PL EN


2018 | 65 | 6: Teologia pastoralna | 123-136
Article title

Towarzyszenie duszpasterskie małżonkom i rodzinom

Title variants
EN
Pastoral Accompaniment to Married Couples and Families
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnych czasach wiele rodzin odczuwa osamotnienie i przeżywa różnego rodzaju kryzysy. Towarzyszy temu osłabienie wiary w obecność Chrystusa w sakramencie małżeństwa, co utrudnia budowanie wspólnoty i może rodzić rozczarowanie i zniechęcenie wobec podjętej drogi życia. Dlatego jedną z inicjatyw Kościoła jest wyjście naprzeciw problemom przeżywanym przez małżonków i rodziców poprzez działania duszpasterskie zmierzające do niesienia im odpowiedniej pomocy, aby wzrastali w miłości i przeżywaniu Ewangelii. Jedną z inicjatyw jest towarzyszenie duszpasterskie, które powinno obejmować: zrzeszenia małżeństw i rodzin, małżeństwa niezrzeszone, jak również małżeństwa mieszane oraz o różnej przynależności religijnej. Tego typu działania duszpasterskie powinny przyczynić się do stworzenia w parafii środowiska przyjaznego małżeństwu i rodzinie.
EN
In contemporary times many families feel lonely and face various types of crisis. Their faith in the presence of Christ in the Sacrament of Marriage is weakened and thus it makes it more difficult for them to create a relationship and may cause disappointment and discouragement in the undertaken new way of life. Therefore, one of the initiatives of the Church is to help spouses and parents to cope with the problems through pastoral care which aims at accompanying them in growing in their mutual love and in living the Gospel. Pastoral accompaniment can involve gathering of married couples and families, non-member families as well as mixed marriages of different religious affiliation into Catholic associations. These kinds of pastoral actions should contribute to creating a marriage and family-friendly environment in the parish.
Contributors
 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bar Wiesław, Duszpasterstwo małżeństw mieszanych, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 531-546.
 • Brzeziński Mirosław, Życie duchowe rodziny, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 333-345.
 • Congar Yves. Jalons pour une theologie du laicat, Paryż: Edition du Cref 1954.
 • Fiałkowski Marek, Działalność apostolska rodziny w środowisku lokalnym, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 153-167.
 • Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, O miłości w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo M 2016.
 • Jan Paweł II, Wszczepienie w Kościół. Przemówienie do uczestników Międzynarodowej Konferencji Liderów Odnowy Charyzmatycznej, Rzym, 7.05.1981, w: Wtedy stanął Piotr... Zbiór wypowiedzi papieskich skierowanych do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej od jej powstania do roku 2002, Kraków: Wydawnictwo M 2001, s. 38-39.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici. O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1995.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995.
 • Kijas Zdzisław J., Kwestia małżeństw mieszanych we współczesnym dialogu ekumenicznym, w: Małżeństwa mieszane, red. Z.J. Kijas, Kraków: PAT 2000, s. 19-27.
 • Kłys Jan, Podmiotowe uwarunkowania duszpasterstwa rodzin, w: Teologia małżeństwa i rodziny, t. II, red. K. Majdański, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1990, s. 111-161.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa: Fundacja Vita Familiae 2003.
 • Krzysteczko Henryk, Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011.
 • Krzywda Józef, Ewolucja zasad i norm dotyczących małżeństw mieszanych w świetle wymogów Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła katolickiego, w: Małżeństwa mieszane, red. Z.J. Kijas, Kraków: PAT 200, s. 75-93.
 • Lipiec Dariusz, Wizyta duszpasterska zwana kolędą szansą aktywizacji religijnej rodzin w parafii, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 119-133.
 • Mörsdorf Klaus, Das konziliare Verständnis vom Wessen der Kirche, w: Archiv für katholisches Kirchenrecht 144(1975), h. 2, s. 387-401.
 • Narecki Zbigniew, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2001.
 • Nowacki Wojciech, Uwagi o relacjach świeckich i duchownych w ruchach kościelnych, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin: Bernardinum 2005, s. 77-97.
 • Ozorowski Mieczysław, Ruchy kościelne wezwaniem do współodpowiedzialności za Kościół, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin: Bernardinum 2005, s. 99-106.
 • Papieska Rada do spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium ekumeniczne. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 25.03.1993.
 • Perzanowska Benedykta, Teresa Strzembosz i jej dzieło poradnictwa rodzinnego w Polsce, Łomianki: „Fundacja Pomoc Rodzinie” 2010, s. 135-140.
 • Pyźlak Grzegorz, Marriage as a vocation, „Rocznik Teologii Katolickiej” 15(2016), z. 2, s. 161-178.
 • Pyźlak Grzegorz, Rola wspólnot rodzin w parafii, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 135-152.
 • Pyźlak Grzegorz, Aktualność teologicznego ujęcia przysięgi małżeńskiej, w: Sakramentalna przysięga małżeńska w obliczu wyzwań współczesnego świata, red. P. Landwójtowicz, S. Pawiński, Opole: Redakcja Wydawnicza Uniwersytetu Wydziału Teologicznego UO 2017, s. 51-64.
 • Stolica Apostolska, Instrukcja o współpracy świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów, n. 3, Watykan, 15.08.1997.
 • Szkodoń Jan, Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 233-243.
 • Śmigiel Wiesław, Zrzeszenia rodzin katolickich w Polsce, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2(57)(2010), z. 6, s. 69-72.
 • Weron Eugeniusz, Budzenie olbrzyma. Laikat – Duchowość – Apostolstwo: Akcja katolicka, Poznań: Pallottinum 1995.
 • Wskazania duszpasterskie Biskupów polskich dla towarzyszenia rodzinie w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, s. 9, file:///C:/Users/gpyzio/Desktop/1508231827-WSKAZA NIA %20DUSZPASTERSKIE%20BISKUPÓW%20POLSKICH%20DLA%20TOWARZYSZ_ENA% 20RODZINIE.pdf [dostęp: 25.03.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a8510f9-32a7-49ac-a938-c810c3a2dafe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.