PL EN


2017 | 9(45) | 3 | 57-72
Article title

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorpcji środków unijnych

Title variants
EN
Indebtedness of local government units as a determinant for the absorption of EU funds
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem autorów artykułu było przedstawienie badań dotyczących wpływu zadłużenia wybranych JST na pozyskiwanie środków unijnych. Dla realizacji celu przyjęto dwie hipotezy. Pierwsza zakładała, że wielkość zadłużenia JST wpływa na absorpcję środków unijnych, druga natomiast stwierdzała, że JST wyhamowują proces zadłużania się pod koniec okresu perspektywy finansowej 2007-3013, aby przygotować się do pozyskiwania środków UE w latach 2014-2020. Badaniem objęto 46 gmin województwa lubelskiego o charakterze miejsko-wiejskim (26 gmin) i miejskim (20 gmin, w tym 4 miasta na prawach powiatu). Przeprowadzona analiza nie potwierdziła hipotezy pierwszej. Druga hipoteza natomiast w pewnym stopniu jest prawdziwa, gdyż ponad połowę miast obniżyło swoje zadłużenie przed okresem nowej perspektywy UE.
EN
The aim of the research is to outline the influence of the debt of the selected local government units on obtaining EU funds. In order to meet the objective, two hypotheses have been raised. The first one implies that the volume of the local government units’ debt has an impact on the absorption of EU funds, whereas the other hypothesis states that local government units slow down the process of indebtedness towards the end of the financial perspective in the years 2007-2013 in order to prepare for obtaining EU funds for the years 2014-2020. The examination covers 46 municipalities of the Lublin voivodship, both of urban-rural (26 municipalities) and of urban nature (20 municipalities, including four city counties). The conducted analysis has not supported the first hypothesis. The other hypothesis seems correct to some extent, since over half of the cities reduced their debts before the period of the new EU perspective.
Year
Volume
Issue
3
Pages
57-72
Physical description
Contributors
 • Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dpr@lubelskie.pl
References
 • Babczuk A., Zadłużenie spółek komunalnych. Wybrane problemy, w: Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012.
 • Bank Danych Lokalnych.
 • Bitner M., Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego (w wybranych krajach OECD) – analiza prawno-porównawcza, „Samorząd Terytorialny” 1-2(2013), s. 9-40.
 • Chrzanowska P., Wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy terytorialne w kontekście rozwoju ekonomiczno-gospodarczego gminy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”. Administracja i Zarządzanie 106(2015), s. 23-33.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607).
 • Jastrzębska M., Regulacje prawne w zakresie zaciągania i obsługi długu przez JST w Polsce – zalety i wady, w: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. P. Walczak, Warszawa: C.H. Beck 2014.
 • Kata R., Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 4(2015), s. 54-71.
 • Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Warszawa: PWN 2010.
 • Młynarczyk A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny, „Finanse Komunalne” 1-2(2012), s. 44-51.
 • Polityka Spójności 2014-2020 w Polsce. Umowa Partnerstwa i programy operacyjne, Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2015.
 • Satoła Ł., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego – analiza empiryczna, „Samorząd Terytorialny” 1-2(2012), s. 72-85.
 • Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Łukomska J., Kurniewicz A., Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów, Warszawa: Scholar 2016.
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr CXLVIII/3040/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2016 r.; http://rpo.lubelskie.pl/dokument-22-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html [dostęp: 28.12.2016].
 • Środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w miastach województwa lubelskiego w latach 2010-2015, Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego/Departament Polityki Regionalnej/Lubelskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 2016.
 • Ustawa z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104).
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240).
 • Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, red. J. Węcławski, W. Misterek, Warszawa: Difin 2011.
 • Walczak P., Wskaźnik spłaty zobowiązań – art. 243 FinPublU, w: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. P. Walczak, Warszawa: C.H. Beck.
 • Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku, Opracowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (zeszyty); www.lublin.rio.gov.pl [dostęp: 11.11.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a7e785e-07db-4e70-a7de-30dee0fc155e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.