PL EN


Journal
2020 | 1(38) | 157-170
Article title

„L’uomo tra Dio e il mondo” – la teologia della secolarizzazione e del mondo secondo Friedrich Gogarten

Authors
Content
Title variants
EN
„The man between God and the world” – the theology of secularization and the world according to Friedrich Gogarten
PL
„Człowiek między Bogiem a światem” – teologia sekularyzacji i świata według Friedricha Gogartena
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teologii sekularyzacji i świata w ujęciu Friedricha Gogartena. Niezbędną pomoc w prezentacji myśli tegoż autora stanowi sentencja: „Człowiek między Bogiem a światem”, będąca jednocześnie tytułem jednego z jego najważniejszych dzieł. Zgodnie z myślą Gogartena, w życie człowieka wpisane jest ciągłe napięcie pomiędzy bezpośrednią i dynamiczną relacją z Bogiem a wynikającą z niej etyczną odpowiedzialnością za świat, w którym żyje. Z jednej strony spotkanie z Bogiem inspiruje człowieka do pozytywnej odpowiedzi na problematyczne pytania świata, jednakże z drugiej – przypomina mu o wynikającej z synostwa Bożego jego wolności od świata. W związku z tym, jedynym kluczem hermeneutycznym do zrozumienia życia między Bogiem a światem jest Jezus Chrystus.
PL
The purpose of this article is to present theology of secularization and the world in the view of Friedrich Gogarten. An indispensable help in presenting our author’s thoughts is the sentence: „Man between God and the world”, which is also the title of one of his most important works. According to Gogarten’s thought, a constant tension between direct and dynamic relationship with God and the resulting ethical responsibility for the world in which he lives is inscribed in human life. On the one hand, the meeting with God inspires man to a positive response to the world’s problematic questions, but on the other hand, it reminds him of his freedom from the world resulting from God’s sonship. In this regard, Jesus Christ is the only hermeneutical key to understanding life between God and the world.
Journal
Year
Volume
Pages
157-170
Physical description
Dates
published
2020-05-28
References
 • Barth K., Kirchliche Dogmatik, III/2, Zürich 1948.
 • Buckenmaier A., Abramo. Padre dei credenti, Genova-Milano 2011.
 • Dotolo C., Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa, Brescia 2007.
 • Geffré C., Il destino della fede cristiana in un mondo di indifferenza, „Concilium" 19 (1983), 12-130.
 • Gogarten F., Demitizzazione e Chiesa, Brescia 1981.
 • Gogarten F., L’annuncio di Gesù Cristo, Brescia 1978.
 • Gogarten F., L’uomo tra Dio e il mondo. Legge ed vangelo, Bologna 1971.
 • Heidegger M., Der Ursprung des Kunstwerkes, in: F.-W. von Herrmann (ed.), Holzwege. Gesamtausgabe, 5, Frankfurt am Mein 1977, 1-74.
 • Łysiak W., Stulecie kłamców, Chicago-Warszawa 2000.
 • Metz J. B., Sulla teologia del mondo, Brescia 1971.
 • Ska J.-L., Abramo e i suoi ospiti, Bologna 2003.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a74f70d-875d-4df7-995f-0d8073c31b51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.