervik R. (2009). A Missing Leg of Ageing Policy Ideas: Dependency Ratios, Technology and International Organizations, referat z konferencji ESPAnet, Urbino, 17–19.09.2009, http://www.espanet-italia.net/conference2009/paper/15%20-%20Ervik.pdf [dostęp: 20.03.2015].
 • Ervik R., Lindén T.S. (2013). „Introducing ageing policy. Challenges, ideas and responses in Europe”, w: R. Ervik, T.S. Lindén (red.), The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Cheltenham, UK–Northampton, MA: Edward Elgar, s. 1–26.
 • ESS (2014). European Social Survey Data, http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ [dostęp: 20.03.2015].
 • European Commission (2007). Europe’s Demographic Future. Facts and Figures on Challenges and Opportunities. Luxembourg: European Commission.
 • European Commission (2014). Horizon 2020. Work Programme 2014–2015. 8. Health, Demographic Change and Wellbeing. Revised, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/ main/h2020-wp1415-health_en.pdf [dostęp: 20.03.2015].
 • European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing [dostęp: 20.03.2015].
 • Gassmann O., Reepmeyer G. (2008). „Universal design – innovations for all ages”, w: F. Kohlbacher, C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change. Heidelberg: Springer, s. 125–140.
 • Grewiński M. (2009). Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Jarrott S.E., Weintraub A.P.C. (2007). „Intergenerational shared sites: A practical model”, w: M. Sánchez (red.), Intergenerational Shared Sites: A Practical Model. Barcelona: „la Caixa” Foundation, s. 125–146.
 • Jurek L. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
 • Kamiński S. (2009). „Wielosektorowość podmiotów polityki społecznej”, w: O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 28–41.
 • Klimczuk A. (2011). „Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki”, w: M. Grzybowski (red.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu. Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, s. 57–75.
 • Klimczuk A. (2012). Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Lublin: Wiedza i Edukacja.
 • Klimczuk A. (2013). „Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych”, Pogranicze. Studia Społeczne, t. XXII, s. 185–200.
 • Klimczuk A., Siedlecki M., Sadowska P., Sydow M. (2013). Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym. Warszawa–Białystok: Fundacja Pomocy Matematyko i Informatykom Niesprawnym Ruchowo–Fundacja SocLab.
 • Kocka J., Brauer K. (2010). „Civil society and the elderly”, w: H.K. Anheier, S. Toepler, R. List (red.), International Encyclopedia of Civil Society. New York: Springer, s. 327–332.
 • Levine C.H. (1984). „Citizenship and service delivery: The promise of coproduction”, Public Administration Review, nr 44, s. 178–189.
 • Mertens P., Russell S., Steinke I. (2008). „Silver markets and business customers: Opportunities for industrial markets?”, w: F. Kohlbacher, C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change. Heidelberg: Springer, s. 353–370.
 • Mørk T., Vidje G. (2010). Focus on Welfare Technology. Stockholm–Dronninglund: Nordens Välfärdscenter.
 • MPiPS (2012). Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2013a). Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MPiPS (2013b). Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010). The Open Book of Social Innovation. London: The Young Foundation–NESTA.
 • Neubourg C. de (2002). „The welfare pentagon and the social management of risks”, w: R. Sigg, C. Behrendt (red.), Social Security in the Global Village. New Brunswick: Transaction Publishers, s. 313–331.
 • O’Sullivan C., Mulgan G., Vasconcelos D. (2010). Innovating Better Ways of Living in Later Life: Context, Examples and Opportunities, The Young Foundation, http://youngfoundation.org/publications/innovatingbetter-ways-of-living-in-later-life-context-examplesand-opportunities/ [dostęp: 20.03.2015].
 • Pearce J. (2009). „Social economy: Engaging as a third system?”, w: A. Amin (red.), The Social Economy: International Perspectives on Economic Solidarity. London–New York: Zed Books, s. 22–33.
 • Powell M. (2010). „Wielosektorowa gospodarka i społeczny podział dobrobytu”, w: M. Powell (red.), Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu. Współczesna polityka społeczna. tłum. S. Kamiński. Warszawa: Elipsa–Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Rymsza M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Sabeti H. (2009). The Emerging Fourth Sector. Washington, DC: The Aspen Institute. Satgar V. (red.) (2014). The Solidarity Economy Alternative: Emerging Theory and Practice. Scottsville, South Africa: University of KwaZulu-Natal Press.
 • Senior Companions (2015). Strona internetowa, http://www.nationalservice.gov/programs/senior-corps/senior-companions [dostęp: 20.03.2015].
 • Senior Corps (2015). Strona internetowa, http://www.seniorcorps.gov [dostęp: 20.03.2015].
 • Spicker P., Álvarez Leguizamón S., Gordon D. (2007). Poverty: An International Glossary. London: Zed Books.
 • Stephens L., Ryan-Collins J., Boyle D. (2008). Co-production: A Manifesto for Growing the Core Economy. London: New Economics Foundation.
 • Szatur-Jaworska B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: ASPRA-JR.
 • Szatur-Jaworska B. (2006a). „Dwa aspekty polityki społecznej – polityka wobec ludzi starych i polityka wobec starości”, w: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: ASPRA-JR, s. 291–294.
 • Szatur-Jaworska B. (2006b). „Podmioty polityki społecznej wobec ludzi starych i starości”, w: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: ASPRAJR, s. 294–297.
 • Szatur-Jaworska B. (2006c). „Skale polityki społecznej wobec ludzi starych i starości”, w: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: ASPRA-JR, s. 297–304.
 • UNDP (1999). Raport o rozwoju społecznym. Polska 1999. Ku godnej aktywnej starości. Warszawa: United Nations Development Programme.
 • UNECE (2009). „Mainstreaming Ageing”, UNECE Policy Brief on Ageing, nr 1, s. 1–12.
 • United Nations (2002). Report of the Second World Assembly on Ageing: Madrid International Plan of Action on Ageing. New York: United Nations.
 • Usui C. (2008). „Japan’s demographic changes, social implications, and business opportunities”, w: F. Kohlbacher, C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change. Heidelberg: Springer, s. 71–84.
 • WHO (2007). Global Age-Friendly Cities: A Guide. Geneva: World Health Organization.
 • Zieliński C. (2008). „Roboty w służbie ludzi starszych”, w: A. Karpiński, A. Rajkiewicz (red.), Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, s. 154–169.
 • Zybała A. (2012). Polityki publiczne. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a4a796e-b432-42ef-9a0d-f49c89f61d87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.