PL EN


2016 | 2(19) | 29-31
Article title

Skutki wprowadzenia in-house dla prywatnych przedsiębiorców

Content
Title variants
EN
Effects of the in-house introduction for private entrepreneurs
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiciele sektora gospodarki odpadami komunalnymi z niecierpliwością oczekują finalizacji prac legislacyjnych mających na celu implementację rozwiązań przewidzianych w nowym pakiecie unijnych dyrektyw zamówieniowych. Co prawda dnia 13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę, która implementuje wyżej wymienione przepisy, jednak ich ostateczny kształt na gruncie prawa polskiego poznamy dopiero po zakończeniu prac Senatu i podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP. Nie ulega przy tym wątpliwości, że najwięcej emocji budzą tzw. zamówienia in‑house, które polegają na bezpośrednim powierzaniu przez podmioty publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego) realizacji zadań swoim własnym jednostkom organizacyjnym lub kontrolowanym przez nie spółkom komunalnym. Innymi słowy, stosowanie zamówień in‑house oznacza pominięcie trybów konkurencyjnych (np. przetargu).Przedstawiciele sektora gospodarki odpadami komunalnymi z niecierpliwością oczekują finalizacji prac legislacyjnych mających na celu implementację rozwiązań przewidzianych w nowym pakiecie unijnych dyrektyw zamówieniowych. Co prawda dnia 13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę, która implementuje wyżej wymienione przepisy, jednak ich ostateczny kształt na gruncie prawa polskiego poznamy dopiero po zakończeniu prac Senatu i podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP. Nie ulega przy tym wątpliwości, że najwięcej emocji budzą tzw. zamówienia in‑house, które polegają na bezpośrednim powierzaniu przez podmioty publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego) realizacji zadań swoim własnym jednostkom organizacyjnym lub kontrolowanym przez nie spółkom komunalnym. Innymi słowy, stosowanie zamówień in‑house oznacza pominięcie trybów konkurencyjnych (np. przetargu).
Representatives of the municipal waste management sector are eagerly waiting for the finalisation of legislative work aimed at the implementation of solutions provided for in the new package of the EU procurement directives. Although on 13th of May 2016 the Polish Government passed the act which implements laws mentioned above, but the final result on the ground of Polish law will be known only after the end of Senate labor and sign the act into law by President of Poland. There is no doubt that most emotions are raised by the so-called in-house orders, which consist of direct entrusting tasks by public entities (e.g. local government units) to their own organisational units or to municipal companies controlled by them. In other words, the use of in-house orders means the omission of competitive modes (e.g. tenders).
Publisher
Year
Issue
Pages
29-31
Physical description
Dates
printed
2016-04
Contributors
 • Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.
 • Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.
References
 • 1 D z.U. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65.
 • 2 D z.U. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243.
 • 3 Podstawowe znaczenie dla ukształtowania zasad udzielania zamówień in-house miał wyrok TSUE z 18.11.1999 r., C-107/98 w sprawie Teckal Srl v. Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, ECR 1999, str. I-8121, (tzw. sprawa Teckal).
 • 4 Druk sejmowy, Sejm VIII kadencji nr 366.
 • 5 Młodecka K., Odstąpienie od umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Lex 2014.
 • 6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt I ACa 13/11; Por. Komentarz do art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III).
 • 7 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt I ACa 13/11.
 • 8 Zgodnie z art. 139 ust. 1 pzp do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy pzp nie stanowią inaczej.
 • 9 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 4 lutego 2010 r. (sygn. akt. KIO/UZP 1876/09; KIO/UZP 1881/09; KIO/UZP 1883/09).
 • 10 Stompel M., Nowa Dyrektywa Klasyczna, cz. II - komentarz praktyczny, LEX 2015.
 • 11 Wyrok TSUE z 15.10.2009 r. w sprawie C-196/08, pkt 63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a845133-0b94-405d-8206-460850038b91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.