PL EN


2018 | 2 | 139-154
Article title

QUALITATIVE RESEARCH IN THE POLITICAL DISCOURSE (ON THE EXAMPLE OF ELECTION LEAFLETS FROM XX–XXI CENTURIES)

Content
Title variants
PL
BADANIA JAKOŚCIOWE W DYSKURSIE POLITYCZNYM (NA PRZYKŁADZIE WYBORCZYCH DRUKÓW ULOTNYCH Z XX–XXI W.)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the use of qualitative research in the analysis of a political text – an electoral leaflet, which is one of the genres of electoral text in political discourse. The source material consisted of leaflets from the elections to the Parliament and from local elections that took place in Poland in the 20th century and at the beginning of the 21st century. Qualitative research enables the analysis of the sender, the sender’s intention, the recipient, and the content of the text, including its informational and persuasive layers as well as the analysis of the rhetoric principles used in the text, the criteria of textuality, or the influence of the context. Qualitative research helps to better understand the factors that determine the intelligibility, unambiguity, informational fullness of the text and, hence, its effectiveness in political communication. The qualitative method makes it possible to study the content of the text, its functions, structure, and thus the quality of the volatile text and, more broadly, the quality of political discourse.
PL
W artykule podjęto temat wykorzystania badań jakościowych do analizy tekstu politycznego – ulotki wyborczej, która stanowi jeden z gatunków tekstu wyborczego w dyskursie politycznym. Materiał źródłowy stanowiły ulotki z wyborów do sejmu, senatu, wyborów samorządowych, które miały miejsce w Polsce w XX w. i na początku XXI w. Badania jakościowe umożliwiają analizę nadawcy, intencji nadawcy, analizę odbiorcy, treści tekstu – warstwy informacyjnej i perswazyjnej tekstu, użytych zasad retoryki, kryteriów tekstowości, wpływu kontekstu. Pozwalają lepiej poznać czynniki, które decydują o zrozumiałości, jednoznaczności, informacyjnej pełności tekstu i tym samym jego skuteczności w komunikacji politycznej. Metoda jakościowa umożliwia badanie zawartości tekstu, jego funkcji, struktury, a więc jakości tekstu ulotnego i szerzej, jakości dyskursu politycznego.
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
References
 • de Beaugrande R. A., Dressler W. U., Wstęp do lingwistyki tekstu, PWN, Warszawa 1990.
 • Bralczyk J. Język na sprzedaż, PWN, Warszawa 2000.
 • Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, red. nauk. wyd. pol. K. Podemski, t. 1, PWN, Warszawa 2009.
 • Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, red. nauk. wyd. pol. K. Podemski, t. 2, PWN, Warszawa 2014.
 • van Dijk T. A., Discourse and Context. A Sociocognitive Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • van Dijk T. A., Society and Discourse. How Social Contexts Influence Texts and Talk, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • van Dijk T. A., Political Discourse and Ideology, [in:] Análisi del discours polític, (eds.) C. L. M. Ribas, Universitat Pompeu Fabra: Institut Universitari de Aplicada 2002, p. 15-34 (przedr. van Dijk T. A., Dyskurs polityczny i ideologia, tłum. A. Wysocka, „Etnolingwistyka” 15, 2003, s. 7-28.
 • Dobrzyńska T., Tekst. Próba syntezy, IBL, Warszawa 1993.
 • Foucault M., Archeologia wiedzy, przekł. i oprac. A. Siemek, DeAgostini, Warszawa 2002 (prwdr. 1969).
 • Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005.
 • Gajda S., Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja, [in:] M. Krauz, S. Gajda (red.), Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 11-20.
 • Gajda S., Polszczyzna wobec kultury polskiej i europejskiej, [w:] tenże (red.), Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 9-75.
 • Gajda S., Tekst i styl, „Prace Filologiczne”, 2011, t. 51, s. 109-118.
 • Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe, t. 1. Podejścia i teorie, t. 2. Metody i narzędzia, PWN, Warszawa 2012.
 • Laclau E, Demokracja i kwestia władzy, [w:] Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, (red.) L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 334-347.
 • Majkowski G., Ulotka jako gatunek tekstu wyborczego, MHPRL, Warszawa 2015.
 • Majkowski G., Outsiderzy. Współczesny dyskurs młodzieży z OHP, MHPRL, Warszawa 2018.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2001.
 • Ostaszewska D., Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa, [w:] Zagadnienia i problemy współczesnej genologii, t. 2, Polska genologia lingwistyczna, (red.) D. Ostaszewska, R. Cudak, Uniwersytet Śląski, Katowice 2008, s. 11-39.
 • Ożóg K., Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Witosz B., Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005.
 • Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Seria: Biblioteka dyskursu publicznego. Kultura. Retoryka. Demokracja, Łośgraf, Warszawa 2011.
 • Wojtak M., O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, nr 4, 2011, s. 69-78.
 • Dunaj B. (red.), Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007.
 • Więckowska H., Trzynadlowski J. i inni (red.), Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a4f0912-6f7c-476e-87be-00a4fc6740cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.