PL EN


2018 | 62(5) Ekonomia XVI | 127-138
Article title

Wyrażanie zobowiązań pieniężnych w umowach handlowych w walucie obcej

Content
Title variants
EN
Expressing the Liabilities in Trade Contracts in a Foreign Currency
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy prawnych zagadnień odnoszących się do możliwości spełnienia świadczenia pieniężnego w walucie obcej, w tym w euro. Przeanalizowano w nim istotę świadczenia pieniężnego oraz jedną z zasad zobowiązań, a mianowicie zasadę walutowości. Dokonano analizy aktualnie obowiązującego stanu prawnego dotyczącego istoty zasady walutowości. W tym celu zaprezentowano zmiany legislacyjne odnoszące się do niej. Ponadto przedstawiono wybrane orzeczenia sądowe dotyczące zasady waluty i sposobu rozliczeń stron zobowiązania umownego. Wskazano także skutki zniesienia zasady walutowości dla realizacji krajowych zobowiązań pieniężnych. W artykule przeprowadzono obserwację zmian prawnych systematyzujących sposoby rozliczeń między kontrahentami. Zasygnalizowano konieczność wyeliminowania wątpliwości prawnych związanych z potencjalnym wprowadzeniem waluty euro w miejsce dotychczas obowiązującej. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny. Zaprezentowano w nim wpływ zmian prawnych dotyczących interpretacji zasady walutowości na kształtowanie polityki biznesowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
EN
The article concerns the legal issues relating to the possibility to make monetary performance in a foreign currency, including that in the euros. The author analysed in it the essence of monetary performance and one of the liability principles, namely the currency principle. She carried out an analysis of the currently binding legal status concerning the essence of currency principle. With this end in view, she presented the legal amendments relating thereto. Moreover, the author presented the selected court judgements concerning the currency principle and the way of settlements of parties to the contractual liability. She also pointed out to the consequences of abrogation of the currency principle for fulfilment of domestic pecuniary obligations. In her article, the author carried out an observation of the legal amendments systematising the ways of settlements between contractors. She signalled the necessity to eliminate legal doubts connected with the potential introduction of the euro replacing the currency currently applied. The article is of the interdisciplinary nature. It presents the impact of legal amendments concerning interpretation of the currency principle on formation of the business policy implemented by the entities running their economic activity.
Year
Pages
127-138
Physical description
Contributors
References
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska Cz. (2011), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1-2, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Jastrzębski J., Kaliński M. (2008), Prawo wekslowe i czekowe Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1985 r., IV CR 225/85, OSNC 1986, nr 9.
 • Radwański Z., Olejniczak A. (2016), Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rajski J. (1994), Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Safjan M. (1993), Zasada swobody umów. Uwagi wstępne na tle wykładni art. 353 kc, „Państwo i Prawo”, nr 4.
 • Sztombka J. (1992), Odsetki za opóźnienie świadczenia pieniężnego, „Przegląd Sądowy”, nr 2.
 • Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1988 r., III PZP 27/88, OSNCP 1989, nr 4, poz. 49.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r., III CZP 164/94, LexPolonica, nr 303842.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2000 r., III CZP, OSNCP 2001, nr 7-8.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018, poz.155).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. z 2017, poz. 679).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 r., III CSK206/10 OSNC-ZD 2012, nr B, poz. 25.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r., I ACa 184/14, Lex 1488688.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., III CSK 273/11, LEX 1224683.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a55ba36-54e7-477d-96da-b4b83aa4e145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.