PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 33-50
Article title

Spełniające się przepowiednie – aktualność poglądów Ryszarda Więckowskiego na temat reformowania edukacji wczesnoszkolnej

Authors
Title variants
EN
Self-fulfilling profecies – the typically of Ryszard Więckowski's views about the reforming of pre-school education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście ukazano aktualność poglądów Ryszarda Więckowskiego na temat reformowania edukacji wczesnoszkolnej. W badaniach zastosowano klasyczną analizę dokumentów – tekstów naukowych i popularnonaukowych autorstwa Więckowskiego, opublikowanych na łamach czasopism pedagogicznych. Z badań wynika, że zarzuty kierowane pod adresem reformy edukacji na przełomie XX i XXI wieku są wciąż aktualne. Realizowana od lat reforma stanowi regres w rozwoju oświaty, dokonuje się fetyszyzacja zmiany bez ciągłości. Coraz częściej mamy do czynienia w polskiej szkole ze zjawiskiem fasadowości. Pomimo upływu lat, wciąż aktualne są podstawowe założenia Ryszarda Więckowskiego, określające istotę i charakter współczesnej edukacji dziecka oraz warunki dalszego rozwoju systemu edukacji. Idee te nadal czekają na realizację.
EN
In the text, the topicality of Ryszard Więckowski's views about the reforming of pre-school education has been presented. The classic analysis of documents – Więckowski's scientific and scientific for the general public texts published in teaching journals – has been used in the research. From the research, it appears that the objections aimed at the educational reform at the turn of the 19th and 20th centuries are still topical. The reform being carried out for years is a regress in the development of education, the fetishization of change without continuity is taking place. In the Polish school we are dealing with the phenomenon of superficiality more and more often. Although many years have passed, Ryszard Więckowski's basic principles are still topical, determining the purpose and character of modern education of a child and the conditions for the further development of the educational system. These ideas are still waiting to be carried out.
Year
Volume
Issue
2
Pages
33-50
Physical description
Contributors
 • Pracowni Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
References
 • Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego, red. E. Marek, R. Więckowski, Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Naukowe Akademii Świętokrzyskiej 2000.
 • Kreutz M.: Ekonomika pracy umysłowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1965, nr3.
 • Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • Więckowska Z.: Bibliografia dorobku naukowego i organizacyjnego profesora Ryszarda Więckowskiego, w: Ryszard Więckowski, życie, twórczość i działalność pedagogiczna, red. A. Tyl, A. Buła, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2007.
 • Więckowski R.: Cała wstecz? „Głos Nauczycielski” 1993, nr 5.
 • Więckowski R.: Czy strategią w reformowaniu polskiej oświaty jest fasadowość?, „Życie Szkoły” 1995, nr 7.
 • Więckowski R.: Decentralizacja czy mecenat?, „Głos Nauczycielski” 1994, nr 22.
 • Więckowski R.: Edukacja wczesnoszkolna – problemy i kontrowersje w kontekście „minimum programowego”, „Życie Szkoły” 1993, nr 3.
 • Więckowski R.: Idea i banał, „Głos Nauczycielski” 1999, nr 40.
 • Więckowski R.: Jak reformować edukację wczesnoszkolną, „Życie Szkoły” 1999, nr 6.
 • Więckowski R.: Kontrowersje wokół reformy systemu edukacji narodowej, w: Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, red. J. Piekarski, B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2000.
 • Więckowski R.: Pedagogiczna interpretacja współczesnej koncepcji integracji w edukacji wczesnoszkolnej, w: Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego, red. E. Marek, R. Więckowski, Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Naukowe Akademii Świętokrzyskiej 2000.
 • Więckowski R.: Pedagogika naukowa czy pedagogika propagandy, „Życie Szkoły” 1997, nr 7.
 • Więckowski R.: Pedagogika po socjalizmie – bezdroża, „Głos Nauczycielski” 1993, nr 19.
 • Więckowski R.: Pedagogika wczesnoszkolna, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa: Fundacja Innowacja 1993.
 • Więckowski R.: Podstawowe warunki rozwoju systemu edukacji wczesnoszkolnej, „Życie Szkoły” 1994, nr 6.
 • Więckowski R.: Podstawowe warunki sprawnego funkcjonowania oświaty, „Życie Szkoły” 1993, nr 5.
 • Więckowski R.: Problemy i kontrowersje wokół edukacji wczesnoszkolnej, „Życie Szkoły” 1996, nr 7.
 • Więckowski R.: Pytania o funkcje programu, „Głos Nauczycielski” 1992, nr 20.
 • Więckowski R.: Pytania podstawowe, „Życie Szkoły” 1996, nr 8.
 • Więckowski R.: Wybór myśli na koniec XX wieku, „Życie Szkoły” 1999, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a576c45-4b5f-4e22-b0b3-b732aba8ff6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.