PL EN


2018 | 528 | 116-127
Article title

Pracownicze Programy Emerytalne a reforma systemu emerytalnego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Employee Pension Programs vs. the reform of pension scheme in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zasady funkcjonowania, historię i obecną sytuację Pracowniczych Programów Emerytalnych. Celem artykułu była analiza kondycji PPE w kontekście trwających i nadchodzących zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Obiektem badań był rynek PPE w Polsce w latach 2013-2018. Zastosowano metodę badawczą desk research, analizę statystyczną oraz analizę literatury. W wyniku badań stwierdzono, że pod względem inwestowania Pracownicze Fundusze Emerytalne (jedna z możliwych form prowadzenia PPE) nie różnią się znacząco od OFE lub DFE (forma prowadzenia IKE lub IKZE). W wyniku badań stwierdzono także, że PPE posiadają wiele zalet zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodawców. W porównaniu z innymi formami dobrowolnego oszczędzania na emeryturę PPE posiadają pod niektórymi względami przewagę, a pod innymi należy je uznać za gorsze. Ogólnie jednak wydaje się, że ta forma oszczędzania jest w Polsce niedoceniana.
EN
This article discusses the principles of operation, history and the current situation of Employee Pension Programs (PPEs). Its aim was to analyze the condition of PPEs in the context of ongoing and upcoming changes in the social security system. The research object was the PPE market in Poland in the years 2013-2018. The desk research method, statistical analysis and literature analysis were used. As a result of the research, it was found that in terms of investment PFE (one of the possible forms of running PPEs) did not differ significantly from OFE or DFE (the form of keeping IKE or IKZE). As a result of the research, it was also found that PPEs had many advantages, both from the point of view of employees and employers. Compared to other forms of voluntary savings for retirement, PPEs have an advantage in some aspects, however, they also have some disadvantages. It seems that this form of saving is underestimated in Poland.
References
 • Białowąs S., 2013, Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych – postawy, determinanty, modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 74.
 • Fisher P.J., Montalto C.P., 2010, Effect of Saving Motives and Horizon on Saving Behaviors, Journal of Economic Psychology, no. 31, s. 92–105
 • Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, 2015, Postawy Polaków wobec finansów, Warszawa.
 • http://serwisemerytalny.rp.pl/ (2018).
 • http://serwisemerytalny.rp.pl/ranking-najlepsze-ike-w-dfe/ (data dostępu: 14.02.2018).
 • http://serwisemerytalny.rp.pl/run-na-programy-emerytalne-w-firmach/ (data dostępu: 30.04.2018).
 • https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus-ofe-okienko-transferowe-reforma,4,0, 2156036.html (data dostępu: 27.01.2018)
 • Kawalec S., Błażuk K., Kurek M., 2015, Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne?, Capital Strategy, Warszawa, http://www.capitalstrategy.pl/wp-content/uploads/2014/12/Capital-Strategy- 2015-02-17-Dodatkowe-oszczedno%C5%9Bci-emerytalne-Raport-z-listem-przewodnim-EKF-IGTE-CS.pdf.
 • Lisowski R., 2014, Sytuacja Otwartych Funduszy Emerytalnych po reformie, [w:] Czyż M., Dyduch J. (red.), Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Lisowski R., Jamróz A., 2017, Preferencje podatkowe a rozwój IKZE w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 488, Finanse, red. J. Sokołowski, A. Politaj, A. Rękas, Wrocław.
 • Pracownicze Programy Emerytalne w 2016 roku, s. 6, https://www.knf.gov.pl/?articleId=57223&p_id=18 (23.01.2018).
 • Rabinovich A. Webley P., 2007, Filling the gap between planning and doing: Psychological factors involved in the successful implementation of saving intention, Journal of Economic Psychology, no. 28, s. 444-461.
 • StatSoft, Inc. (2014). STATISTICA (data analysis software system), version 12, www.statsoft.com.
 • Szubert D., Bąba S., Neska R., 2016, Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę – mit czy rzeczywistość?, TNS Polska dla Nationale-Nederlanden, http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2016/03/Sklonnosc-do-oszczedzania-na-emeryture-2016-03-04.pdf.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz.U. 2004, nr 116, poz.1207.
 • www.knf.gov.
 • www.mpips.gov.pl (02.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7a8e8a13-4bfe-435e-bfc3-4a72efaaf1be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.