PL EN


2014 | 61 | 8: Liturgika | 57-77
Article title

Liturgia błogosławieństw w służbie rodziny

Authors
Title variants
EN
Liturgy of Blessings in the Service of the Family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odnowa liturgii przez Sobór Watykański II dotyczyła przede wszystkim jej istoty. Określenie liturgii jako spełniania kapłaństwa Chrystusa w celu uświęcenia ludu Bożego i składania kultu Ojcu niosło daleko idące konsekwencje dla życia wierzących. Wyakcentowanie przez Sobór uświecającego celu liturgii, jak i powiązanie jej z kapłaństwem powszechnym ukazało wiernych świeckich jako aktywnych uczestników liturgii, a przemianę ich życia jako jej cel. Obok liturgii sakramentalnej dotyczy to także sakramentaliów, a w nich błogosławieństw sprawowanych w rodzinie – Kościele domowym. Odnowiona struktura Księgi błogosławieństw ukazuje je jako czynność liturgiczną Kościoła, w której odbija się nie tylko życie całej wspólnoty eklezjalnej, ale także wspólnoty rodzinnej. Tematyka błogosławieństw często łączy się z życiem małżeńskim i rodzinnym. Dotyczy to przeżywanych w rodzinie wydarzeń, czasu roku liturgicznego, ale także miejsc życia rodziny. Ważnym zagadnieniem jest także problem szafarzy błogosławieństw sprawowanych w rodzinie, wśród których jest także miejsce dla szafarzy świeckich. Praktyka błogosławieństw w rodzinie nie odbiera znaczenia liturgii sprawowanej we wspólnocie para¬fialnej czy diecezjalnej. Przyczynia się ona do szerokiego postrzegania liturgii Kościoła, a także do większej jeszcze świadomości kapłaństwa wypływającego z chrztu świętego.
EN
The renewal of liturgy started by the Second Vatican Council was first of all concerned with its essence. The definition of liturgy as practicing Christ’s priesthood in order to sanctify God’s people and practicing the cult of the Father bore far-reaching consequences for the life of believers. Emphasizing the sanctifying aim of liturgy by the Council, as well as connecting it with universal priesthood, showed the lay faithful as active participants in liturgy and a transformation of their lives as its aim. Besides the sacramental liturgy this also concerns sacramen¬tals, and among them—the blessings chanted in the family—the home Church. The renewed structure of Book of Blessings shows them as the Church’s liturgical activity, in which not only is the life of the whole ecclesial community reflected, but also of the family community. The subject-matter of blessings is often connected with marital and family life. This concerns events that occur in the family, the time of the liturgical year, but also the places in the family life. Also, the problem of the dispensers of blessings chanted in the family is an important one; among the dispensers there is also room for lay ones. The practice of blessings in the family does not deprive the liturgy practiced in the parish or diocesan community its significance. It contributes to a broad perception of the liturgy of the Church, and also to a still greater consciousness of priesthood issuing from the Holy Baptism.
References
 • Blachnicki F.: Kościół jako wspólnota. Lublin: Wyd. Światło-Życie 1994.
 • Czerski J.: Biblijny sens „błogosławienia” Boga i człowieka. „Liturgia Sacra” 1:1995 nr 3-4 s. 33-52
 • Czerwik S.: Pojęcie liturgii według dokumentów reformy soborowej i nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Red. J. Kopeć, H. Sobeczko. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologii UO 1995.
 • Janicki J.: Sakramentalia i błogosławieństwa według nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Red. J. Kopeć, H. Sobeczko. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologii UO 1995 s. 165.
 • Konecki K.: Błogosławieństwa w praktyce duszpasterskiej. „Ateneum Kapłańskie” 152:2008 z. 3 s. 457-466.
 • Krakowiak Cz.: Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła. „Ateneum Kapłańskie” 152:2008 z. 3 s. 422-433.
 • Kudasiewicz J.: Błogosławieństwo w Nowym Testamencie. „Roczniki Teologiczne” 45: 1998 z. 8 s. 147-165.
 • Kulbacki P.: Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Lublin: Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA 2013.
 • Kunzler M.: Liturgia Kościoła. Przeł. L. Balter. Poznań: Pallottinum 1999.
 • Nadolski B. Liturgika. T. 3: Sakramenty, sakramentalia. Poznań: Pallottinum 1991 (2012).
 • Nowak W.: Zarys liturgii Kościoła domowego. Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 2000.
 • Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. T. 1-2. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1994.
 • Rituale Romanum. De Benedictionibus. Editio typica. Città del Vaticano 1984 (reimpr. 1993).
 • Stencel E.: Obrzęd błogosławienia dzieci. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 8 s. 357-366.
 • Wysocki J.: Rytuał rodzinny. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a534e0c-f3d5-460f-9fcd-1c70b242cc83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.