PL EN


2015 | 41 | 354-367
Article title

Sprzeczności w rozwoju kapitału ludzkiego na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym

Content
Title variants
Paradoxes in the Human Capital Development at the Turn of the 20th and 21st Centuries on the National and Regional Levels
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy oraz współczesne przemiany społeczno-gospodarcze sprawiają, że w kontekście aktywności gospodarczej na znaczeniu w sposób istotny zyskały zasoby niematerialne, które stanowią podłoże do kreowania potencjału kapitału ludzkiego. Rozwój i modernizacja gospodarki skutkują zwiększeniem zapotrzebowania na osoby posiadające wysokie kwalifikacje, jednak przy niedostosowaniu struktury podaży pracy do popytu zgłaszanego przez pracodawców dochodzi do pewnych paradoksów w rozwoju i wykorzystaniu kapitału ludzkiego. W pierwszej części niniejszego opracowania w sposób syntetyczny zaprezentowano istotę kapitału ludzkiego. Następnie przedstawione zostały wybrane paradoksy w rozwoju kapitału ludzkiego związane z wysokim poziomem bezrobocia absolwentów (w tym absolwentów szkół wyższych), skutkującym często deprecjacją wiedzy oraz zdobytych kwalifikacji zawodowych oraz dużą skalą emigracji zarobkowej specjalistów z wykształceniem wyższym. Analizę przeprowadzono w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego). W opracowaniu wskazano również na ograniczoną dostępność informacji i danych statystycznych (lub ich całkowity brak) dotycząca struktury podkarpackich emigrantów zagranicznych (w tym absolwentów) według poziomu wykształcenia i wynikającą z tego faktu trudność przeprowadzenia wiarygodnych analiz na poziomie regionu.
EN
The first part of the study presents the substance of the human capital. The next part includes selected paradoxes in human capital development connected with the high level of unemployment among graduates (including college graduates). The consequence of those paradoxes is frequently knowledge depreciation and deskilling, as well as large scale of the economic emigration of the staff with higher education. The analysis was conduct on the national and regional (Podkarpackie Voivodeship) levels.
Year
Issue
41
Pages
354-367
Physical description
Contributors
 • Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski, effib@o2.pl
References
 • Barwińska-Małajowicz A., 2013, Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, Ce-DeWu, Warszawa.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, 2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Celioska-Janowicz D., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętkowski M., 2010, Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej, Raporty i analizy EUROREG 5/2010 Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa.
 • Fulton O., P. Santiago, C. Edquist, E. El-Khawas and E. Hackl, 2007, OECD Reviews of Tertiary Education: Poland 2007, OECD Publishing, http://dx.do.org/10.1787/ 9789264039131-en.
 • Gorczycka E., 2006, Zarządzanie kapitałem intelektualnym słuchaczy zaocznych studiów magisterskich, „Edukacja ekonomistów i menedżerów”, nr 4, SGH, Warszawa.
 • Human Capital: How what you know shapes your life, OECD Insights, 2007, Summary in Polish, OECD.
 • Iglicka K., 2010, Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 2012, Prywatne szkoły wyższe w Polsce: obiecujące początki i smutna rzeczywistość, http://www.bistro.edu.pl/artykul,Prywatne-szkoly-wyzsze-w-Polsce-obiecujace-poczatki-i-smutn,1.html
 • Kopa I., Wpływ Kapitału Ludzkiego na stopę bezrobocia w Polsce, http://jmf.wzr.pl/ pim/2012_1_3_35.pdf.
 • Król H., Ludwiczyński A. (red.), 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Migracje zagraniczne ludności, 2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa.
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (red), 2005, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2013 roku, 2014, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Perechuda K., 2005, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Piotrowska-Marczak K., 2013, Kontrowersje wokół systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 131, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Prawelska-Skrzypek G., Frankowicz M. (red.), 2011, Od standardów do jakości szkoleń w Małopolsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2011 roku, 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r., 2015, GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., 2006, GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., 2007, GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., 2009, GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., 2010, GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., 2011, GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., 2012, GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., 2013, GUS, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2008, Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej [w:] M. G. Woźniak, Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a8b0bc6-6a41-4f5f-8593-7f9200692450
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.