PL EN


2014 | 61 | 5: Teologia Duchowości | 21-32
Article title

„Charyzmaty uzdrowień” i modlitwa o uzdrowienie w życiu współczesnego Kościoła

Title variants
EN
“Gifts of Healing” and Prayer for Healing in the Life of Mo­dern Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę modlitwy o uzdrowienie i związanej z nią posługi charyzmatycznej. Omawia wyrażenie św. Pawła „charyzmaty uzdrowień” (1 Kor 12,9.28.30), które wskazuje na to, że Bóg daje darmowe dary, które mają pomóc wybranym przez Niego ludziom stać się kanałami Jego uzdrawiającej łaski. Uzdrowienie z choroby ma wymiar profetyczny. Dokonuje się Bożą mocą dzięki wydarzeniu paschalnemu Chrystusa i dzięki mocy Ducha Świętego. Jest zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa Boga nad śmiercią. Jest zapowiedzią zbawienia wiecznego. Przy tym ważne jest rozumienie, że ci, którzy pomimo modlitwy pozostają chorzy, są zaproszeni do tego, by uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa – co również stanowi wielką Bożą łaskę. W celu mądrego posługiwania się charyzmatami związanymi z uzdrowieniami, a także w celu odpowiedzialnego prowadzenia modlitwy o uzdrowienie, potrzeba jest stosowania się do odpowiednich decyzji kościelnej władzy. Wszyscy są wezwani do tego, by tworzyć jedną wspólnotę wiary, wspólnotę Kościoła ożywianą jednym Duchem.
EN
The present article takes up the issue of prayer for healing and the charismatic service that is connected with it. It discusses St Paul's phrase “gifts of healing” (1 Cor 12,9.28.30) suggesting that God gives free gifts that are to help the people He chooses to become channels for His healing grace. Healing of a disease is prophetic in its character. It is done by God's power owing to Christ's paschal event and thanks to the Holy Spirit's power. It is a forecast of God's final victory over death. It is a forecast of eternal salvation. Here, it is important to understand that those who despite praying remain ill, are invited to participate in Christ's suffering – which is also a great grace of God. In order to use the gifts connected with healings wisely, as well as to responsibly pray for healing, it is necessary to observe proper decisions made by the Church authorities. Everybody is called to constitute one community of faith, the community of the Church that one Spirit gives life to.
Contributors
 • Katedra Historii Duchowości w Instytucie Teologii Duchowości KUL
References
 • Congar Y. M.-J., Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, tłum. L. Rutowska, Warszawa 1995-1996.
 • Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1993.
 • JanPaweł II, List apostolski Salvifici doloris, w: tenże, O cierpieniu. Wypowiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników służby zdrowia, t. 2: (1982-1984), Niepokalanów 1988, s. 140-175.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Ardens felicitatis desiderium [na temat modlitwy o uzdrowienie], Wrocław 2003.
 • Kudasiewicz J., Przepowiadanie na „ziemi jałowej”, w: K. Klauza, M. Wyrostkiewicz (red.), Przekaż mojemu ludowi co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?, Lublin 2007, s. 189-219.
 • La Bibbia di Gerusalemme [Testo biblico di LA SACRA BIBBIA della CEI/ Note e commenti LA BIBLE DE JÉRUSALEM], Bologna 199917.
 • La Bible de Jérusalem [traduit en français sous la direction de l'École biblique de Jérusalem], Paris 2000.
 • Léon-Dufour X. (red.), Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1990.
 • Nowy Testament (w przekładzie Ks. Dr. Jakuba Wujka z roku 1593), Kraków 1966 [reprint].
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich], Poznań−Warszawa 19803.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami], red. M. Petera, M. Wolniewicz, Poznań 1991-19943.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Najnowszy przekład z języków orygi¬nalnych z komentarzami. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Towa¬rzystwa Świętego Pawła], Częstochowa 2009.
 • Papieska Rada Kultury i Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Kraków 2003.
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995.
 • Suenens L. J. (red.), I. Dokument z Malines. Odnowa charyzmatyczna. Wskazania teologiczne i duszpasterskie, tłum. D. A. Polszewska, Kraków 2012.
 • Sullivan F. A., Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna, tłum. T. M. Micewicz, Warszawa 1992.
 • Sullivan F. A., Uzdrowienia charyzmatyczne, „Communio” 1989, nr 6(54), s. 101-106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a4feead-17e6-4999-a18c-b2deb525887e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.