PL EN


2019 | 15 | 1. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 113-125
Article title

Działalność gospodarcza i kariera zawodowa a zaangażowanie w proces studiowania

Content
Title variants
EN
Business and Professional Career vs. Commitment to Studying
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje próbę sprawdzenia wybranych cech przedsiębiorczych wśród studentów w odniesieniu do ich zaangażowania w proces studiowania oraz potencjalnego zaangażowania jako pracowników. Głównym celem jest zweryfikowanie, na ile badani posiadają chęci do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oraz jaka jest ich świadomość związana z prowadzeniem takiej działalności. Badania ankietowe przeprowadzono na 138 studentach Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Studenci biorący udział w badaniu zadeklarowali duże zaangażowanie w zdobywanie wiedzy oraz wysoko ocenili swoją komunikatywność. Nieco gorzej wypadają ich zaangażowanie w realizację dodatkowych przedsięwzięć oraz zdolności przywódcze. Stosunkowo spora grupa respondentów miała problem z określeniem swojego zaangażowania w studia. Badani studenci nie wykazywali skłonności do długiego dnia pracy, 98% z nich uznało, że mogłoby pracować osiem lub mniej godzin dziennie. W przypadku choroby badani studenci wykazali się dość dużym poświęceniem, niemal połowa mogłaby dalej pracować, o ile choroba nie byłaby ciężka, natomiast 22% badanych uznało, że starałoby się pracować z domu. Niewielu badanych, bo 14%, uznało, że nie będzie pracować na zwolnieniu lekarskim. Pytania zawarte w ankiecie nie dotyczyły wprost posiadania cech przedsiębiorczych, jednak deklarowane postawy studentów można odnieść do ich predyspozycji przedsiębiorczych i gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
EN
The article attempts to check entrepreneurial attributes among students in relation to their involvement in the process of studying and potential involvement as an employee. The main objective is to verify to what extent the respondents have the appropriate characteristics to run their own business and what their awareness is related to the realities of running such activities. Surveys were conducted on 138 students of the Faculty of Political Sciences at the Pedagogical University of Cracow. Students participating in the study declare a strong commitment to acquiring knowledge and highly assess their communicativeness. Their involvement in the implementation of additional ventures and leadership skills is slightly worse. Relatively large group of respondents have problems with defining their involvement in studies. The surveyed students did not show a willingness to work for many hours, 98% of them considered that they could work 8 or less hours a day. In the case of illness, the surveyed students showed quite a large dedication, almost half are able to continue working, provided the disease is not severe, while 22% of respondents felt that they would try to work from home. Only some respondents, 14%, said they would not work on sick note. The questions contained in the questionnaire did not directly concern entrepreneurial characteristics, but the attitudes of students exhibited in the study can be referred to their entrepreneurial predispositions.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Prawa Administracji i Ekonomii Polska
References
 • Alstete, J.W. (2008). Aspects of entrepreneurial success. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(3), 584–594. Pozyskano z: https://www.emeraldinsight.com/DOI/abs/ 10.1108/14626000810892364?fullSc=1&journalCode=jsbed
 • Buchta, K., Jakubiak, M. (2014). Determinanty postaw przedsiębiorczych jako element innowacyjności. Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia, 9(2), 167–179.
 • Czarnecka, A., Kłodziński, M. (2010). Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich regionów zielonych płuc. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 63–78.
 • Gartner, W.B. (1990). What are we talking about when we talk about entrepreneurship?. Journal of Business Venturing, 5, 15–28.
 • Guerrero, M., Cunningham, J.A., Urbano, D. (2014). Economic impact of entrepreneurial universities` activities: An exploratory study of the United Kingdom. Research Policy, 44(3), 748–764.
 • Kwieciński, L., Młodzińska-Granek, A. (2014). Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw University. Horyzonty Wychowania, 13(26).
 • Łuczka, T., Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27–47. doi: 10.17399/HW.2016.153402
 • Maciejewski, W., Faron, A. (2014). Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorcza a postawy przedsiębiorcze osób bezrobotnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV, 10(2), 69–82.
 • Mehralizadeh, Y., Sajady, S.H. (2005; 2018, 30 kwietnia). A study of factors related to successful and failure of entrepreneurs of small industrial business with emphasis on their level of education and training. Pozyskano z: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/143150.htm
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37–49.
 • Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań [II]. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 164–172.
 • Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw u uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137–144.
 • Singh, H.R., Rahman, H. (2013). Traits of successful Entrepreneurs. International Journal of Scientific Research, 2(11), 292–294. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/273445209_ Traits_of_Successful_Entrepreneurs
 • Stel, A., Carree, M., Thurik, R. (2005). The Effect of Entrepreneurial Activity on National Economic Growth. Small Business Economics, 24(3), 311–321. Pozyskano z: https://link.springer.com/article/ 10.1007/s11187-005-1996-6
 • Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: FPiAKE, 205–211.
 • Sudoł, S. (2006) Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 24–36.
 • Zimnoch, K. (2012). Edukacja jako priorytet polityki społecznej i najważniejszy czynnik rozwoju społecznego. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 53–62.
 • Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 6–17.
 • Zioło, Z. (2012). Kształtowanie wiejskich rynków pracy na przykładzie wybranych województw. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXLV, 106–141.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a5dcdb4-bc8d-4539-932a-50879afcd0ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.