PL EN


2016 | 63 | 7: Teologia ekumeniczna | 221-237
Article title

Development and Challenges of Ecumenical Movement in Nigeria

Title variants
PL
Rozwój i wyzwania dla ruchu ekumenicznego w Nigerii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
“The attainment of union is the concern of the whole Church, faithful and shepherds alike. This concern extends to everyone, according to his talent, whether it be exercised in his daily Christian life or in his theological and historical research. This concern itself reveals already to some extent the bond of brotherhood between all Christians and it helps toward that full and perfect unity which God in His kindness wills.” This statement from the Second Vatican Council’s Decree on Ecumenism, presents journey towards unity of all Christian as imperative for all Christians irrespective of nationality and status. This makes ecumenical movement most relevant in a pluralistic society like Nigeria with diverse cultures and tradition, different ethnic and religious sentiments. The objective of the work is to present different stages of ecumenical movement in Nigeria as well as the extent of participation and contributions of various Christian denominations at each stage of its development. This work also aims at considering those attitudes of many Christians in Nigeria that pose as challenge or stumbling block to the realization of unity among Christians. Some of which are ignorance of the teaching and practical principles of ecumenism, Christian fundamentalism and fanaticism, personal-interest, religious and ethnic sentiments which ordinarily had already created a division and mutual suspicion among Nigerian people. Bearing in mind that Christians are “salt of the earth and light of the world,” the actualization of unity among Christians in Nigeria will serve as catalyst to full realization of peace, justice and unity in Nigeria. Hence, this work propose spiritual ecumenism and Christian cooperation as practical steps to the attainment of Christian unity in Nigeria.
PL
Osiągnięcie jedności jest sprawą całego Kościoła – zarówno wiernych, jak i pasterzy. Troska ta rozciąga się na wszystkich, wedle ich talentów, czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też w pracach teologów i historyków. Troska ta ujawnia też do pewnego stopnia istniejącą więź braterstwa między wszystkimi chrześcijanami i przyczynia się do osiągnięcia pełnej i doskonałej jedności, jakiej chce Bóg w swej łaskawości. To stwierdzenie zawarte w Dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio II Soboru Watykańskiego przedstawia drogę wszystkich chrześcijan w kierunku jedności jako chrześcijański imperatyw, niezależny od narodowości czy stanu. Przydaje to najwyższego znaczenia ruchowi ekumenicznemu w pluralistycznym społeczeństwie Nigerii, łączącym różne kultury i tradycje, różne sentymenty etniczne i religijne. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnych poziomów ruchu ekumenicznego w Nigerii, jak również granic zaangażowania i wkładu różnych wyznań chrześcijańskich na każdym stopniu ich rozwoju. Opracowanie to stara się też wziąć pod uwagę postawy tych chrześcijan w Nigerii, którzy rzucają wyzwanie, a czasem i kłody, realizacji jedności między chrześcijanami. Niekiedy wynika to z nieznajomości nauczania Kościoła i praktycznych zasad ekumenizmu, z chrześcijańskiego fundamentalizmu i fanatyzmu, dbałości o własne interesy, sentymentów etnicznych i religijnych, które zwykle już spowodowały podziały i wzajemną podejrzliwość wśród ludu Nigerii. Pamiętając, że chrześcijanie są „solą ziemi i światłem świata”, osiągnięcie jedności między chrześcijanami w Nigerii stanie się katalizatorem nastania pokoju, sprawiedliwości i jedności w Nigerii. Z tego też powodu opracowanie to proponuje ekumenizm duchowy i współpracę chrześcijan jako praktyczne kroki do osiągnięcia jedności chrześcijańskiej w Nigerii.
Contributors
 • PhD student at the Faculty of Theology of the John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Achunike, Hilary. Dreams of Heaven: A Modern Response of Christianity in North-Western Igboland 1970-1990. Onitsha: Africana-FEP Publishers Ltd., 1995.
 • Adewale, Martins. “Ecumenical Dialogue.” In One God, Many Religions: Let Us Talk, edited by Hypolite Adigwe, 101-117. Abuja: Department of Mission and Dialogue, Catholic Secretariat of Nigeria, and Pontifical Mission Societies, 2003.
 • Anih, Stanley. Towards A Nigerian Ecumenical Education. Enugu: Snaap Press Ltd, 1987.
 • Baur, John. 2000 Years of Christianity In Africa: An African Church History. Kenya: Paulines Publications Africa, 1994.
 • Ekechi, Felix. Missionary Enterprises and Rivalry In Igboland, 1857-1914. London: Cass, 1972. Cited in Ogbu U. Kalu. The Divided People of God: Church Union Movement in Nigeria 1857–1966. New York: NOK Publishers International Ltd., 1978.
 • Ekpunobi, Emmanual. We Are Closer Than We Think: An Analysis of Contemporary Issues in Ecumenism. Enugu: Rabboni Publisher International, 2001.
 • Kasper, Walter. A Handbook of Spiritual Ecumenism. New York: New City Press, 2007.
 • Ndiokwere, Nathaniel. The African Church Today And Tomorrow: Prospects, and Challenges. Onitsha: Effective Key Publishers, 1994.
 • Notes On Christian Association of Nigeria, edited by Charles O. Williams. Lagos: Femi Commercial Works, 1979.
 • Okeke, Hilary Odili. “African Perspective on Ecumenical Dialogue.” Bigard Theological Studies” 117 (1997), 1: 44–60.
 • Okeke, Hilary Odili. Milestone in Ecumenism. Enugu: Think Ltd., 1996.
 • Ozigbo, Ikenga R. Igbo Catholicism: The Onitsha Connection 1967–1984. Onitsha: Africana-FEP Publishers, 1985.
 • Suenens, Léon Joseph. A New Pentecost? New York: The Seabury Press Inc., 1978.
 • Vatican Council II. Decree on ecumenism Unitatis Redintegratio, edited by Austin Flannery. Dublin: Dominican Publications, November 21, 1964.
 • Unpublished Materials
 • The Youth Wing of The Christian Association of Nigeria – A call For Unity of Action, An Address Presented at the Meeting of Representatives of the Youth of the Church Groups of CAN by Hypolite A. Adigwe, The Director of Education, Youths and Women Development, CAN, October 2007.
 • Okonkwo, Patrick. “Ecumenical Week of Prayer for Christian Unity as Instrument for Cultivation of Global Peace and Social Progress.” Paper presented at the Catholic Theological Association of Nigeria (CATHAN), Catholic Institute of West Africa (CIWA), Port Harcourt, 2014.
 • Internet Sources
 • Profile of Catholic Secretariat of Nigeria Department, Retrieved from official CSN website http://www.csnigeria.org/deptcomm.php?tab=19 (accessed on 21st November, 2015).
 • Pope Francis’ Homily at the Conclusion of the Week of Prayer for Christian Unity, with the theme “Let us remember that unity is always better than conflict!,” Rome, January 27, 2014, http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-homily-at-the-conclusion-of-the-week- of-prayer-for-christian-unity (accessed 1st December, 2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a5ea4bf-3cbc-4ae0-99b7-e995e3b6b75e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.