PL EN


Journal
2014 | 40 | 1 | 211-226
Article title

Realizacja przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie” w Polsce a standardy edukacji seksualnej w europie w kontekście zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież

Content
Title variants
EN
Teaching of the subject „Family Life Education" in Poland Sexual education standards in Europe in the context of risky behaviours of young people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktualnie realizowane treści w ramach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” reguluje obowiązujące od 1 września 2012r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. (Dz. U. 2012r., poz. 300). W 2008 roku Biuro Regionalne WHO dla Europy i Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej i Centrum Współpracy WHO na Rzecz Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego w Kolonii powołało grupę ekspertów z Europy w celu opracowania „Standardów edukacji seksualnej w Europie”. W opracowanych w 2010 r. standardach, starano się uwzględnić wszystkie aspekty seksualności człowieka. Zwrócono uwagę na konieczność kształcenia u uczniów postaw i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego rozwoju psychoseksualnego i zaliczanych do czynników chroniących przed podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych. Celem pracy było: przedstawienie oceny realizacji treści przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkołach gimnazjalnych oraz porównanie treści nauczania tego przedmiotu w Polsce, do treści zawartych w „Standardach edukacji seksualnej w Europie”.
EN
The topics which are introduced nowadays within the subject ’Education for Family Life’ are determined by the Regulation of the Minister of National Education of 17th February, 2012 (the Journal of Laws, 2012, No 300). In 2008 WHO Regional Office for Europe, Federal Office for Health Education and WHO Collaborating Centre for Sexual and Reproductive Health in Cologne appointed a group of experts from Europe to develop ’Standards of Sex Education in Europe’. In the standards, developed in 2010, efforts were made to take into account all the aspects of human sexuality. The attention was drawn to the necessity of educating students within the area of attitudes and skills essential for proper psychosexual development and classified as protective factors against undertaking risk sexual behaviours. The aim of the paper was to present the evaluation of the implementation of the subject content (’Education for Family Life’) in junior high schools as well as to compare the course content realized in Poland with the content included in the ’Standards of Sex Education in Europe’.
Journal
Year
Volume
40
Issue
1
Pages
211-226
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Babik M. (2010), Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900 – 1939, Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Bednarski H. (2002), Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wobec wyzwań XXI wieku, Zdrowie Publiczne, supl.1, s. 3.
 • Izdebski, Z. Ostrowska A. (2003), Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Warszawa: MUZA
 • Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (2011), Zbyt młodzi rodzice. Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 • Izdebski Z. (2010), Rozwój seksualny [w:] Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, B. Woynarowska., A. Kowalewska, Z.
 • Izdebski, K. Komosińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Izdebski Z. (2012), Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Komosińska K. (2012), Organizacja zajęć przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w gimnazjach w Polsce. [w:] Innowacyjność i Kreatywność w Pedagogice. „Zeszyty Pedagogiczno – Medyczne” red. M. J. Żmichrowska, W. Grelowska, Wałbrzych, Tom 19, s. 129
 • Kowalewska A. (2013), Zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież. Przyczyny i działania zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia tego zjawiska, [w:] Rodzinne domy dziecka- w stronę rozwoju kompetencji, red. M. Kolankiewicz, B. M. Nowak, Fundacja Orlen – Dar serca, Warszawa.
 • Lazdane G. i wsp. (RED.) (2010), Standardy edukacji seksualnej w Europie. Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO), Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii, Kolonia/ Niemcy.
 • Ostaszewki K. (2003), Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wasilewski B.W. (2003), O potrzebie edukacji seksualnej, [w:] Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. K. T. Niemiec, B Balińska, I Kongres Demograficzny w Polsce, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a6d89fd-e196-4638-9b59-cc6969285daf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.