PL EN


2019 | 46 | 10(547) | 10-15
Article title

DEPOPULACJA – WYBRANE KONSEKWENCJE DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
DEPOPULATION AND ITS SELECTED CONSEQUENCES FOR SOCIAL POLICY AT LOCAL LEVEL
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since 1960s bigger and bigger part of Poland depopulates. Shrinking population was initially problem of peripheral rural areas concerning the smallest villages. Over time depopulation was experienced by majority of rural areas and by larger and larger towns. The last projection made by the Statistics Poland (GUS) expands the depopulation to majority of local communities in the years to come. Shrinking population is related to many economic and social consequences which affect social vitality of a depopulated area, shaping scale and thematic scope of emerging social problems and ability of local communities to solve them. The article has 3 specific aims: 1) information on specificity of depopulation in Poland, 2) presentation of crucial social problems related to shrinking populations, and 3) information on potential measures reducing the problems.
Od lat 60. XX wieku coraz większy obszar Polski doświadcza depopulacji, czyli zmniejszania się liczby mieszkańców. O ile początkowo dotyczyło to peryferyjnie położonych obszarów wiejskich o relatywnie niedużych skupiskach ludności, z biegiem czasu proces ten zaczął dotykać zdecydowaną większość obszarów wiejskich, a następnie coraz częściej małe i średnie miasta. Ostatnie projekcje ludnościowe wskazują, iż w zdecydowanej większości gmin i powiatów w Polsce w perspektywie następnych dekad zmniejszać będzie się liczba ludności. Depopulacja rodzi wiele konsekwencji ekonomicznych i społecznych bezpośrednio rzutujących na witalność gospodarczą obszarów, na których występuje, na skalę i zakres tematyczny problemów społecznych i na zdolność samorządów lokalnych do ich rozwiązywania. Celami opracowania będzie: 1) prezentacja skali depopulacji w ujęciu przestrzennym; 2) prezentacja głównych problemów społecznych stwarzanych lub pogłębianych przez wyludnianie się, jak i problemów lokalnych instytucji samorządowych stąd wynikających oraz 3) potencjalnych środków zmniejszających skalę owych problemów.
Year
Volume
46
Issue
Pages
10-15
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • ADAPT2DC, European Strategy for regional responses to demographic changes, https://www.soc.cas.cz/sites/default/ files/publikace/europeanstrategy_adapt2dc.pdf [dostęp 2.09.2019].
 • ADAPT2DC, New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructures to demographic change, https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/ publikace/adapt2dc_wp6_e-book_20140517.pdf [dostęp 2.09.2019].
 • Eberhardt P. (1989), Regiony wyludniające się w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 148, IGiPZK PAN, Warszawa, http:// rcin.org.pl/igipz/Content/711/Wa51_5330_r1989-nr148_ Prace-Geogr.pdf [dostęp 2.09.2019].
 • ESPON, Shrinking rural regions in Europe. Towards smart and innovative approaches to regional development challenges in depopulating rural regions, https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Bri ef%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf.
 • EU Committee of Regions (2016), The impact of demographic change on European regions, Brussels, https://espa s.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/Impact_demographic_change_ european_regions.pdf [dostęp 2.09.2019].
 • Flaga M. (2019), Model przemian demograficznych w regionach wyludniającej się Polski na przykładzie województwa lubelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
 • GUS (2018), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 • Kantor-Pietraga I. (2014), Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Katsarova I., red. (2008), Regiony wyludniające się: nowy paradygmat demograficzny i terytorialny. Studium, Parlament Europejski, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe408928_ex_/ pe408928_ex_pl.pdf [dostęp 2.09.2019].
 • Martinez-Fernandez C., Kubo N., Noya A., Weyman T., red. (2012), Demographic change and local development: Shrinkage, regeneration and social dynamics, OECD, Paris.
 • Martinez-Fernandez C., Weyman T., van Dijk J., red. (2017), Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience, Springer, Cham.
 • Perek-Białas J., Sagan I., Stronkowski P., Szukalski P. (2017), Regional Approaches to Demographic Change in Poland, w: C. Martinez-Fernandez, T. Weyman, J. van Dijk (eds.), Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience, Springer, Cham, Switzerland, s. 29–72, https:// link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-63197-4_3 [dostęp 2.09.2019].
 • Szukalski P. (2017), Depopulacja – konsekwencje dla rynku pracy, „Rynek Pracy”, nr 1, s. 11–19, https://www.ipiss. com.pl/kwartalnik-rynek-pracy/rynekpracynr1-160-2017 [dostęp 2.09.2019].
 • Szukalski P. (2019), Zmiany liczby ludności województw w latach 1998–2018, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 1, http://hdl.handle.net/11089/ 29194 [dostęp 2.09.2019].
 • Śleszyński P. (2011), Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystanie danych ZUS, „Studia Demograficzne”, nr 2(160).
 • van Dalen H.P., Henkens K. (2011), Who fears and who welcomes population decline?, „Demographic Research”, Vol. 25, s. 437–464, DOI: 10.4054/DemRes.2011.25.13.
 • Wesołowska M. (2018), Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (2013), Kancelaria Senatu RP, Warszawa, http://senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/agenda/seminaria/
 • 2013/130301/zarzadzanie_rozw_mias.pdf [dostęp 2.09.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a6f5233-6be4-4ec8-8293-a73215da31ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.