PL EN


2019 | 15 | 1. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 7-18
Article title

Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych

Content
Title variants
EN
Outline of Conditions for Further Development of Entrepreneurship in Spatial Systems
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Procesy rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych zachodzą pod wpływem wielu rożnorodnych czynnikow, wynikających za zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W artykule podjęto więc probę identyfikacji uwarunkowań wpływających na możliwości dalszego rozwoju działalności gospodarczej, traktowanej jako podstawowy przejaw przedsiębiorczości. Do głownych uwarunkowań zaliczono czynniki związane z ogolnymi procesami rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego, postępującą globalizacją działalności gospodarczej, kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego, poziomem edukacji i rozwojem działalności badawczo-rozwojowej, jakością kadr i elit władzy oraz wdrażaniem zasad etycznych do biznesu i życia społecznego. Wskazano rownież na potencjalne czynniki hamujące rozwoj, wynikające z negatywnych cech osobowości elit władzy i przedsiębiorcow. Identyfikacja tych uwarunkowań procesu dalszego rozwoju powinna służyć doskonaleniu treści i metod edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz analizom kształtowania przedsiębiorczości w układach lokalnych i regionalnych. Wyznacza ona także kierunki dalszych badań, ktore powinny zmierzać do coraz precyzyjniejszego poznania procesu kształtowania przedsiębiorczości w drodze zarowno doskonalenia ujęć teoretycznych, jak i ich weryfikacji w badaniach empirycznych z uwzględnieniem ich możliwości aplikacyjnych.
EN
The processes of entrepreneurship development in spatial systems take place under the influence of many different factors resulting from the changing of internal and external conditions. Thus, the article attempts to identify conditions affecting further possibilities of business development, treated as a basic expression of entrepreneurship. The main determinants include factors related to general processes of social, economic and cultural development, progressive globalisation of economic activity, development of the information society, level of education and development of research and development activities, quality of personnel and power elites and implementation of ethical principles to business and social life. The authors also pointed to potential factors hampering the development resulting from the negative personality traits of the power elite and entrepreneurs. Identification of these conditions of the process of further development should be used to improve the content and methods of entrepreneurship education and to analyse the development of entrepreneurship in local and regional systems. It also sets the directions for further research, which should aim at more and more accurate understanding of the process of entrepreneurship development through the improvement of both theoretical approaches and their verification in empirical research, taking into account their application possibilities.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Polska
References
 • Duszczyk, M. (2018, 2 października). Za dwa lata auta będą latać. Rzeczpospolita – Rzeczpospolita Cyfrowa.
 • Klasik, A., Kuźnik F. (red.). (2018). Rozwoj lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184.
 • Kucharczyk, K. (2018, 10 grudnia). Startupy na celowniku. Rzeczpospolita.
 • Kucharczyk, K. Oksińska, B. (2019, 7 lutego). Porażka z grafenem to tylko wierzchołek gory lodowej. Rzeczpospolita.
 • Kuciński, K. (1997). Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, 430.
 • Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania i kierunki rozwoju wojewodztw Polski wschodniej jako regionow słabo rozwiniętych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 151.
 • Kudełko, J., (red.). (2007). Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym wojewodztwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, 25, 55–74.
 • Pascal, B. (1921). Myśli. Przełożył i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). Poznań–Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Piontek, F., Piontek, B. (2016). Teoria rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Rachwał, T. (2018). Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 149–162.
 • Skala, A. (2018). Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości. Krakow: edu-Libri.
 • Skrzypczak, W. (2018). Jesteśmy na progu wojny (rozmowa z E. Zemło). Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
 • Szlachta, J. (2018). Terytorializacja jako wyzwanie polityki rozwoju – perspektywa europejska. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184, 10–19.
 • Użarowska, M. (2018, 2 października). Czynnik D, czyli ludzki pierwiastek zła. Rzeczpospolita – Nauka.
 • Yellowlees, G. (2019, 24 stycznia). Rozmowa z dyrektorem ds. pozyskiwania talentow na Europę w Amazon. Rzeczpospolita.
 • Zioło, Z. (2005). Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 9–16.
 • Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 10–17.
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10–17.
 • Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12–23.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2005). Przedsiębiorczość a wspołczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2010). Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2011). Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2013). Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2016). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2017). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a77ba71-a857-4a5a-af1a-32d00714a5fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.